Hướng dẫn sử dụng của Bosch WLM 2445 S

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  ƿǠǞǓǠǐǜǐ ǗǐǚǵǝǧǘǛǐ ǡǒǞǮ ǠǞǑǞǢǣ, ǯǚǩǞ ...
  ... DzdzǨǪȍȀǨ ǕǶǤǴǶ/ǓǤǷǫǤ ǵǭ ǹǪȍǺǰǺȄǹȇ, ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ
  ǨǩǶ (ȇDzȁǶ ǩǻdzǶ ǶǩǸǨǵǶ , ǩǭǯ DzȍǵǾǭǪǶǫǶ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ),
  ǹǷǸǨǾȆǪǨǪ ǯǻǴǭǸ. NJǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ ǫǻǿǵǶǹǺȍ ǯǻǴǭǸǨ
  a ǹǺǶǸ. 6.
  Ǐǚ ǗǜǵǝǘǢǘ ǟǠǞǓǠǐǜǣ ...
  ǧDzȁǶ NJǰ ǪǰǷǨǬDzǶǪǶ ǪǰǩǸǨdzǰ ǵǭǷǸǨǪǰdzȄǵǻ ǷǸǶǫǸǨǴǻ:
  NJǰǩǭǸȍǺȄ ǵǶǪǻ ǷǸǶǫǸǨǴǻ.
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ.
  Ǐǚ ǟǕǠǕǠǒǐǢǘ ǠǞǑǞǢǣ ǟǠǞǓǠǐǜǘ ...
  njǶǺǶǸDzǵȍǺȄǹȇ ǬǶ DzdzǨǪȍȀȍ ǙǺǨǸǺ/ǓǤǷǫǤ.
  NJǰDzǶǵǻDZǺǭ ȍǵǹǺǸǻDzǾȍȎ, ȇDzȍ ǯ'ȇǪdzȇȆǺȄǹȇ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ: ȇDzȁǶ ǯǨǫǶǸȇȋǺȄǹȇ
  ǺǨ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǯ'ȇǪdzȇȋǺȄǹȇ , ǬǪǭǸǾȇǺǨ ǴǶǮǵǨ ǪȍǬDzǸǰǺǰ. ǧDzȁǶ
  ǷǶǺǸȍǩǵǶ, ǬǶǬǨDZǺǭ /ǪǰDZǴȍǺȄ ǩȍdzǰǯǵǻ; ǧDzȁǶ ǺǨ
  ǷǶǷǭǸǭǴȍǵǵǶ ǯ'ȇǪdzȇȆǺȄǹȇ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ, ǬǪǭǸǾȇǺǨ ǯǨǩdzǶDzǶǪǨǵȍ,
  ǶǹDzȍdzȄDzǰ ǸȍǪǭǵȄ ǪǶǬǰ ǻ ǩǨǸǨǩǨǵȍ ǨǩǶ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǨ ǯǨǵǨǬǺǶ ǪǰǹǶDzȍ.
  njǶǺǶǸDzǵȍǺȄǹȇ ǬǶ DzdzǨǪȍȀȍ
  ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ, ȁǶǩ ǷǸǶǬǶǪǮǰǺǰ ǸǶǩǶǺǻ
  ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
  ... ǐǑǞ ǗǐǚǵǝǧǘǢǘ ǠǞǑǞǢǣ ǟǠǞǓǠǐǜǘ
  ǗǸǶǫǸǨǴǰ ȍǯ ǪǰǹǶDzǶȆ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǶȆ:
  njdzȇ ǶǽǶdzǶǬǮǭǵǵȇ ǩȍdzǰǯǵǰ: ǶǩǭǸȍǺȄ ǒdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZȃ.
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ.
  ǗǸǶǫǸǨǴǰ ȍǯ ǵǰǯȄDzǶȆ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǶȆ:
  ǖǩǭǸȍǺȄ džȉǨǦǩǨǩDZDZȃ ǦDzǨǬ ǨǩǶ džȉǨǪǬǰǤDZDZȃ.
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ.
  (LJǑǗǓǙǴǠǡǫ ǑǴǓǕǗǛǏǜǜǮ)
  NJǰ ǴǶǮǭǺǭ ǯǨǴȍǵǰǺǰ ǯǨǯǵǨǿǭǵǻ ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ. ǔǨDzǹǰǴǨdzȄǵǨ ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǩǻǬǭ ǯǨdzǭǮǨǺǰ
  ǪȍǬ ǶǩǨǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ. ǧDzȁǶ ǨDzǺǰǪǶǪǨǵǨ , ǺǶ ǪȍǬǶǩǸǨǮǭǵǨ ǪǨǫǨ ǶǯǵǨǿǨȋ ǪǨǫǻ ȍǯ ǪǶǬǶȆ.
  #ƱǛǞǚǣǒǐǝǝǯ ǒǵǔ ǔǞǡǢǣǟǣ ǔǵǢǕǙ
  ǗǸǶǫǸǨǴǵȍ DzdzǨǪȍȀȍ ǩdzǶDzǻȆǺȄǹȇ ǺǨ ǪǰDzdzȆǿǨȋǺȄǹȇ ǴǶǮdzǰǪȍǹǺȄ
  ǪǰǷǨǬDzǶǪǶǫǶ ǷǭǸǭǴǰDzǨǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
  ǧDz ǨDzǺǰǪǻǪǨǺǰ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ:
  Ǘȍǹdzȇ ǺǶǫǶ, ȇDz ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǸǶǯǷǶǿǨdzǨ ǸǶǩǶǺǻ, ǵǨǺǰǹǵȍǺȄ ǺǨ ǻǺǸǰǴǻDZǺǭ DzdzǨǪȍȀǻ # ǷǸǶǺȇǫǶǴ 5 ǹǭDzǻǵǬ;
  NJȍǬǷǻǹǺȍǺȄ DzdzǨǪȍȀǻ, ȁǶDZǵǶ ǯǨǹǪȍǺǰǪǹȇ ǹǰǴǪǶdz #.
  ǒǶdzǰ ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǯǨDzȍǵǿǰdzǨ ǸǶǩǶǺǻ, ȍǵǬǰDzǨǺǶǸ "ǙǺǨǸǺ/ǗǨǻǯǨ" ǵǭ ǪǰǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȁǶǩ ǵǨǫǨǬǨǺǰ NJǨǴ ǷǸǶ Ǻǭ, ȁǶ ǹdzȍǬ
  ǬǭǨDzǺǰǪǻǪǨǺǰ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ.
  ǧDz ǬǭǨDzǺǰǪǻǪǨǺǰ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ:
  njǶǺǶǸDzǵȍǺȄǹȇ ǬǶ DzdzǨǪȍȀȍ # ǺǨ ǻǺǸǰǴǻDZǺǭ ȎȎ ǬǶ Ǻǰǽ ǷȍǸ, ǷǶDzǰ ǹǰǴǪǶdz #ǵǭ ǯǫǨǹǵǭ.
  NJȍǬǷǻǹǺȍǺȄ DzdzǨǪȍȀǻ.
  ǧDzȁǶ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ ǬǭǨDzǺǰǪǶǪǨǵǶ, Ǩ ǷǭǸǭǴǰDzǨǿ ǷǸǶǫǸǨǴ ǯǵǨǽǶǬǰǺȄǹȇ ǵǭ ǻ ǷǶǯǰǾȍȎ, ǻ ȇDzȍDZ
  ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ ǩǻdzǶ ǨDzǺǰǪǶǪǨǵǶ*, ǨDzǺǰǪǵǨ
  ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǩǻǬǭ ǷǭǸǭǸǪǨǵǨ.
  *ǹǰǴǪǶdz # ǴǭǸǭǽǺǰǺȄ, ȇDzȁǶ ǷǸǶǫǸǨǴǻ ǩǻdzǶ ǯǴȍǵǭǵǶ ǩǭǯ ǬǭǨDzǺǰǪǨǾȍȎ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ.
  ʑ
  ƴǞǔǐǢǚǞǒǵ ǤǣǝǚǦǵǶ
  ǬǰǪ. ǺǨDzǶǮ ǶǫdzȇǬ ǷǸǶǫǸǨǴ aǹǺǶǸ. 7
  ǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ
  njdzȇ ǹǰdzȄǵǶ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǰǽ, ǯǨǵǶȀǭǵǰǽ ǸǭǿǭDZ. ǗǶǷǭǸǭǬǵȋ ǷǸǨǵǵȇ ȍǯ
  ǴǨDzǹ. ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǶȆ 30 °C.
  LjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ
  ljȍdzȄȀǰDZ Ƕǩ'ȋǴ ǪǶǬǰ Ǭdzȇ ǯǨǩǭǯǷǭǿǭǵǵȇ DzǸǨȁǶǫǶ ǸǭǯǻdzȄǺǨǺǻ
  ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ.
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ ǞǰDzdz ǻ ǷǸǶǾǭǹȍ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ, ǷȍǬ ǿǨǹ ȇDzǶǫǶ ǩȍdzǰǯǵǨ ǸǶǯǷǸȇǴdzȇȋǺȄǹȇ
  ǯǨǪǬȇDzǰ ǷǶǪȍdzȄǵǶǴǻ ǸǻǽǶǪȍ ǩǨǸǨǩǨǵǨ ǔ'ȇDzǭ DzȍǵǾǭǪǭ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ - Ǫ
  ǩȍdzǰǯǵȍ ǯǨdzǰȀǨȋǺȄǹȇ ǯdzǭǫDzǨ ǷȍǬǪǰȁǭǵǰDZ ǸȍǪǭǵȄ ǪǶdzǶǫǰ.
  ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  ǗǶǬǶǪǮǭǵǵȇ ǿǨǹǻ ǷǸǨǵǵȇ Ǭdzȇ ǩȍdzȄȀ ȍǵǺǭǵǹǰǪǵǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ ǹǰdzȄǵǶ
  ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǰDZ ǸǭǿǭDZ.
  ǧDzȁǶ NJǰ ǶǩǸǨdzǰ ǬǶǬǨǺDzǶǪǻ ǼǻǵDzǾȍȆ, ǯǨǫǶǸȇȋǺȄǹȇ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǰDZ ȍǵǬǰDzǨǺǶǸ; ȇDzȁǶ ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǵǭ ǴǨȋ ǾȍȋȎ ǼǻǵDzǾȍȎ, Ǿǭ
  ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ DzǶǸǶǺDzǰǴ ǹǷǨdzǨǽǻǪǨǵǵȇǴ dzǨǴǷǰ ǺǨ ǨDzǻǹǺǰǿǵǰǴ ǹǰǫǵǨdzǶǴ.
  ʑ
  ǁǢǐǠǢ/ƿǐǣǗǐ
  njdzȇ ǯǨǷǻǹDzǻ ǨǩǶ ǷǭǸǭǸǰǪǨǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
  ʑ
  ǀǗǒǜǏǚǗ
  NJǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǵǨ Â
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǺǨ
  ǻǺǸǰǴǻDZǺǭ
  ǗǸǶDzǸǻǺȍǺȄ ǵǨ 1
  DzǸǶDz ǻ ǵǨǷǸȇǴDzǻ
  ǫǶǬǰǵǵǰDzǶǪǶȎ
  ǹǺǸȍdzDzǰ
  ǕǬǧDZǤǯǬ ǮǯǤǦȉǼ ƻDZǸDzǴǰǤǺȉǭDZȉ ǵǬǧDZǤǯǬ
  NJǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ
  ǫǻǿǵǶǹǺȍ*
  NJǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǫǻǿǵȍǹǺȄ*
  ǗǸǶDzǸǻǺȍǺȄ ǵǨ 1
  DzǸǶDz ǻ ǵǨǷǸȇǴDzǻ
  ǫǶǬǰǵǵǰ-
  DzǶǪǶȎ ǹǺǸȍdzDzǰ
  NJǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǵǨ Â
  1. NJǴǰDzǨǵǵȇ ǸǭǮǰǴǻ
  ǹǰǫǵǨdzȆǪǨǵǵȇ
  2. NJǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ ǫǻǿǵǶǹǺȍ
  Ǭdzȇ...
  NJȍǬǷǻǹǺȍǺȄ
  #
  * ǧDzȁǶ ǵǭǶǩǽȍǬǵǶ, ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǷǶǪǺǶǸǵǶ
  ǗǸǶDzǸǻǺȍǺȄ ǵǨ 1
  DzǸǶDz ǻ ǵǨǷǸȇǴDzǻ
  ǫǶǬǰǵǵǰ-
  DzǶǪǶȎ ǹǺǸȍdzDzǰ
  ǩǭǯǷǶǹǭ-
  ǸǭǬǵȄǶ
  ǀǝǟǡǢǑǏǜǜǮ ǡǏ ǖǏǑǏǜǡǏǕǔǜǜǮ ǐǴǚǗǖǜǗ
  ǖǯǵǨDZǶǴǺǭǹȇ ȍǯ ȍǵǼǶǸǴǨǾȍȋȆ ȁǶǬǶ ǬǶǫdzȇǬǻ ǬǶ NJǨȀǰǽ ǸǭǿǭDZ, ǵǨǪǭǬǭǵǻ ȎǽǵȍǴ ǪǰǸǶǩǵǰDzǶǴ.
  NJȍǬǹǶǸǺǻDZǺǭ ǩȍdzǰǯǵǻ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ ǸǭDzǶǴǭǵǬǨǾȍDZ, ǵǨǪǭǬǭǵǰǽ ǵǨ ǭǺǰDzǭǺDzǨǽ.
  NJȍǬǹǶǸǺǻDZǺǭ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ ǺǰǷǻ, DzǶdzȄǶǸǻ, ǹǺǻǷǭǵȆ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǵȇ ǺǨ ǬǶǷǻǹǺǰǴǶȎ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǰ.
  NJǰDZǴȍǺȄ ǹǺǶǸǶǵǵȍ ǷǸǭǬǴǭǺǰ, ȁǶ ǷǶǺǸǨǷǰdzǰ ǬǶ ǷǸǰdzǨǬǻ ǪǰǷǨǬDzǶǪǶ, - ǪǶǵǰ ǴǶǮǻǺȄ ǹǷǸǰǿǰǵǰǺǰ ȍǸǮǻ.
  Ǖǭ ǷǭǸǭǪǰȁǻDZǺǭ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǭ ǬǶǷǻǹǺǰǴǭ ǵǨǪǨǵǺǨǮǭǵǵȇ a ǹǺǶǸ. 7.
  ǖǯǵǨDZǶǴǺǭǹȇ ȍǯ ȍǵǹǺǸǻDzǾȍȇǴǰ, ǵǨǪǭǬǭǵǰǴǰ ǻ ǫdzǨǪȍ "NJǨǮdzǰǪǨ ȍǵǼǶǸǴǨǾȍȇ" a ǹǺǶǸ. 9.
  ǏǨǪǨǵǺǨǮǺǭ ǻ ǪǭdzǰDzȍ ǺǨ ǴǨdzȍ Ǹǭǿȍ.
  ǏǨDzǸǰDZǺǭ ǯǨǪǨǵǺǨǮǻǪǨdzȄǵǰDZ dzȆDz. ǙdzȍǬDzǻDZǺǭ, ȁǶǩ ǴȍǮ ǬǪǭǸǾȇǺǨǴǰ ǺǨ ǫǻǴǶǪǰǴ ǻȁȍdzȄǵȆǪǨǿǭǴ ǵǭ
  ǯǨǺǰǹDzǨdzǰǹȇ Ǹǭǿȍ.
  ƴǞǗǣǒǐǝǝǯ ǟǠǐǛǬǝǘǥ ǗǐǡǞǑǵǒ Ǣǐ ǗǐǡǞǑǵǒ ǔǛǯ
  ǔǞǓǛǯǔǣ Ǘǐ Ǣǚǐǝǘǝǐǜǘ
  njǶǯǻDZǺǭ ǷǸǨdzȄǵȍ ǯǨǹǶǩǰ ǺǨ ǯǨǹǶǩǰ Ǭdzȇ ǬǶǫdzȇǬǻ ǯǨ ǺDzǨǵǰǵǨǴǰ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ:
  DzȍdzȄDzǶǹǺȍ ǩȍdzǰǯǵǰ, ǹǺǻǷǭǵȇ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǵȇ, Ǵ'ȇDzǶǹǺȍ ǪǶǬǰ (ǬȍǯǵǨDZǺǭǹȇ ǷǸǶ ǵǭȎ ǻ NJǨȀǶǫǶ ǷǶǹǺǨǿǨdzȄǵǰDzǨ
  ǪǶǬǰ) ǺǨ ȍǹǺǸǻDzǾȍDZ ǪǰǸǶǩǵǰDzǨ.
  ǔǶǬǭdzȍ ǩǭǯ ǪǹǺǨǪDzǰ Ǭdzȇ ǸȍǬDzǰǽ ǷǸǨdzȄǵǰǽ ǯǨǹǶǩȍǪ: ǯǨdzǰDZǺǭ ǸȍǬDzǰDZ ǷǸǨdzȄǵǰDZ ǯǨǹȍǩ ǻ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǰDZ
  ǸǭǯǭǸǪǻǨǸ ǺǨ ǷǶDzdzǨǬȍǺȄ DZǶǫǶ ǻ ǩǨǸǨǩǨǵ.
  ǗȍǬ ǿǨǹ ǭDzǹǷdzǻǨǺǨǾȍȎ: ǯǨDzǸǰDZǺǭ DzȆǪǭǺǻ Ǭdzȇ ǷǸǨdzȄǵǶǫǶ ǯǨǹǶǩǻ!
  ǗǸǨǪǰdzȄǵǰDZ ǴǶǵǺǨǮ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ ǶDzǸǭǴǰǽ DzǸǶDzȍǪ
  ȍǵǹǺǸǻDzǾȍȎ ǯ ǴǶǵǺǨǮǻ.
  ƿǕǠǕǒǵǠǚǐ ǜǐǨǘǝǘ
  ǏǨǩǶǸǶǵȇȋǺȄǹȇ ǪDzdzȆǿǨǺǰ ǴǨȀǰǵǻ, ȇDzȁǶ ǪǶǵǨ
  ǻȀDzǶǬǮǭǵǨ!
  ǗǸǶDzǶǵǹǻdzȄǺǻDZǺǭǹȇ ȍǯ NJǨȀǶȆ ǹǭǸǪȍǹǵǶȆ
  ǹdzǻǮǩǶȆ!
  ƿǵǔǚǛǮǧǕǝǝǯ ǔǞ ǕǛǕǚǢǠǞǜǕǠǕǖǵ
  NJǹǺǨǪdzȇDZǺǭ ǴǭǸǭǮǭǪǰDZ ȀǺǭDzǭǸ ǻ
  ǸǶǯǭǺDzǻ dzǰȀǭ ǹǻǽǰǴǰ ǸǻDzǨǴǰ!
  ǚǸǰǴǨDZǺǭ dzǰȀǭ ǯǨ ȀǺǭDzǭǸ!
  ƲǵǔǚǠǘǙǢǕ ǚǠǐǝ
  džȉǨǨȉǯǩDZDZȃ II: Ǭdzȇ ǴǰDZǵǶǫǶ ǯǨǹǶǩǻ Ǭdzȇ ǶǹǵǶǪǵǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ, ǷǶǴ'ȇDzȀǻǪǨǿǨ
  ǪǶǬǰ, ǪȍǬǩȍdzȆǪǨǿǨ ǺǨ ǸǭǿǶǪǰǵǰ Ǭdzȇ ǪǰǪǭǬǭǵǵȇ ǷdzȇǴ
  ƱǏǧǏ ǞǟǏǚǫǜǏ ǛǏǧǗǜǏ
  ƱǴǡǏDzǛǝ ƱǏǠ!- džǬ ǦȉǨǮǴǬǯǬ Ǩǯȃ ǵǩǥǩ ǵǷǻǤǵDZǬǭ, ǦǬǵDzǮDzȃǮȉǵDZǬǭ
  dzDzǥǷǶDzǦǬǭ dzǴǬǯǤǨ ǰǤǴǮǬ Bosch. ǚȃ dzǴǤǯȀDZǤ ǰǤǼǬDZǤ ǦȉǨǫDZǤ-
  ǻǤȇǶȀǵȃ ǤDzǽǤǨǯǬǦǬǰ ǵdzDzǪǬǦǤDZDZȃǰ ǦDzǨǬ ǶǤ ǩǯǩǮǶǴDzǩDZǩǴǧȉȊ.
  ǎDzǪDZǤ dzǴǤǯȀDZǤ ǰǤǼǬDZǤ, ȃǮǤ ǦǬǹDzǨǬǶȀ ǫ DZǤǼDzǧDz ǫǤǦDzǨǷ,
  dzǴDzǹDzǨǬǶȀ ȓǴǷDZǶDzǦDZǷ dzǩǴǩǦȉǴǮǷ ǴDzǥDzǻǬǹ ǸǷDZǮǺȉǭ ǶǤ ǫǤǯǬǼǤȇ
  ǸǤǥǴǬǮǷ Ƿ ǦȉǨǰȉDZDZDzǰǷ ǵǶǤDZȉ.
  ǓDzǨǤǯȀǼǷ ȉDZǸDzǴǰǤǺȉȂ ǽDzǨDz DZǤǼDzǧDz dzǴDzǨǷǮǶǷ, dzǴǬǯǤǨǨȃ,
  ǫǤdzǤǵDZǬǹ ǨǩǶǤǯǩǭ ǶǤ DzǥǵǯǷǧDzǦǷǦǤDZDZȃ džǬ ǫDZǤǭǨǩǶǩ DZǤ DZǤǼȉǭ
  ƻDZǶǩǴDZǩǶ-ǵǶDzǴȉDZǺȉ www.bosch-home.com ǤǥDz ǫǦǩǴDZȉǶȀǵȃ ǨDz
  DzǨDZDzǧDz ǫ ǺǩDZǶǴȉǦ DZǤǼDzȊ ǵǩǴǦȉǵDZDzȊ ǵǯǷǪǥǬ.
  ǂǡǗǚǴǖǏǥǴǮ ǑǴǓǞǝǑǴǓǜǝ Ǔǝ ǞǟǏǑǗǚ ǔǙǝǚǝǒǴǦǜǝǵ ǐǔǖǞǔǙǗ
  ǗǶǬǯȉǫǷǭǶǩ ǷdzǤǮDzǦǮǷ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDz ǨDz dzǴǤǦǬǯ ǩǮDzǯDzǧȉǻDZDzȊ ǥǩǫdzǩǮǬ.
  ǚǩǭ dzǴǬǯǤǨ ǵǩǴǶǬǸȉǮDzǦǤDZǬǭ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDz ǨDz ǨǬǴǩǮǶǬǦǬ
  ƹǕ 2002/96/EEC ǽDzǨDz ǦȉǨǹDzǨȉǦ ǩǯǩǮǶǴǬǻDZDzǧDz ǶǤ ǩǯǩǮǶǴDzDZDZDzǧDz
  DzǥǯǤǨDZǤDZDZȃ (WEEE).
  ǚȃ LjǬǴǩǮǶǬǦǤ ǦǵǶǤDZDzǦǯȂȇ ǻǬDZDZȉ Ǧ ƹǦǴDzǵDzȂǫȉ dzDzǯDzǪǩDZDZȃ ǽDzǨDz
  dzǴǬǭǰǤDZDZȃ ǶǤ ǷǶǬǯȉǫǤǺȉȊ ǵǶǤǴǬǹ dzǴǬǯǤǨȉǦ.
  ƲǘǚǞǠǘǡǢǐǝǝǯ Ǘǐ ǟǠǘǗǝǐǧǕǝǝǯǜ
  ƶǛǴǠǡ
  ǕǶDzǴ.
  ʋ džǬǮDzǴǬǵǶǤDZDZȃ ǫǤ dzǴǬǫDZǤǻǩDZDZȃǰ................................................... 1
  ʋ ǓǴDzǧǴǤǰǬ ........................................................................................... 1
  ʋ ǓȉǨǧDzǶDzǦǮǤ........................................................................................... 2
  ʋ džǬǥȉǴ ǶǤ DZǤǯǤǼǶǷǦǤDZDZȃ dzǴDzǧǴǤǰǬ ............................................... 3
  ʋ ǒǵDZDzǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ............................................................................ 3/4
  ʋ Ǔȉǵǯȃ dzǴǤDZDZȃ ..................................................................................... 4
  ʋ ƻDZǸDzǴǰǤǺȉȃ DZǤ ǨǬǵdzǯǩȊ, DzdzǺȉȊ, ǸǷDZǮǺȉȊ .................................... 5/6
  ʋ ǒǧǯȃǨ dzǴDzǧǴǤǰ................................................................................... 7
  ʋ ǔǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉȊ ǫ ǥǩǫdzǩǮǬ .................................................................. 8
  ʋ ǓDzǮǤǫDZǬǮǬ ǵdzDzǪǬǦǤDZDZȃ................................................................... 8
  ʋ džǤǪǯǬǦǤ ȉDZǸDzǴǰǤǺȉȃ ....................................................................... 9
  ʋ LjDzǧǯȃǨ................................................................................................10
  ʋ ƻDZǸDzǴǰǤǺȉȃ DZǤ ǨǬǵdzǯǩȊ...................................................................10
  ʋ ǖǩǹDZȉǻDZǩ DzǥǵǯǷǧDzǦǷǦǤDZDZȃ ..............................................................11
  ʋ ǝDz ǴDzǥǬǶǬ, ȃǮǽDz ...........................................................................12
  ʋ DŽǦǤǴȉǭDZǤ ǫǷdzǬDZǮǤ ............................................................................13
  ʋ
  ǕǩǴǦȉǵDZǤ ǵǯǷǪǥǤ ........................................................................13
  ƷǐǥǘǡǢ ǝǐǒǚǞǛǘǨǝǬǞǓǞ ǡǕǠǕǔǞǒǘǩǐ/ƿǞǠǐǔǘ ǩǞǔǞ
  ǠǐǦǵǞǝǐǛǬǝǞǓǞ ǒǘǚǞǠǘǡǢǐǝǝǯ
  ǏǨǪǨǵǺǨǮǻDZǺǭ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǻ DzȍdzȄDzȍǹǺȄ ǩȍdzǰǯǵǰ, ǬǶǷǻǹǺǰǴǶȎ ǻ ǷǭǪǵȍDZ ǷǸǶǫǸǨǴȍ.
  ǗǭǸȍǺȄ Ǹǭǿȍ ǹǭǸǭǬǵȄǶǫǶ ǹǺǻǷǭǵȇ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǵȇ ǩǭǯ ǷǶǷǭǸǭǬǵȄǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ.
  ǏǨǴȍǹǺȄ ǷǸǶǫǸǨǴǰ DžǤǦDzǦDZǤ 90 °C, ǪǹǺǨǵǶǪdzȆDZǺǭ ljǮDzDZDzǰȉǻDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  60 °C ǺǨ ǬǶǬǨǺDzǶǪǻ ǼǻǵDzǾȍȆ (ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ). ǘǭǯǻdzȄǺǨǺǰ ǷǸǨǵǵȇ
  ǩǻǬǻǺȄ ǨǵǨdzǶǫȍǿǵȍ, Ǩ ǪǰǺǸǨǺǰ ǭǵǭǸǫȍȎ ǯǵǨǿǵǶ ǴǭǵȀȍ.
  njǶǯǻDZǺǭ ǴǰDZǵǰDZ ǯǨǹȍǩ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ ȍǵǹǺǸǻDzǾȍDZ ǪǰǸǶǩǵǰDzǨ ǺǨ ǮǶǸǹǺDzǶǹǺȍ
  ǪǶǬǰ.
  ǧDzȁǶ NJǰ ǯǩǰǸǨȋǺǭǹȇ Ƿȍǹdzȇ ǷǸǨǵǵȇ ǪǰǹǻȀǰǺǰ ǩȍdzǰǯǵǻ ǻ ǩǨǸǨǩǨǵȍ, ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ
  ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ ǪDzǨǯȍǪǶDz ǪǰǸǶǩǵǰDzǨ ǹǻȀǰdzȄǵǶȎ ǴǨȀǰǵǰ.
  ƾǴǓǒǝǡǝǑǙǏ
  ƿǕǠǕǔ ǟǕǠǨǘǜ ǟǠǐǝǝǯǜ,
  ǶǬǵǶǸǨǯǶǪǶ ǯǨǷǻǹǺȍǺȄ ǷǸǨdzȄǵǻ ǴǨȀǰǵǻ ǩǭǯ ǸǭǿǭDZ Ǫ ǩǨǸǨǩǨǵȍ a ǹǺǶǸ. 9.
  ƱǗǐǴǟ ǡǏ ǜǏǚǏǧǡǢǑǏǜǜǮ ǞǟǝǒǟǏǛǗ
  ƳǗǠǞǚǔǘ/
  ƽǞǥǴǘǜǴ ǙǚǏǑǴǧǴ/
  ƳǝǓǏǡǙǝǑǴ ǣǢǜǙǥǴǵ
  ƾǔǟǔǛǗǙǏǦ ǞǟǝǒǟǏǛ ǀǡǏǟǡ/
  ƾǏǢǖǏ
  1
  2
  3
  ƾǡǝǞǒǝǕ ǟǠǐǝǝǯ
  džȉǨǨȉǯǩDZDZȃc~: ǷǶǴ'ȇDzȀǻǪǨǿ, ǯǨǹȍǩ Ǭdzȇ ǵǨǹǰǿǻǪǨǵǵȇ, DzǸǶǽǴǨdzȄ
  džȉǨǨȉǯǩDZDZȃ I: Ǭdzȇ ǷǸǨdzȄǵǶǫǶ ǯǨǹǶǩǻ Ǭdzȇ ǷǶǷǭǸǭǬǵȄǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ
  ʔ ǓǰȀǭ Ǭdzȇ ǷǶǩǻǺǶǪǶǫǶ ǪǰDzǶǸǰǹǺǨǵǵȇ.
  ʔ njdzȇ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵǰǽ ǪǰǸǶǩȍǪ, ǷǸǰǬǨǺǵǰǽ ǬǶ ǷǸǨǵǵȇ ǻ ǷǸǨdzȄǵȍDZ ǴǨȀǰǵȍ
  ǯǨ ǬǶǷǶǴǶǫǶȆ ǷǸǨdzȄǵǰǽ ǯǨǹǶǩȍǪ.
  ʔ njǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ ǷȍǬDzdzȆǿǨǺǰ ǬǶ ǽǶdzǶǬǵǶǫǶ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǻ, ǷǸǨǺǰ ǯȍ
  ǯǪǰǿǨDZǵǰǴǰ ǷǸǨdzȄǵǰǴǰ ǯǨǹǶǩǨǴǰ ǯ ǵǰǯȄDzǶȆ ǷȍǵǵȍǹǺȆ ǺǨ ǯǨǹǶǩǨǴǰ
  Ǭdzȇ ǬǶǫdzȇǬǻ ǯǨ ǩȍdzǰǯǵǶȆ, ȇDzȍ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ ǪǰDzǶǸǰǹǺǶǪǻǪǨǺǰ ǻ
  ǷǸǨdzȄǵȍDZ ǴǨȀǰǵȍ
  ǕǨ ǯǨdzǰȀǨDZǺǭ ǬȍǺǭDZ ǩǭǯ ǵǨǫdzȇǬǻ ǷǶǸǻǿ ȍǯ ǷǸǨdzȄǵǶȆ
  ǴǨȀǰǵǶȆ!
  Ǖǭ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ DzǶǸǰǹǺǻǪǨǺǰǹȇ ǷǸǨdzȄǵǶȆ ǴǨȀǰǵǶȆ
  ǬȍǺȇǴ ǺǨ ǵǭǷǸǶȍǵǹǺǸǻDzǺǶǪǨǵǰǴ ǶǹǶǩǨǴ!
  Ǖǭ ǬǶǯǪǶdzȇDZǺǭ ǺǪǨǸǰǵǨǴ ǯǵǨǽǶǬǰǺǰǹȇ ǩǭǯ ǵǨǫdzȇǬǻ ǷǶǸǻǿ
  ȍǯ ǷǸǨdzȄǵǶȆ ǴǨȀǰǵǶȆ!
  ǘǶǯǩǨǪdzȇDZǺǭ ǪȍǹDzǶǯǵǰDZ ǷǶǴ'ȇDzȀǻǪǨǿ ǺǨ DzǶǵǬǰǾȍǶǵǭǸ ǪǶǬǶȆ. Ǟǭ ǬǶǷǶǴǶǮǭ
  ǯǨǷǶǩȍǫǺǰ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȆ ȀdzǨǵǫǨ ǷǶǬǨǿȍ / ǪȍǬǪǭǬǭǵǵȇ ǪǶǬǰ ǫǻǹǺǰǴǰ ǯǨǹǶǩǨǴǰ .
  ʑ
  ǀǗǛǑǝǚǗ ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǵ
  ʑ
  ƦǜǣǝǟǛǏǥǴǮ ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǵ
  *ǗǭǸǭǬ ǷǶǿǨǺDzǶǴ ǷǸǶǫǸǨǴǰ, ȇDzȁǶ ǬǪǭǸǾȇǺǨ
  ǪȍǬDzǸǰǺȍ, ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ ǴǨDzǹ.
  ǬǶǷǻǹǺǰǴǨ Ǭdzȇ ǶǩǸǨǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǪǨǫǨ
  ǩȍdzǰǯǵǰ; ǿǨǹ ǬǶ ǯǨǪǭǸȀǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ,
  ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ, DzǶdzǰ ǬǪǭǸǾȇǺǨ ǯǨDzǸǰǺȍ.
  ǗǸǰDzdzǨǬ ǬǰǹǷdzǭȆ ǴǶǮǭ ǪǨǸȍȆǪǨǺǰǹȇ
  ǯǨdzǭǮǵǶ ǪȍǬ ǴǶǬǭdzȍ ǺǨ ǶǩǸǨǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
  ʑ
  ƽǞǥǴǘǜǴ ǙǚǏǑǴǧǴ
  ǠǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǺǨ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǻ ǴǶǮǵǨ ǪǹǺǨǵǶǪǰǺǰ ǷǭǸǭǬ ǷǶǿǨǺDzǶǴ ǸǶǩǶǺǰ ǷǸǶǫǸǨǴǰ, ǨǩǶ DzǶdzǰ ǷǸǶǫǸǨǴǨ
  ǪǮǭ ǯǨǷǻȁǭǵǨ. ǍǼǭDzǺ ǯǨdzǭǮǰǺȄ ǪȍǬ ǭǺǨǷǻ, ǵǨ ȇDzǶǴǻ ǯǵǨǽǶǬǰǺȄǹȇ ǷǸǶǫǸǨǴǨ.
  °C (TeǛǞ.)
  NJǰ ǴǶǮǭǺǭ ǯǨǴȍǵǰǺǰ ǯǨǯǵǨǿǭǵǻ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǻ ǷǸǨǵǵȇ. ǔǨDzǹǰǴǨdzȄǵǨ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǨ, ȇDzǻ ǴǶǮǵǨ ǶǩǸǨǺǰ, ǯǨdzǭǮǰǺȄ ǪȍǬ
  ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
  (džǏǠ Ǔǝ ǖǏǑǔǟǧǔǜǜǮ)
  ǗȍǬ ǿǨǹ ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǨ ǺǸǰǪǨdzȍǹǺȄ ǸǶǩǶǺǰ ǷǸǶǫǸǨǴǰ. NJǰ ǴǶǮǭǺǭ
  ǪȍǬDzdzǨǹǺǰ ǷǶǿǨǺǶDz ǸǶǩǶǺǰ. ǟǨǹ ǬǶ ǯǨǪǭǸȀǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǶǯǵǨǿǨȋ ǿǨǹ, ǿǭǸǭǯ ȇDzǰDZ ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǯǨDzȍǵǿǰǺȄ ǹǪǶȆ
  ǸǶǩǶǺǻ. ǟǨǹ ǬǶ ǯǨǪǭǸȀǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǴǶǮǵǨ ǪǹǺǨǵǶǪdzȆǪǨǺǰ ǻ ǫǶǬǰǵǨǽ, ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǰDZ ǿǨǹ ǹDzdzǨǨȋ 24 ǫǶǬ.
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǺǨ ǻǺǸǰǴǻDZǺǭ DzdzǨǪȍȀǻ
  (ǛǤǵ ǨDz ǫǤǦǩǴǼǩDZDZȃ), ǷǶDzǰ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǵǭ ǪȍǬǶǩǸǨǯǰǺȄǹȇ ǵǭǶǩǽȍǬǵǨ DzȍdzȄDzȍǹǺȄ
  ǫǶǬǰǵ (h=ǫǶǬ). ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ.
  þ ǒǵDZDzǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ : ǵǭ ǪǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȇDzȁǶ ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵȍ
  "ǖǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ", "NJȍǬǮǰǴǨǵǵȇ" ǨǩǶ "NJȍǬǪǭǬǭǵǵȇ ǪǶǬǰ".
  ǒdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZȃ : ǵǭ ǪǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȇDzȁǶ ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵȍ "NJȍǬǮǰǴǨǵǵȇ"
  ǨǩǶ "NJȍǬǪǭǬǭǵǵȇ ǪǶǬǰ".
  c džȉǨǪǬǰǤDZDZȃ : ǵǭ ǪǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȇDzȁǶ ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵȍ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ȍǯ
  ǻǹǺǨǵǶǪDzǶȆ "
  " (ǩǭǯ DzȍǵǾǭǪǶǫǶ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ).
  ǎǴǤDZ : ǜǕǠǕǥǢǘǢǬ - DzǸǨǵ ǯǨDzǸǰǺǰDZ ǨǩǶ ǵǭ ǼǻǵDzǾȍǶǵǻȋ ǷǶǬǨǿǨ ǪǶǬǰ.
  ǓǞǠǘǢǬ ǟǞǡǢǵǙǝǞǯǨǵǰǯȄDzǰDZ ǺǰǹDz ǪǶǬǰ.
  LjǦǩǴǺȃǶǤ : ǪǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȇDzȁǶ ǴǶǮǵǨ ǪȍǬDzǸǰǺǰ ǬǪǭǸǾȇǺǨ.
  NjǤǥǤǧǤǶDz ǰǬǭDZDzǧDz ǫǤǵDzǥǷ : ǪǴǰDzǨȋǺȄǹȇ, ȇDzȁǶ ǷǸǰdzǨǬ ǪǰȇǪǰǪ
  ǯǨǪǭdzǰDzǻ ǬǶǯǻ ǴǰDZǵǶǫǶ ǯǨǹǶǩǻ.
  DŽǦǶDzǰǤǶǬǻDZǩ ǴDzǫdzȉǫDZǤǦǤDZDZȃ ǦǤǧǬ : ǨǪǺǶǴǨǺǰǿǵǶ ǸǶǯǷȍǯǵǨȋ
  ǪǨǫǻ ǯǨǪǨǵǺǨǮǭǵǶȎ ǩȍdzǰǯǵǰ Ƿȍǹdzȇ ǯǨdzǰǪǻ ǪǶǬǰ ǺǨ ǪǹǺǨǵǶǪdzȆȋ ǿǨǹ ǷǸǨǵǵȇ,
  ȁǶ ǯǨdzǰȀǰǪǹȇ. ǙǰǴǪǶdzǰ ǷǶDzǨǯǻȆǺȄ ǴȍǵȍǴǨdzȄǵǭ, ǹǭǸǭǬǵȋ ǺǨ ǷǶǪǵǭ
  ǵǨǪǨǵǺǨǮǭǵǵȇ* ǪȍǬ ǸǭDzǶǴǭǵǬǶǪǨǵǶǫǶ ǴǨDzǹ. ǯǨǪǨǵǺǨǮǭǵǵȇ, ǬǶǷǻǹǺǰǴǶǫǶ
  Ǫ ǶǩǸǨǵȍDZ ǷǸǶǫǸǨǴȍ.
  *NJǨǫǨ ǯǨǪǨǵǺǨǮǭǵǶȎ ǩȍdzǰǯǵǰ ǪȍǬǶǩǸǨǮǨȋǺȄǹȇ ǨǪǺǶǴǨǺǰǿǵǶ, dzǰȀǭ ȇDzȁǶ
  ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǶ ǸǭDzǶǴǭǵǬǶǪǨǵǭ ǵǨǪǨǵǺǨǮǭǵǵȇ ǻ ǬǨǵȍDZ ǷǸǶǫǸǨǴȍ > 3,0 Dzǫ ǯǨ
  ǪǰDzdzȆǿǭǵǵȇǴ ǷǸǶǫǸǨǴ "
  ǖǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ", "NJȍǬǮǰǴǨǵǵȇ" ǺǨ "NJȍǬǪǭǬǭǵǵȇ
  ǪǶǬǰ". ǘȍǯǵǰ ǺǰǷǰ ǩȍdzǰǯǵǰ ȍǯ ǸȍǯǵǰǴ ǹǺǻǷǭǵǭǴ ǪǶǬǶǷǶǫdzǰǵǭǵǵȇ ǪǷdzǰǪǨȆǺȄ
  ǵǨ ǷǶDzǨǯǵǰDz ǯǨǪǨǵǺǨǮǭǵǵȇ.
  Ǯǧ, ǵǨǷǸ. Dzǫ*: ǴǨDzǹ. ǸǭDzǶǴǭǵǬǶǪǨǵǨ ǪǨǫǨ ǩȍdzǰǯǵǰ Ǭdzȇ ǶǩǸǨǵǶȎ
  ǷǸǶǫǸǨǴǰ a ǹǺǶǸ. 7 "ǖǫdzȇǬ ǷǸǶǫǸǨǴ"
  ǻǤǵ, ǵǨǷǸ.
  *: ǯǨdzǰȀDzǶǪǰDZ ǿǨǹ
  *: ǿǨǹ ǬǶ ǯǨǪǭǸȀǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ, ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǰDZ DzǶǸǰǹǺǻǪǨǿǭǴ a
  ǹǺǶǸ. 5
  : ǷǭǸǭǸǰǪǨǵǵȇ
  : ǬǪǭǸǾȇǺǨ ǴǶǮǵǨ ǪȍǬDzǸǰǺǰ, ȇDzȁǶ ǵǨ ȍǵǬǰDzǨǺǶǸȍ "ǗǨǻǯǨ"
  : ǯǨDzȍǵǿǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ
  : ǯǨDzȍǵǿǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ȍǯ ǻǹǺǨǵǶǪDzǶȆ "
  "
  : ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ ǫǻǿǵǶǹǺȍ ǹǰǫǵǨdzȍǪ
  a ǹǺǶǸ. 6
  : ǷǶǴǰdzDzǨ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ
  aǹǺǶǸ. 10
  Ǐǚ ǒǘǙǝǯǢǘ ǑǵǛǘǗǝǣ
  NJȍǬDzǸǰDZǺǭ ǬǪǭǸǾȇǺǨ ǷǸǨdzȄǵǶȎ ǴǨȀǰǵǰ ǺǨ ǪǰDZǴȍǺȄ ǩȍdzǰǯǵǻ.
  ǧDzȁǶ ǨDzǺǰǪǶǪǨǵǶ (ǏǻǷǰǵDzǨ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ = ǩǭǯ DzȍǵǾǭǪǶǫǶ
  ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ): ǶǩǭǸȍǺȄ ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǨǩǶ ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǷǭǸǭǴǰDzǨǿ
  ǷǸǶǫǸǨǴ ǵǨ džȉǨǦǩǨǩDZDZȃ ǦDzǨǬ ǨǩǶ džȉǨǪǬǰǤDZDZȃ.
  ǕǨǺǰǹǵȍǺȄ ǕǶǤǴǶ/ǗǨǻǯǨ.
  NJǰDZǴȍǺȄ ǹǺǶǸǶǵǵȍ ǷǸǭǬǴǭǺǰ, ȁǶ ǷǶǺǸǨǷǰdzǰ ǬǶ ǷǸǰdzǨǬǻ ǪǰǷǨǬDzǶǪǶ,
  - ǪǶǵǰ ǴǶǮǻǺȄ ǹǷǸǰǿǰǵǰǺǰ ȍǸǮǻ.
  ƷǐǚǠǘǙǢǕ ǚǠǐǝ
  ƿǵǼǶǸǴǨǾȍȇ ȁǶǬǶ Aquastop
  a ƿǵǹǺǸǻDzǾȍȇ ǯ ǴǶǵǺǨǮǻ , ǹǺǶǸ. 7.
  Ʋǘǜǘǚǐǝǝǯ
  NJǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǷǭǸǭǴǰDzǨǿ ǷǸǶǫǸǨǴ ǵǨ Â džǬǰǮ.
  ǓǴDzǧǴǤǰǬ
  njǭǺǨdzȄǵǰDZ ǶǫdzȇǬ ǷǸǶǫǸǨǴ a ǹǺǶǸ. 7
  ǚǭǴǷǭǸǨǺǻǸǻ ǺǨ ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǴǶǮǵǨ ǪǹǺǨǵǶǪdzȆǪǨǺǰ
  ȍǵǬǰǪȍǬǻǨdzȄǵǶ, ǵǭǯǨdzǭǮǵǶ ǪȍǬ ǶǩǸǨǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǺǨ ǭǺǨǷǻ ȎȎ ǸǶǩǶǺǰ.
  ǙDzǶǸǶǿǭǵǭ ȍǵǺǭǵǹǰǪǵǭ
  ǷǸǨǵǵȇ 60'?
  njdzȇ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǰǽ ǸǭǿǭDZ
  ljǨǪǶǪǵǨ
  ǍDzǶǵǶǴȍǿǵǭ ǷǸǨǵǵȇ 3
  ǙǰǵǺǭǺǰDzǨ ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ ǺDzǨǵǰǵǰ
  ǏǴȍȀǨǵȍ ǺDzǨǵǰǵǰ ǴȍȀǨǵǨ ǩȍdzǰǯǵǨ
  ǚǶǵDzȍ ǺDzǨǵǰǵǰ/ǠǶǪDz ǺǶǵDzȍ ǺǨ ȀǶǪDzǶǪȍ Ǹǭǿȍ
  NJǶǪǵǨ//c ǪǶǪǵȇǵȍ Ǹǭǿȍ, ǷǸǰǬǨǺǵȍ Ǭdzȇ ǸǻǿǵǶǫǶ ǺǨ
  ǴǨȀǰǵǵǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ
  ǖǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ ǬǶǬǨǺDzǶǪǭ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ ȍǯ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇǴ
  NJȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǬǶǬǨǺDzǶǪǭ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ȍǯ ǴǶǮdzǰǪȍǹǺȆ ǶǩǸǨǺǰ
  ȀǪǰǬDzȍǹǺȄ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ
  NJȍǬǪǭǬǭǵǵȇ ǪǶǬǰ C ǪȍǬǪǭǬǭǵǵȇ ǪǶǬǰ Ƿȍǹdzȇ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ ǻ
  ǷǸǶǫǸǨǴǨǽ ȍǯcc(ǯǻǷǰǵDzǨ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ =
  ǩǭǯ DzȍǵǾǭǪǶǫǶ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ)
  ǙǻǷǭǸ 15’ 6 DzǶǸǶǺDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǨ
  njǰǺȇǿǰDZ ǶǬȇǫ E Ǭdzȇ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǰǽ ǸǭǿǭDZ
  njǮǰǵǹǰ
  Ǭdzȇ ǺǭǴǵǰǽ ǸǭǿǭDZ
  ǙǷǶǸǺǰǪǵǰDZ ǶǬȇǫ $ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ Ǹǭǿȍ, ǪǰǸǶǩdzǭǵȍ ȍǯ ǴȍDzǸǶǼȍǩǸǰ
  ljdzǻǯǰ/ǙǶǸǶǿDzǰ ǪǭǸǽǵȍ ǹǶǸǶǿDzǰ, ȇDzȍ ǵǭ ǯǴǰǵǨȆǺȄǹȇ
  ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ dzǴǤǯȀDZǬǹ ǫǤǵDzǥȉǦ
  ǫ ǦȉǨǨȉǯǩDZDZȃǰǬ I, II, ~
  ǓǤDZǩǯȀǷdzǴǤǦǯȉDZDZȃ
  ǔǷǻǮǤǨǦǩǴǺȃǶ
  DžǤǴǤǥǤDZ
  ƦǜǣǝǟǛǏǥǴǮ ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǵ, ǝǞǥǴǵ, ǣǢǜǙǥǴǵ ƽǞǥǴǵ, ǣǢǜǙǥǴǵ
  ǗǭǸǭǴǰDzǨǿ ǷǸǶǫǸǨǴ Ǭdzȇ
  ǻǪȍǴDzǵǭǵǵȇ/ǪǰǴDzǵǭǵǵȇ ǴǨȀǰǵǰ ǺǨ
  ǪǰǩǶǸǻ ǷǸǶǫǸǨǴǰ. ǔǶǮǵǨ ǷǶǪǭǸǺǨǺǰ
  Ǫ ǶǩǰǬǪǨ ǵǨǷǸȇǴDzǰ.
  NJǹȍ ǬǶǬǨǺDzǶǪȍ DzdzǨǪȍȀȍ ȋ ǬǻǮǭ ǿǻǺdzǰǪǰǴǰ,
  ǺǶǴǻ ǸǭDzǶǴǭǵǬǻȋǺȄǹȇ ǵǨǺǰǹDzǨǺǰ ǵǨ ǵǰǽ
  DzǶǸǶǺDzǶ ǺǨ dzǭǫDzǶ!
  ǧDzȁǶ ǵǨǺǰǹǵǻǺǰ ǺǨ ǻǺǸǰǴǻǪǨǺǰ ǶǷǾȍDZǵȍ
  DzdzǨǪȍȀȍ, ǺǶ ǸȇǬDzǰ ǶǷǾȍDZ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǩǻǬǻǺȄ
  ǨǪǺǶǴǨǺǰǿǵǶ ǸǻǽǨǺǰǹȇ.
  ƼǏǡǗǠǜǴǡǫ ǀǡǏǟǡ/ƾǏǢǖǏ
  ƾǡǝǞǒǝǕ ǟǠǐǝǝǯ
  ǕǩǴǦȉǵDZǤ ǮǴǬǼǮǤ
  ǧDzȁǶ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ ǹǪȍǺǰǺȄǹȇ #, Ǿǭ
  ǶǯǵǨǿǨȋ, ȁǶ ǨDzǺǰǪǶǪǨǵǭ ǩdzǶDzǻǪǨǵǵȇ ǪȍǬ
  ǬǶǹǺǻǷǻ ǬȍǺǭDZ a ȇDz ǬǭǨDzǺǰǪǻǪǨǺǰ
  ǩdzǶDzǨǺǶǸ ǪȍǬ ǬȍǺǭDZ, ǬǰǪ. ǹǺǶǸ. 6.
  njǶǬǨǺDzǶǪȍ ǼǻǵDzǾȍȎ ǨǩǶ ǶǷǾȍDZǵȍ DzdzǨǪȍȀȍ, ǬǰǪ.
  ǫdzǨǪǻ ǷǸǶ ȍǵǬǰǪȍǬǻǨdzȄǵǭ ǵǨdzǨȀǺǻǪǨǵǵȇ
  a ǹǺǶǸ. 5/6
  7
  ƽǒǚǮǓ ǞǟǝǒǟǏǛ (ǶǤǮDzǪ ǨǬǦ. ȉDZǸDzǴǰǤǺȉȂ DZǤ ǵǶDzǴ. 5, 6)
  
  ƿǠǞǓǠǐǜǘ °C
  ǜǐǚǡ.
  (ǚǓ)
  ǂǘǟ ǑǵǛǘǗǝǘ ƴǞǔǐǢǚǞǒǵ ǤǣǝǚǦǵǶ; ƲǚǐǗǵǒǚǘ
  DžǤǦDzǦDZǤ :90 °C
  5,5**
  ǏǨǩǸǻǬǵǭǵȍ Ǹǭǿȍ, ǮǨǸǶǹǺȍDZDzȍ Ǹǭǿȍ, ǪǰǸǶǩdzǭǵȍ ǯ ǩǨǪǶǪǵǰ ǨǩǶ dzȄǶǵǻ.
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  ljǮDzDZDzǰȉǻDZǩ dzǴǤDZDZȃ 3 :60 °C
  LjǬǶȃǻǬǭ DzǨȃǧ E
  :60 °C ǏǨǩǸǻǬǵǭǵȍ ǩǨǪǶǪǵȇǵȍ ǨǩǶ dzdzȇǵȍ Ǹǭǿȍ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  Ǭdzȇ ǿǻǺdzǰǪǶȎ ȀDzȍǸǰ, ǺǸǰǪǨdzǶǫǶ ǾǰDzdzǻ ǷǸǨǵǵȇ ǵǨ ǶǩǸǨǵȍDZ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸȍ,
  ǪǰǹǶDzǶǫǶ ǸȍǪǵȇ ǪǶǬǰ, ǬǶǬǨǺDzǶǪǶǫǶ ǾǰDzdzǻ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ
  ǕǮDzǴDzǻǩDZǩ ȉDZǶǩDZǵǬǦDZǩ
  dzǴǤDZDZȃ 60’ 5
  :- 60 °C 3,0 ǏǨǩǸǻǬǵǭǵȍ Ǹǭǿȍ, ǪǰǸǶǩdzǭǵȍ ȍǯ ǩǨǪǶǪǵǰ ǨǩǶ ǯȍ ǯǴȍȀǨǵǰǽ ǪǶdzǶDzǶǵ
  ǗǸǶǫǸǨǴǨ, ȇDzǨ ǯǨDzȍǵǿǻȋǺȄǹȇ Ƿȍǹdzȇ ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǶǫǶ ǿǨǹǻ, ǺǸǰǪǨdzȍǹǺȄ 60 ǽǪ.
  ǒǶǸǶǺDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǨ Ǭdzȇ ǸǭǿǭDZ ǯǪǰǿǨDZǵǶǫǶ ǹǺǻǷǭǵȇ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǵȇ.
  ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ
  :- 60 °C
  3,5
  ǘǭǿȍ ǹǷǸǶȁǭǵǶǫǶ ǬǶǫdzȇǬǻ, ǵǨǷǸǰDzdzǨǬ, ǩǨǪǶǪǵȇǵȍ, dzdzȇǵȍ, ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ,
  ǨǩǶ ǯǴȍȀǨǵȍ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ
  NjǰȉǼǤDZȉ ǶǮǤDZǬDZǬ
  
  :40 °C
  ljǨǪǶǪǵȇǵȍ ǺǨ ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ Ǹǭǿȍ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  ǘȍǯǵǶǴǨǵȍǺǵȍ ǺǰǷǰ ǸǭǿǭDZ ǴǶǮǵǨ ǷǸǨǺǰ ǸǨǯǶǴ.
  LjǪǬDZǵǬ ǚǭǴǵȍ ǩǨǪǶǪǵȇǵȍ Ǹǭǿȍ ǺǨ ǺǭǴǵȍ ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ Ǹǭǿȍ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  DžǯǷǫǬ/ǕDzǴDzǻǮǬ :60 °C
  2,0
  ǘǭǿȍ ǹǷǸǶȁǭǵǶǫǶ ǬǶǫdzȇǬǻ ǵǨǷǸǰDzdzǨǬ, ǩǨǪǶǪǵȇǵȍ, dzdzȇǵȍ, ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ,
  ǨǩǶ ǯǴȍȀǨǵȍ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  ǒǶǸǶǺDzǭ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ, Ǭdzȇ ǸǭǿǭDZ, ȇDzȍ ȀǪǰǬDzǶ ǪǰǹǰǽǨȆǺȄ.
  ǖDzDZǮȉ ǶǮǤDZǬDZǬ/ǜDzǦǮ
  :40 °C
  njdzȇ ǺǶǵDzǰǽ ǺDzǨǵǰǵ, ȇDzȍ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ ǷǸǨǺǰ, ǵǨǷǸǰDzdzǨǬ, ȀǶǪDzǶǪȍ,
  ǨǺdzǨǹǵȍ, ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ ǺDzǨǵǰǵǰ ǨǩǶ ǺDzǨǵǰǵǰ ǯȍ ǯȍȀǨǵǰǽ ǪǶdzǶDzǶǵ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ,
  øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ
  ǒǶǸǶǺDzǭ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ dzǰȀǭ ǴȍǮ ǾǰDzdzǨǴǰ ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ.
  džDzǦDZǤ /ø/ø
  NJǰǸǶǩǰ ǪǶǪǵȇǵȍ ǨǩǶ ǯȍ ǯǴȍǹǺǶǴ ǪǶǪǵǰ, ǷǸǰǬǨǺǵȍ Ǭdzȇ ǷǸǨǵǵȇ ǪǸǻǿǵǻ
  ǨǩǶ Ǫ ǷǸǨdzȄǵȍDZ ǴǨȀǰǵȍ.
  njǭdzȍDzǨǺǵǭ ǷǸǨǵǵȇ, ȇDzǭ ǬǶǷǶǴǨǫǨȋ ǯǨǷǶǩȍǫǺǰ ǻǹǨǬDzǰ, ǺǸǰǪǨdzȍ ǷǭǸǭǸǪǰ ǻ
  ǷǸǨǵǵȍ (ǩȍdzǰǯǵǨ dzǭǮǰǺȄ ǻ dzǻǮǵǶǴǻ ǸǶǯǿǰȍ)
  ǕdzDzǴǶǬǦDZǬǭ DzǨȃǧ $ ǘǭǿȍ Ǭdzȇ ǵǶǹȍǵǵȇ ǵǨ ǪǻdzǰǾȍ, ǪǰǸǶǩdzǭǵȍ ȍǯ ǴȍDzǸǶǼȍǩǸǰ
  cǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ, øLjDzǨǤǮDzǦǬǭ Dzǥ'ȇǰ ǦDzǨǬ dzǴǬ
  DzdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZDZȉ,
  S ǏǩǧǮǩ dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ, ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
  ǕǷdzǩǴ 15’ 6
  ǘǭǿȍ ǹǷǸǶȁǭǵǶǫǶ ǬǶǫdzȇǬǻ, ǵǨǷǸǰDzdzǨǬ, ǩǨǪǶǪǵȇǵȍ, dzdzȇǵȍ, ǹǰǵǺǭǺǰǿǵȍ,
  ǨǩǶ ǯǴȍȀǨǵȍ
  ǒǶǸǶǺDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǨ ǺǸǰǪǨdzȍǹǺȆ ǷǸǰǩdz. 15 ǽǪ., Ǭdzȇ dzǭǫDzǶ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǰǽ ǸǭǿǭDZ
  LjDzǨǤǶǮDzǦȉ dzǴDzǧǴǤǰǬ
  5,5 ǒdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZȃ , džȉǨǪǬǰǤDZDZȃ , džȉǨǦǩǨǩDZDZȃ ǦDzǨǬ C
  ǗǸǶǫǸǨǴǻ ǴǶǮǵǨ ǶǩǴǭǮǰǺǰ ǯǨ ǿǨǹǶǴ, ȇDzȁǶ NJǰ ǷǭǸǭǺǭ dzǭǫDzǶ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵȍ Ǹǭǿȍ. ǧDzȁǶ ǩȍdzǰǯǵǨ ǬǻǮǭ ǯǨǩǸǻǬǵǭǵǨ, ǻǴǭǵȀȍǺȄ ǪǨǫǻ ǺǨ ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǬǶǬǨǺDzǶǪȍ ǼǻǵDzǾȍȎ, ǵǨǷǸ., (ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ).
  ǗǸǶǫǸǨǴǰ ǩǭǯ ǷǶǷǭǸǭǬǵȄǶǫǶ ǷǸǨǵǵȇ - ǵǨdzǰDZǺǭ ǷǸǨdzȄǵǰDZ ǯǨǹȍǩ ǻ ǪȍǬǬȍdzǭǵǵȇ II; ǷǸǶǫǸǨǴǰ ȍǯ ǷǶǷǭǸǭǬǵȍǴ ǷǸǨǵǵȇǴ - ǸǶǯǷǶǬȍdzȍǺȄ ǷǸǨdzȄǵǰDZ ǯǨǹȍǩ ǴȍǮ ǪȍǬǬȍdzǭǵǵȇǴǰ I ǺǨ II.
  * ǔǨDzǹ. ǪǨǫǨ ǪȍǬǷǶǪȍǬǵǶ ǬǶ IEC 60456 Ed.4.
  ** ǖǩǭǸȍǺȄ ǬǶǬǨǺDzǶǪǻ ǼǻǵDzǾȍȆc (ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ), ȇDzȁǶ NJǰ ǷǭǸǭǺǭ 5,5 Dzǫ ǩǨǪǶǪǵȇǵǰǽ ǨǩǶ DzǶdzȄǶǸǶǪǰǽ ǸǭǿǭDZ.
  njdzȇ ǶǺǸǰǴǨǵǵȇ ǷǶǬǨdzȄȀǶȎ ȍǵǼǶǸǴǨǾȍȎ ǺǨ ǯǵǨDZǶǴǹǺǪǨ ȍǯ ǵǨȀǰǴǰ
  ǷǸǶǬǻDzǺǨǴǰ ǪȍǬǪȍǬǨDZǺǭ ǵǨȀǻ ȍǵǺǭǸǵǭǺ-ǹǺǶǸȍǵDzǻ:
  http://www.bosch-home.com ǨǩǶ ǪȍǬǪȍǬǨDZǺǭ ǵǨȀ ǹǭǸǪȍǹǵǰDZ ǾǭǵǺǸ
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl -Wery-Str.34
  D-81739 Munich/Germany
  WLM20440OE
  WLM24440OE
  WLM2444SOE
  9000441646
  0810

Bạn có câu hỏi nào về Bosch WLM 2445 S không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch WLM 2445 S cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch WLM 2445 S sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch WLM 2445 S miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch WLM 2445 S khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu WLM 2445 S
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF