Hướng dẫn sử dụng của Bosch SMU46KS00E

(1)
 • K PLQ
  6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
  .ODUVSOHUHLQIOOHQ
  5HLQLJHUHLQIOOHQ
  3URJUDPPZlKOHQ
  .XU]XQGKDQGOLFK
  DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
  EUDXFKW
  9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
  GHQQRFK$XIVWHOOXQG
  *HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
  .XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
  GH
  *HUlWHLQVFKDOWHQ
  *HUlWDXVVFKDOWHQ
  $OOHVNODU
  3URJUDPPVWDUWHQ
  /RVJHKWV
  9001207651 (9610) 642B MA
  *9001207651*
  +lUWHZHUWEHLP
  :DVVHUZHUNHUIUDJHQ
  XQGHLQWUDJHQ
  (QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
  6FKQHOOHUOHGLJW
  QXUYRUGHPHUVWHQ
  6SOHQRGHUEHL
  YHUlQGHUWHU
  :DVVHUKlUWH
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :DVVHU
  +lUWHZHUW
  G+
  +lUWH
  EHUHLFK
  PPROO
  (LQVWHOO
  ZHUW
  XQGVRHLQVWHOOHQ
  K PLQ
  &
  $%
  (,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
  3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
  ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
  %HLGH7DVWHQORVODVVHQ
  'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
  GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
  3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
  0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
  LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
  67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
  ZHLFK
  ZHLFK
  PLWWHO
  PLWWHO
  PLWWHO
  KDUW
  KDUW
  KDUW
  /|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
  'HFNHO
  DXIGUHKHQ
  1XUYRUGHP
  HUVWHQ6SOHQ
  GHQ6DO]EHKlOWHU
  PLW:DVVHU
  IOOHQ
  6SH]LDOVDO]
  HLQIOOHQ
  QLH5HLQLJHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  8PJHKHQG
  VSOHQ
  )URSWLPDOH6SOHUJHEQLVVH
  0DFKWEOLW]EODQN
  0DUNLHUXQJ
  GUFNHQ
  'HFNHO
  DQKHEHQ
  .ODUVSOHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  ./,&.
  )URSWLPDOH7URFNQXQJVHUJHEQLVVH
  9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
  (YHQWXHOO
  'HFNHO|IIQHQ
  7DVWHGUFNHQ
  $FKWXQJ
  .RPELSURGXNWH
  QLFKWIUDOOH
  3URJUDPPH
  JHHLJQHW
  +HUVWHOOHUKLQZHLVH
  EHDFKWHQ
  5HLQLJHUQXU
  LQWURFNHQH
  5HLQLJHUNDPPHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  ]XVFKLHEHQ
  GUFNHQ
  3/233
  PO
  PO
  PO
  'LH%HVFKUHLEXQJP|JOLFKHU=XVDW]IXQNWLRQHQILQGHQ6LHLQ,KUHU*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
  3URJUDPPEHUVLFKW
  ,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHVHQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
  'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWHQDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
  6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
  6WURPYHUEUDXFKLQN:K
  :DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
  'DXHULQ6WG0LQ
  $XWR
  
  ¸Ä
  9RUVSOHQ
  ,QWHQVLY
  
  0DVFKLQHQ
  SIOHJH
  µ
  É
  (FR
  
  k
  j
  3URJUDPPGDVIUGLH1DFKWJHHLJQHWLVW
  YHUOlQJHUWH/DXI]HLWGDIUVHKUOHLVH
  KDOEH1RUPEHODGXQJ
  *ODV
  
  pq
  /HLVH
  
  ª
  6FKQHOO
  
  x
  Í
  £
  
  'LH9HUEUDXFKVZHUWHVLQGDEKlQJLJYRQGHU3URJUDPPZDKOXQGGHQ=XVDW]IXQNWLRQHQ
  %HLDEJHVFKDOWHWHU.ODUVSOHU]XJDEHRGHU.ODUVSOHUPDQJHOYHUlQGHUWVLFKGLH/DXI]HLW
  7XUER
  6SHHG
  PLQ
  2:10 - 2:20 1:45 - 2:45 3:55 4:00 1:25 - 1:35 1:00 0:20+0:25 0:35 * 0:15 1:30
  1,25 - 1,45 0,90 - 1,35 0,90 - 0,93 1,05 - 1,10 0,80 - 0,85 1,30 0,95 0,80 0,05 0,90 - 1,06
  11 - 14 5 - 16 7,5 10 11 - 14 10 8 10 4 9,5 - 12,5

Bạn có câu hỏi nào về Bosch SMU46KS00E không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch SMU46KS00E cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch SMU46KS00E sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch SMU46KS00E miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch SMU46KS00E khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu SMU46KS00E
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Hiệu suất
Số địa điểm 13 chỗ
Thời gian của chu trình 235 min
Mức độ ồn 46 dB
Số lượng chương trình giặt 6
Chương trình rửa bát đĩa Auto 45-65 ºC,Economy,Glass/delicate,Intensive,Turbo
Chức năng cảm ứng nước
Bảo vệ kính
Đồng hồ bấm giờ khởi động trì hoãn
Trì hoãn khởi động 24 h
Chức năng dừng nước
Điện
Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A++
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 0.92 kWh
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) 0.1 W
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 7.5 L
Các đặc điểm khác
Năng lượng tiêu thụ hàng năm 262 kWh
Lượng nước tiêu thụ hàng năm 2100 L
Lớp sấy khô A
Thiết kế
Vị trí đặt thiết bị Dưới mặt bàn
Màn hình tích hợp
Màu cửa Thép không gỉ
Màu bảng điều khiển Thép không gỉ
Chiều cao có thể điều chỉnh được của giỏ trên
Loại khoang ngăn dao kéo Thùng đựng
Kiểu kiểm soát Nút bấm
Công thái học
Trợ giúp về liều lượng
Đèn chỉ thị thời gian còn lại
Chỉ số muối
Chỉ số trợ xả
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 598 mm
Độ dày 573 mm
Chiều cao 815 mm
Trọng lượng 39000 g