Hướng dẫn sử dụng của Bosch WLX 24462

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  : - 90 °C V (°C) Temperatőras izvąle (: = auksts)
  1 - 24h (Ilgums) Programmas beigas pąc..
  - 1200* cc(A/min) Izgriešanas apgriezienu skaita izvąle (* atkarĚbô no modeħa) vai
  (skalošanas apstôdinôšana = bez beigu skalošanas, veħa
  paliek pądąjô skalošanas ődenĚ)
  Statusa rôdĚjums RôdĚjums programmas norises laikô:
  þüüücü-0- Mazgôšana, skalošana, izgriešana, programmas ilgums vai
  beigas (-0-)
  Programma beigusies, ja ..
  .. mirgo $ (Sôkt/apturąt) un displejô parôdôs -0-.
  Programmas pôrtraukšana
  Programmôm ar lielu temperatőru:
  Veħas atdzesąšana: nospiediet 2Rinse/
  Freshen up (Skalot).
  Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
  Programmôm ar mazôku temperatőru:
  Izvąlieties Spin (Izgriezt) vai >Empty (Atsőknąt).
  Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
  Mainiet programmu, ja ..
  .. nejauši esat izvąląjies nepareizo programmu:
  Izvąlieties programmu no jauna.
  Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
  Noteikumiem atbilstoša instalôcija saskaijô ar
  atsevišĤo uzstôdĜšanas pamôcĜbu.
  MašĖnas pôrbaude
  Nekad nelietojiet bojôtu mašĜnu!
  Informąjiet Klientu apkalpošanas dienestu!
  Iespraudiet tĖkla kontakt-
  dakšu
  Tikai ar sausôm rokôm!
  Satveriet tikai aiz elektrotĜkla
  kontaktdakšas!
  Atveriet ņdens krônu
  NodalĖjums II: mazgôšanas lĚdzeklis galvenajai veħas mazgôšanai,
  mĚkstinôtôjam, balinôtôjam, traipu lĚdzeklim
  Veğas šěirošana un ievietošana
  İemiet vąrô ražotôja norôdĚjumus par kopšanu!
  RĚkojieties atbilstoši kopšanas norôdąm uz etiĢetes.
  ŠĢirojiet atbilstoši krôsai, netĚrĚbas pakôpei un mazgôšanas temperatőrai.
  Neievietojiet vairôk par maksimôli paredząto veħas daudzumu a 7. lpp.
  İemiet vąrô svarĚgus norôdĚjumus a 6. lpp!
  Ievietojiet lielus un mazus veħas gabalus!
  Aizveriet iepildes lőku. Raugieties, lai veħa neiestrągst starp iepildes lőkas
  malu un gumijas blĚvąjumu.
  Mazgôšanas un kopšanas lĖdzekğu iepilde
  Iepildes daudzumu nosakiet atbilstoši:
  veħas daudzumam, netĚrĚbas pakôpei, ődens cietĚbai (to iespąjams
  noskaidrot pie ődens piegôdes uzıąmuma) un ražotôja norôdĚjumiem.
  ŠĢidru mazgôšanas lĚdzekli iepildiet tam pievienotajô dozatorô un
  ievietojiet cilindrô.
  Jņsu veğas mazgôjamô mašĖna
  Apsveicam! Jős esat iegôdôjies/-usies modernu, augstas kvalitôtes
  môjsaimniecĚbas ierĚci ar Bosch preÿu zĚmi. ŠĚ veħas mazgôjamô
  mašĚna atšĢiras ar mazu ődens un enerĕijas patąriıu.
  Katrai mašĚnai, kas atstôj mősu rőpnĚcu, tiek rőpĚgi pôrbaudĚts
  tehniskais stôvoklis un funkcijas.
  Papildu informôcija: http://www.bosch-home.com
  ApkôrtĄjai videi saudzĖga utilizôcija
  Iepakojumu utiliząjiet videi draudzĚgô veidô.
  ŠĚ ierĚce ir marĢąta atbilstoši Eiropas direktĚvai 2002/96/EG par
  elektrisko un elektronisko iekôrtu atkritumiem (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  DirektĚva nosaka, kô Eiropas SavienĚbô atpakaħ pieıemamas un
  utiliząjamas novecojušas iekôrtas.
  Noteikumiem atbilstoša
  izmantošana
  Saturs lpp.
  ʋ Noteikumiem atbilstoša izmantošana ............................................1
  ʋ Programmas ........................................................................................1
  ʋ Programmas iestatĚšana un pielôgošana .....................................3
  ʋ Mazgôšana.......................................................................................3/4
  ʋ Pąc mazgôšanas ................................................................................4
  ʋ Individuôla iestatĚšana........................................................................5
  ʋ SvarĚgi norôdĚjumi ............................................................................. 6
  ʋ Programmu pôrskats .........................................................................7
  ʋ DrošĚbas norôdĚjumi ...........................................................................8
  ʋ Patąriıa rôdĚtôji ...................................................................................8
  ʋ Kopšana ...............................................................................................9
  ʋ NorôdĚjumi uz vadĚbas paneħa..........................................................9
  ʋ Apkope ............................................................................................. 10
  ʋ Ko darĚt, ja.. ...................................................................................... 11
  Vides aizsardzĖba/padomi taupĖbai
  Izmantojiet katras programmas maksimôlo mazgôšanas ilgumu.
  NetĚru veħu mazgôjiet režĚmô Normôls, neizmantojot
  priekšmazgôšanu.
  Programmas LFCottons (Vôrôma/krôsaina) 90 °C vietô
  izvąlieties programmu Cottons Eco (Vôrôma/
  krôsaina Eco) 60 °C. LĚdzvąrtĚga tĚrĚba ar mazôku enerĕijas
  patąriıu .
  Mazgôšanas lĚdzekħus doząjiet atbilstoši ražotôja norôdĚjumiem
  un ődens cietĚbai.
  Ja veħu vąlôk paredząts žôvąt veħas žôvątôjô, izvąlieties
  izgriešanas apgriezienu skaitu atbilstoši veħas žôvątôja ražotôja
  lietošanas pamôcĚbas norôdĚjumiem.
  Sagatavošana
  Pirms pirmôs mazgôšanas reizes
  vienu reizi mazgôjiet bez veħas a 9. lpp.
  Programmas iestatĖšana** un pielôgošana
  Displejs /
  IzvĄles taustiĩi
  Programmu izvĄles slĄdži Sôkt/pielikt
  Programmu izvąles
  slądzis mašĚnas ieslągša-
  nai un izslągšanai, kô arĚ
  programmas ieslągšanai.
  Pagriezt var abos
  virzienos.
  Programmas
  Detaliząts programmu pôrskats a 7. lpp.
  Individuôla temperatőras un izgriešanas apgriezienu skaita
  izvąle atkarĚbô no izvąlątôs programmas un programmas fôzes.
  LF Cottons
  (Vôrôma/krôsaina)
  IzturĜgi audumi
  Intensive
  (Vôrôma/krôsaina IntensĜva)
  izturĜgi audumi a 6. lpp.
  Cottons Eco
  (Vôrôma/krôsaina Eco)
  Viegli kopjami audumi a 6. lpp.
  Easy-Care (Viegli kopjama) Viegli kopjami audumi
  LIFMix (Jaukta) Dažôdi veĩas veidi
  Delicate/Silk (Smalks/zĜds) ěpaši kopjami, mazgôjami audumi
  O Wool/:(Vilna) Ar rokôm/ar mašĜnu mazgôjama vilna
  Rinse/Freshen up (Skalot) Ar papildu izgriešanu
  Spin (Izgriezt) Ar rokôm mazgôta veĩa
  >Empty (AtsŔknąt) skalošanas Ŕdeni c(Skalošanas apstô-
  šanôs = bez izgriešanas)
  SuperQuick 30' (Super 30‘) ěsô programma
  6SuperQuick 15' (Super 15’) ěsô programma
  V Sensitive (ěpaši kopjams) IzturĜgi audumi
  Z Sport/Fitness
  (Sporta apĕąrbs)
  MikrošĤiedras audumi
  cJeans (Džinss) Tumši audumi
  Papildu funkcijas un izvąles
  taustiıi individuôlie iestatĚjumi, 5.
  lpp.
  Nospiediet $ (Sôkt/apturĄt)
  Mazgôšana
  1
  2
  Mazgôšana
  Mazgôšanas lĚdzekħa atvilktne ar
  nodalĚjumiem I, II, ~
  Iepildes lőka
  NodalĖjums ~: skalošanas lĚdzeklis, cietinôtôjs (ciete)
  NodalĖjums I: mazgôšanas lĚdzeklis priekšmazgôšanai
  ʋ tikai izmantošanai môjsaimniecĚbô,
  ʋ ar veħas mazgôjamo mašĚnu mazgôjamu audumu un ar
  roku mazgôjamas vilnas apstrôdei mazgôšanas sôrmô,
  ʋ pieslągšanai pie aukstô ődensvada, izmantojot veħas
  mazgôjamajôm mašĚnôm piemąrotus standarta
  mazgôšanas un kopšanas lĚdzekħus.
  .
  Neatstôjiet bąrnus bez uzraudzĚbas pie veħas
  mazgôjamôs mašĚnas!
  Bąrni un personas bez atbilstošas apmôcĚbas
  veħas mazgôjamo mašĚnu lietot nedrĚkst!
  Neħaujiet môjdzĚvniekiem atrasties veħas
  mazgôjamôs mašĚnas tuvumô!
  Biezus mĚkstinôtôjus un cietinôtôjus atšĢaidiet ar ődeni.
  Tôdô veidô var novąrst nosprostošanos.
  Individuôlie iestatĖjumi
  ʑ
  IzvĄles taustiĩi
  Pirms programmas ieslągšanas un tôs darbĚbas laikô iespąjams mainĚt izgriešanas
  apgriezienu skaitu un temperatőru. Sekas ir atkarĚgas no attiecĚgôs programmas turpmôkôs
  norises.
  ʑ
  V(Temperatņra °C)
  Jős varat mainĚt norôdĚto mazgôšanas temperatőru. Maksimôlô iespąjamô mazgôšanas
  temperatőra ir atkarĚga no iestatĚtôs programmas.
  ʑ
  (Ilgums)
  Izvąloties programmu, parôdôs attiecĚgôs programmas ilgums. Programmas startu pirms
  programmas ieslągšanas var atlikt. Ilguma iestatĚjuma solis ir viena stunda, bet maksimôli
  iespąjams iestatĚt 24 stundas. Nospiediet taustiıu (Ilgums) tik daudz reižu, lĚdz redzams
  nepieciešamais stundu skaits (h=stunda). Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
  ʑ
  (izgriešanas apgriezienu skaits)
  Jős varat mainĚt norôdĚto izgriešanas apgriezienu skaitu. Maksimôlais iespąjamais
  izgriešanas apgriezienu skaits ir atkarĚgs no iestatĚtôs programmas.
  ʑ
  Papildfunkcijas a arĚ programmu pôrskats, 7. lpp.
  (Traipi)
  Ilgôks mazgôšanas laiks intensĚvai ħoti netĚras veħas mazgôšanai vai
  pilnas veħas mašĚnas mazgôšanai a programmu pôrskats, 7. lpp.
  7
  (Priekšmazgôšana)
  Ħoti netĚras, nodilumizturĚgas veħas, piemąram, kokvilnas vai lina
  mazgôšanai. Priekšmazgôšana 30 °C temperatőrô.
  S (Viegli gludinôma) ępašs izgriešanas cikls ar izpurinôšanu cikla beigôs. Saudząjoša
  izgriešana beigôs, atstôjot veħu nedaudz mitru.
  = (Ődens plus) Papildu skalošanas cikls. Situôcijôs, ja ődens ir ħoti mĚksts, vai
  skalošanas rezultôtu uzlabošanai.
  ʑ
  $ (Sôkt/apturĄt)
  Programmas sôkšanai un apturąšanai.
  ʑ
  Signôls
  2. IestatĚt
  skaħumu..
  1. Signôla skaħuma
  iestatĚšanas
  režĚma
  aktiviząšana
  pagrieziet uz
  1. darbĚba,
  displejs ir
  izgaismots
  Izvąlieties
  un turiet
  +
  1. darbĚba,
  atlaidiet
  Taustiıu signôli Norôdes signôli
  pagrieziet uz
  Skaħuma
  iestatĚšana*
  Skaħuma
  iestatĚšana*
  1. darbĚba
  tieši
  * ja vajadzĚgs,
  izvąlieties
  vairôkkôrt
  SvarĖgi norôdĖjumi
  SaudzĄjiet veğu un mašĖnu
  Iztukšojiet kabatas.
  Pievąrsiet uzmanĚbu metôla priekšmetiem (saspraudąm u.tml.).
  Smalku veħu mazgôjiet tĚkliıô/maisiıô (zeĢes, aizkarus, krőšturus).
  Aizveriet rôvąjslądząjus, aizpogôjiet virspalagus.
  IztĚriet smiltis no kabatôm un atlokiem.
  Noıemiet aizkaru stiprinôjumus vai ievietojiet aizkarus tĚkliıô/maisiıô.
  Veğa ar dažôdôm tĖrĖbas pakôpĄm
  Jaunu veĩu mazgôjiet atsevišĤi.
  Nedaudz netĜra Neveiciet priekšmazgôšanu.
  Ja nepieciešams, traipus iepriekš apstrôdôjiet. Izvąlieties papildfunkciju c(Traipi).
  Ĩoti netĜra Ievietojiet mazôk veĩas; veiciet priekšmazgôšanu.
  Ja nepieciešams, traipus iepriekš apstrôdôjiet. Izvąlieties papildfunkciju (Traipi).
  MĄrcĄšana ievietojiet lĚdzĚgas krôsas veħu.
  Iepildiet veħas mĚkstinôtôju/mazgôšanas lĚdzekli II nodalĚjumô atbilstoši ražotôja norôdąm.
  Pagrieziet programmu izvąles slądzi Cottons (Vôrôma/krôsaina) 30 °C pozĚcijô un nospiediet
  $ (Sôkt/apturąt). Pąc apm. 10 minőtąm nospiediet $ (Sôkt/apturĄt), lai programmu
  apturątu. Beidzoties mąrcąšanai vajadzĚgajam laikam, vąlreiz nospiediet $ (Sôkt/apturąt), ja
  programmu vąlaties turpinôt, vai arĚ nomainiet programmu.
  Cietinôšana veħu nevajadzątu apstrôdôt ar mĚkstinôtôju.
  Cietinôt var visôs mazgôšanas programmôs, lietojot šĢidro cietinôtôju (cieti). Iepildiet
  nepieciešamo cietinôtôja daudzumu mĚkstinôtôjam paredzątajô nodalĚjumô ~ (ja
  nepieciešams, iepriekš to iztĚriet), atbilstoši ražotôja norôdĚjumiem.
  Krôsot/atkrôsot
  Tikai môjsaimniecĚbô lietojama veħas daudzuma krôsošanai. Sôls var izraisĚt nerősąjošô
  tąrauda bojôjumus! İemiet vąrô krôsojošô lĚdzekħa ražotôja norôdĚjumus! Veħu nedrĖkst
  atkrôsot veħas mazgôjamajô mašĚnô!
  Visi taustiıi ir skôrienjutĚgi, pietiek
  tiem viegli pieskarties! Ja izvąles
  taustiıus tur nospiestus ilgôk,
  automôtiski parôdôs iestatĚjumu
  izvąlne!
  Papild-
  funkcijas
  3
  Cilindrs
  VadĚbas panelis
  Servisa vôks
  Veğas izĩemšana
  Atveriet iepildes lőku un izıemiet veħu.
  Ja aktivąts (Skalošanas apstôšanôs = bez izgriešanas):
  pagrieziet programmu izvąles slądzi >Empty (Atsőknąt)
  pozĚcijô vai izvąlieties izgriešanas apgriezienu skaitu.
  Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
  Izıemiet iespąjamos svešĢermeıus
  - rősas draudi.
  Neaizveriet iepildes vôku un mazgôšanas
  lĚdzekħa atvilktni, lai atlikušais ődens varątu izžőt
  Aizveriet ņdens krônu
  Aqua-Stop modeħiem nav nepieciešams a norôdes
  uzstôdĚšanas pamôcĚbô.
  IzslĄgšana
  Pagrieziet programmu izvąles slądzi OFF (Izsl.) pozĚcijô

Bạn có câu hỏi nào về Bosch WLX 24462 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch WLX 24462 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch WLX 24462 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch WLX 24462 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch WLX 24462 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu WLX 24462
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.