Hướng dẫn sử dụng của Bosch SRS43E82EU

(1)
 • 9HUVH]XQâVHOVSpFLDO
  9HUVH]GXâOLTXLGHGHâULQoDJH
  5HPSOLVVH]OHGpWHUJHQW
  &KRLVLVVH]XQâSURJUDPPH
  &RXUWHHWâSUDWLTXHâ
  7RXWFHâGRQWYRWUH
  ODYHYDLVVHOOHDâEHVRLQâ
  $YDQWGHâYRXVHQâVHUYLUSRXU
  ODâSUHPLqUHIRLVOLVH]ODâQRWLFH
  G·LQVWDOODWLRQHWâG·XWLOLVDWLRQ
  1RWLFHG·LQVWUXFWLRQVVXFFLQFWH/DYHYDLVVHOOH
  IU
  (QFOHQFKH]O·DSSDUHLOHWâF·HVWSDUWLâ
  eWHLJQH]O·DSSDUHLO&·HVWSDUIDLWâ
  (QFOHQFKHUO·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOOHYR\DQW
  GHGpURXOHPHQWGHSURJUDPPHV·DOOXPH
  /RUVTXHO·LQGLFDWHXUGHâGpURXOHPHQW
  GHâSURJUDPPHV·DOOXPH
  9000 232 008 (9103) 451 O
  &RQVXOWH]YRWUH
  FRPSDJQLHGLVWULEXWULFH
  GHVâHDX[SRXUFRQQDvWUH
  ODâGXUHWpGHâO·HDX
  GDQVYRWUHORFDOLWpâ
  5pJODJHGHâO·LQVWDOODWLRQG·DGRXFLVVDJH
  &·HVWYLWHIDLW
  âQpFHVVDLUHXQLTXHPHQW
  DYDQWOHâSUHPLHUODYDJH
  RXVLâODâGXUHWpGHâO·HDX
  DâFKDQJp
  I+ 3ODJH
  GHâGXUHWp
  PPROââO
  3RVLWLRQ
  HWâUpJOH]FRPPHVXLW
  HDXQRQGXUH
  LQWHUPpGLDLUH
  HDXGXUH
  HDXGXUH
  
  
  
  
  
  
  
  
  /LVH]ODâYDOHXUGHâUpJODJH
  (QG
  )HUPH]ODâSRUWH
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXU²LOâVHâWURXYHVXUâODâSRVLWLRQKHXUHV²
  G·XQFUDQYHUVODâJDXFKH
  (QFOHQFKH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHWâPDLQWHQH]OHDSSX\pSHQGDQW
  DXâPRLQVVHFRQGHV/·LQGLFDWHXUGHâPDQTXHGHâVHOâFOLJQRWH
  OHâYR\DQW©â9pULILHUO·DUULYpHG·HDXâªHWâO·LQGLFDWHXUGHâGpURXOHPHQW
  GXâSURJUDPPHV·DOOXPHQWUpJODJHHQâXVLQHVXUâ
  5DPHQH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQâSRVLWLRQpWHLQWH/DâYDOHXUUpJOpH
  âHVWâPpPRULVpHGDQVâO·DSSDUHLO
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXUSRXUPRGLILHUOHâUpJODJHGHâODâGXUHWpHQWUHHWâ
  'LVVRXWOHâFDOFDLUHSDVQpFHVVDLUHVLâYDOHXUGHâUpJODJHââ
  'pYLVVH]
  OHâERXFKRQ
  8QLTXHPHQWDYDQW
  OHâSUHPLHUODYDJH
  UHPSOLVVH]
  OHâUpVHUYRLUGHâVHO
  DYHFâGHâO·HDX
  )DLWHVOHâSOHLQ
  GHâVHOVSpFLDO
  MDPDLV
  GHâGpWHUJHQWâ
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  /DYH]
  LPPpGLDWHPHQW
  ODâYDLVVHOOH
  1HWWRLHHWâIDLWEULOOHUâ
  $SSX\H]VXUâ
  OHâUHSqUH
  VRXOHYH]
  OHâFRXYHUFOHâ
  9HUVH]GXâOLTXLGH
  GHâULQoDJH
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  &/,&â
  5DMRXWH]GXâSURGXLWGHâULQoDJHORUVTXHOHâYR\DQWGHâPDQTXHV·DOOXPHâ
  9DLVVHOOHWUqVVDOHEHDXFRXSGHâGpWHUJHQWâ
  2XYUH]OHâFRXYHUFOH
  OHâFDVpFKpDQW
  DSSX\H]
  VXUâODâWRXFKH
  $WWHQWLRQâ
  /HVâSURGXLWVPL[WHV
  QHFRQYLHQQHQWâSDVâ
  jâWRXVOHVâSURJUDPPHV
  5HVSHFWH]OHVâFRQVLJQHV
  GXâIDEULFDQW
  1HâYHUVH]
  OHâGpWHUJHQW
  TXHGDQV
  ODâFKDPEUH
  jâGpWHUJHQWVHF
  3RXVVH]
  OHâFRXYHUFOH
  SRXUOHâUHIHUPHU
  SXLVDSSX\H]
  3/23â
  7DEOHDXGHVâSURJUDPPHV
  'DQVâFHâUpFDSLWXODWLIILJXUHOHâQRPEUHPD[LPDO
  GHâSURJUDPPHVSRVVLEOHV/HâEDQGHDXGHâFRPPDQGH
  GHâYRWUHDSSDUHLOLQGLTXHOHVâSURJUDPPHVVSpFLILTXHV
  jâFHOXLFL
  /HVâGRQQpHVGHâSURJUDPPHVRQWGHVâYDOHXUV
  PHVXUpHVHQâODERUDWRLUHVHORQODâQRUPH
  HXURSpHQQH(1'DQVâODâSUDWLTXH
  GHVâGpULYHVâSDUâUDSSRUWjâODâQRUPHVRQW
  SRVVLEOHV
  5DSLGHpFRQRPLTXHRXâLQWHQVLI
  3UpODYDJH
  5DSLGH
  
  'pOLFDW
  
  (FR
  
  1RUPDO
  
  ,QWHQVLI
  
  Õ
  Â
  k
  r
  z
  ~
  &RQVRPPDWLRQGHâFRXUDQWHQâN:K
  &RQVRPPDWLRQG·HDXHQâOLWUHV
  'XUpHHQâPLQXWHV
  120 130 140 70 30 20
  1,30 1,25 0,80 0,70 0,65 0,10
  15 16 11 13 10 4
  &\FOHDFFpOpUp
  9DULR6SHHG
  âREWHQXjâSXLVVDQFH
  GHâQHWWR\DJHFRQVWDQWH
  SDUXQHâFRQVRPPDWLRQ
  DFFUXHG·pQHUJLH
  'HPLFKDUJH
  HQâSUpVHQFHGHâSHX
  GHâYDLVVHOOHFHWWHRSWLRQ
  pFRQRPLVHGHâO·HDX
  GHâO·pQHUJLHHWâGXâWHPSV
  VHORQOHâPRGqOH
  )RQFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVâ
  SRXUIOH[LELOLVHUOHâ
  6pOHFWLRQGHâO·KHXUH
  âVpOHFWLRQQH]
  OHâSURJUDPPHDSSX\H]
  VXUâODâWRXFKHGHâVpOHFWLRQ
  GHâO·KHXUHâYRXVGLIIpUH]
  DLQVLOHâGpPDUUDJH
  GXâSURJUDPPHGHâ
  RXâKHXUHV
  K

Bạn có câu hỏi nào về Bosch SRS43E82EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch SRS43E82EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch SRS43E82EU sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch SRS43E82EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch SRS43E82EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu SRS43E82EU
Sản phẩm Máy rửa chén
4242002595672
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Vị trí đặt thiết bị Đặt riêng
Chiều dài dây 1.7 m
Màu cửa Màu trắng
Các đặc điểm khác
Lớp rửa A
Lớp sấy khô A
Giặt nhanh
Hiệu suất
Mức độ ồn 49 dB
Số lượng chương trình giặt 4
Số địa điểm 9 chỗ
Thời gian của chu trình 140 min
Chức năng dừng nước
Điện
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 11 L
Điện áp AC đầu vào 230 V
Tải kết nối 2300 W
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 0.8 kWh
A
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 450 mm
Độ dày 600 mm
Chiều cao 850 mm