Hướng dẫn sử dụng của Bosch SGU44E98EU

(1)
 • 9HUVH]XQâVHOVSpFLDO
  9HUVH]GXâOLTXLGHGHâULQoDJH
  5HPSOLVVH]OHâGpWHUJHQW
  &KRLVLVVH]XQâSURJUDPPH
  &RXUWHHWâSUDWLTXHâ
  7RXWFHâGRQWYRWUH
  ODYHYDLVVHOOHDâEHVRLQâ
  $YDQWGHâYRXVHQâVHUYLUSRXU
  ODâSUHPLqUHIRLVOLVH]ODâQRWLFH
  G·LQVWDOODWLRQHWâG·XWLOLVDWLRQ
  1RWLFHG·LQVWUXFWLRQVVXFFLQFWH/DYHYDLVVHOOH
  IU
  (QFOHQFKH]O·DSSDUHLOHWâF·HVWSDUWLâ
  eWHLJQH]O·DSSDUHLO&·HVWSDUIDLWâ
  (QFOHQFKHUO·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDO
  OHYR\DQWGHGpURXOHPHQWGH
  SURJUDPPHV·DOOXPH
  8QVLJQDOVRQRUHUHWHQWLW2XYUH]ODSRUWH
  /HYR\DQWGHILQV·DOOXPHILQGHSURJUDPPH
  5DPHQH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQSRVLWLRQpWHLQWH
  9000 613 929 (9011) 600 O
  &RQVXOWH]YRWUH
  FRPSDJQLHGLVWULEXWULFH
  GHVâHDX[SRXUFRQQDvWUH
  ODâGXUHWpGHâO·HDXGDQV
  YRWUHORFDOLWpâ
  5pJODJHGHâO·LQVWDOODWLRQG·DGRXFLVVDJH
  &·HVWYLWHIDLW
  âQpFHVVDLUHXQLTXHPHQW
  DYDQWOHâSUHPLHUODYDJH
  RXVLâODâGXUHWpGHâO·HDX
  DâFKDQJp
  G+ 3ODJH
  GHâGXUHWp
  PPROââO
  3RVLWLRQ
  HWâUpJOH]FRPPHVXLW
  HDXQRQGXUH
  LQWHUPpGLDLUH
  HDXGXUH
  HDXGXUH
  
  
  
  
  
  
  
  
  /LVH]ODâYDOHXUGHâUpJODJH
  (QG
  )HUPH]ODâSRUWH
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXU²LOâVHâWURXYHVXUâODâSRVLWLRQKHXUHV²
  G·XQFUDQYHUVODâJDXFKH
  (QFOHQFKH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHWâPDLQWHQH]OHDSSX\pSHQGDQW
  DXâPRLQVVHFRQGHV/·LQGLFDWHXUGHâPDQTXHGHâVHOâFOLJQRWH
  OHâYR\DQW©â5RELQHWG·HDXâªHWâO·LQGLFDWHXUGHâGpURXOHPHQWGXâSURJUDPPH
  V·DOOXPHQWUpJODJHHQâXVLQHVXUâ
  5DPHQH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQâSRVLWLRQpWHLQWH/DâYDOHXUUpJOpH
  HVWâPpPRULVpHGDQVâO·DSSDUHLO
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXUSRXUPRGLILHUOHâUpJODJHGHâODâGXUHWpHQWUHHWâ
  'LVVRXWOHâFDOFDLUHSDVQpFHVVDLUHVLâYDOHXUGHâUpJODJHââ
  'pYLVVH]
  OHâERXFKRQ
  8QLTXHPHQWDYDQW
  OHâSUHPLHUODYDJH
  UHPSOLVVH]
  OHâUpVHUYRLUGHâVHO
  DYHFâGHâO·HDX
  )DLWHVOHâSOHLQ
  GHâVHOVSpFLDO
  MDPDLV
  GHâGpWHUJHQWâ
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  /DYH]
  LPPpGLDWHPHQW
  ODâYDLVVHOOH
  1HWWRLHHWâIDLWEULOOHUâ
  $SSX\H]VXUâ
  OHâUHSqUH
  VRXOHYH]
  OHâFRXYHUFOHâ
  9HUVH]GXâOLTXLGH
  GHâULQoDJH
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  &/,&â
  5DMRXWH]GXâSURGXLWGHâULQoDJHORUVTXHOHâYR\DQWGHâPDQTXHV·DOOXPHâ
  9DLVVHOOHWUqVVDOHEHDXFRXSGHâGpWHUJHQWâ
  2XYUH]OHâFRXYHUFOH
  OHâFDVpFKpDQW
  DSSX\H]
  VXUâODâWRXFKH
  $WWHQWLRQâ
  /HVâSURGXLWVPL[WHV
  QHFRQYLHQQHQWâSDVâ
  jâWRXVOHVâSURJUDPPHV
  5HVSHFWH]OHVâFRQVLJQHV
  GXâIDEULFDQW
  1HâYHUVH]
  OHâGpWHUJHQW
  TXHGDQV
  ODâFKDPEUH
  jâGpWHUJHQWVHF
  3RXVVH]
  OHâFRXYHUFOH
  SRXUOHâUHIHUPHU
  SXLVDSSX\H]
  3/23â
  7DEOHDXGHVâSURJUDPPHV
  'DQVâFHâUpFDSLWXODWLIILJXUHOHâQRPEUHPD[LPDO
  GHâSURJUDPPHVSRVVLEOHV/HâEDQGHDXGHâFRPPDQGH
  GHâYRWUHDSSDUHLOLQGLTXHOHVâSURJUDPPHVVSpFLILTXHV
  jâFHOXLFL
  /HVâGRQQpHVGHâSURJUDPPHVRQWGHVâYDOHXUV
  PHVXUpHVHQâODERUDWRLUHVHORQODâQRUPH
  HXURSpHQQH(1'DQVâODâSUDWLTXH
  GHVâGpULYHVâSDUâUDSSRUWjâODâQRUPHVRQW
  SRVVLEOHV
  5DSLGHpFRQRPLTXHRXâLQWHQVLI
  3UpODYDJH
  5DSLGH
  
  'pOLFDW
  
  (FR
  
  1RUPDO
  
  ,QWHQVLI
  
  Õ
  Â
  k
  r
  z
  ~
  &RQVRPPDWLRQGHâFRXUDQWHQâN:K
  &RQVRPPDWLRQG·HDXHQâOLWUHV
  'XUpHHQâPLQXWHV
  2:30 - 1:10 0:30 0:15
  2,00 - 1,00 0,80 0,10
  21 - 17 13 5
  &\FOHDFFpOpUp
  9DULR6SHHG
  âREWHQXjâSXLVVDQFH
  GHâQHWWR\DJHFRQVWDQWH
  SDUXQHâFRQVRPPDWLRQ
  DFFUXHG·pQHUJLH
  'HPLFKDUJH
  HQâSUpVHQFHGHâSHX
  GHâYDLVVHOOHFHWWHRSWLRQ
  pFRQRPLVHGHâO·HDX
  GHâO·pQHUJLHHWâGXâWHPSV
  VHORQOHâPRGqOH
  )RQFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVâ
  SRXUIOH[LELOLVHUOHâ
  6pOHFWLRQGHâO·KHXUH
  âVpOHFWLRQQH]
  OHâSURJUDPPHDSSX\H]
  VXUâODâWRXFKHGHâVpOHFWLRQ
  GHâO·KHXUHâYRXVGLIIpUH]
  DLQVLOHâGpPDUUDJH
  GXâSURJUDPPHGHâ
  RXâKHXUHV
  K

Bạn có câu hỏi nào về Bosch SGU44E98EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch SGU44E98EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch SGU44E98EU sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch SGU44E98EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch SGU44E98EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu SGU44E98EU
Sản phẩm Máy rửa chén
4242002440392
Ngôn ngữ Vietnamees
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Vị trí đặt thiết bị Dưới mặt bàn
Chiều dài dây 1.7 m
Màu cửa Thép không gỉ
Chiều dài vòi đầu vào 1.4 m
Chiều dài vòi đầu ra 1.7 m
Màu bảng điều khiển Thép không gỉ
Các đặc điểm khác
Lớp rửa A
Lớp sấy khô A
Giặt nhanh
Kích thước khoang lắp đặt (RộngxSâuxCao) 600 x 573 x 815 mm
Hiệu suất
Mức độ ồn 52 dB
Số lượng chương trình giặt 4
Số địa điểm 12 chỗ
Thời gian của chu trình 140 min
Chức năng dừng nước
Điện
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 17 L
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 1.05 kWh
Điện áp AC đầu vào 230 V
Tải kết nối 2300 W
Tần số AC đầu vào 50 Hz
A
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 598 mm
Độ dày 573 mm
Chiều cao 815 mm