Hướng dẫn sử dụng của Bosch SMU46MS03E

(1)
 • K PLQ
  6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
  .ODUVSOHUHLQIOOHQ
  5HLQLJHUHLQIOOHQ
  3URJUDPPZlKOHQ
  .XU]XQGKDQGOLFK
  DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
  EUDXFKW
  9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
  GHQQRFK$XIVWHOOXQG
  *HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
  .XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
  GH
  *HUlWHLQVFKDOWHQ
  *HUlWDXVVFKDOWHQ
  $OOHVNODU
  3URJUDPPVWDUWHQ
  /RVJHKWV
  9001181274 (9610) 642A MA
  *9001181274*
  +lUWHZHUWEHLP
  :DVVHUZHUNHUIUDJHQ
  XQGHLQWUDJHQ
  (QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
  6FKQHOOHUOHGLJW
  QXUYRUGHPHUVWHQ
  6SOHQRGHUEHL
  YHUlQGHUWHU
  :DVVHUKlUWH
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :DVVHU
  +lUWHZHUW
  G+
  +lUWH
  EHUHLFK
  PPROO
  (LQVWHOO
  ZHUW
  XQGVRHLQVWHOOHQ
  K PLQ
  &
  $%
  (,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
  3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
  ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
  %HLGH7DVWHQORVODVVHQ
  'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
  GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
  3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
  0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
  LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
  67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
  ZHLFK
  ZHLFK
  PLWWHO
  PLWWHO
  PLWWHO
  KDUW
  KDUW
  KDUW
  /|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
  'HFNHO
  DXIGUHKHQ
  1XUYRUGHP
  HUVWHQ6SOHQ
  GHQ6DO]EHKlOWHU
  PLW:DVVHU
  IOOHQ
  6SH]LDOVDO]
  HLQIOOHQ
  QLH5HLQLJHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  8PJHKHQG
  VSOHQ
  )URSWLPDOH6SOHUJHEQLVVH
  0DFKWEOLW]EODQN
  0DUNLHUXQJ
  GUFNHQ
  'HFNHO
  DQKHEHQ
  .ODUVSOHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  ./,&.
  )URSWLPDOH7URFNQXQJVHUJHEQLVVH
  9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
  (YHQWXHOO
  'HFNHO|IIQHQ
  7DVWHGUFNHQ
  $FKWXQJ
  .RPELSURGXNWH
  QLFKWIUDOOH
  3URJUDPPH
  JHHLJQHW
  +HUVWHOOHUKLQZHLVH
  EHDFKWHQ
  5HLQLJHUQXU
  LQWURFNHQH
  5HLQLJHUNDPPHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  ]XVFKLHEHQ
  GUFNHQ
  3/233
  PO
  PO
  PO
  'LH%HVFKUHLEXQJP|JOLFKHU=XVDW]IXQNWLRQHQILQGHQ6LHLQ,KUHU*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
  3URJUDPPEHUVLFKW
  ,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHVHQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
  'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWHQDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
  6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
  6WURPYHUEUDXFKLQN:K
  :DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
  'DXHULQ6WG0LQ
  $XWR
  
  ¸Ä
  9RUVSOHQ
  ,QWHQVLY
  
  0DVFKLQHQ
  SIOHJH
  µ
  É
  (FR
  
  k
  j
  3URJUDPPGDVIUGLH1DFKWJHHLJQHWLVW
  YHUOlQJHUWH/DXI]HLWGDIUVHKUOHLVH
  KDOEH1RUPEHODGXQJ
  *ODV
  
  pq
  /HLVH
  
  ª
  6FKQHOO
  
  x
  Í
  £
  
  'LH9HUEUDXFKVZHUWHVLQGDEKlQJLJYRQGHU3URJUDPPZDKOXQGGHQ=XVDW]IXQNWLRQHQ
  %HLDEJHVFKDOWHWHU.ODUVSOHU]XJDEHRGHU.ODUVSOHUPDQJHOYHUlQGHUWVLFKGLH/DXI]HLW
  6FKQHOO
  
  x
  Í
  2:05 - 2:15 1:30 - 2:40 3:30 4:00 1:25 - 1:30 1:00 1:00 0:29 * 0:15 1:30
  1,45 - 1,50 0,95 - 1,60 0,90 - 0,93 1,05 - 1,09 0,85 - 0,90 1,30 1,30 0,80 0,05 0,90 - 1,06
  12 - 15 7 - 18 9,5 10 11 - 14 10 10 10 4 9,5 - 12,5

Bạn có câu hỏi nào về Bosch SMU46MS03E không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch SMU46MS03E cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch SMU46MS03E sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch SMU46MS03E miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch SMU46MS03E khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu SMU46MS03E
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Cỡ sản phẩm Full size (60 cm)
Màu cửa Thép không gỉ
Vị trí đặt thiết bị Dưới mặt bàn
Kiểu kiểm soát Nút bấm
Màn hình tích hợp
Chiều cao có thể điều chỉnh được của giỏ trên
Chiều dài dây 1.75 m
Chiều dài vòi đầu vào 1.65 m
Chiều dài vòi đầu ra 1.9 m
Hiệu suất
Số địa điểm 14 chỗ
Thời gian của chu trình 210 min
Mức độ ồn 44 dB
Số lượng chương trình giặt 6
Chương trình rửa bát đĩa Auto 45-65 ºC,Economy,Glass/delicate,Intensive,Pre-wash,Quick
Chức năng cảm ứng nước
Bảo vệ kính
Đồng hồ bấm giờ khởi động trì hoãn
Trì hoãn khởi động 24 h
Chức năng dừng nước
Điện
Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A++
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 0.93 kWh
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) 0.1 W
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 9.5 L
Tải kết nối 2400 W
Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Dòng điện 10 A
Các đặc điểm khác
Năng lượng tiêu thụ hàng năm 266 kWh
Lượng nước tiêu thụ hàng năm 2660 L
Lớp sấy khô A
Công thái học
Trợ giúp về liều lượng
Chỉ số muối
Chỉ số trợ xả
Đèn chỉ thị thời gian còn lại
Chân đế điều chỉnh được
Điều chỉnh chân đế 60 mm
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 598 mm
Độ dày 573 mm
Chiều cao 815 mm
Trọng lượng 39000 g
Trọng lượng thùng hàng 41000 g
Chiều sâu với cửa mở 1150 mm
Chiều rộng khoang lắp đặt 600 mm
Chiều sâu khoang lắp đặt 550 mm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối thiểu) 815 mm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối đa) 875 mm