Hướng dẫn sử dụng của Fellowes Powershred P-35C

(1)
  • Số lượng trang: 40
  • Loại tập tin: PDF

Quality Office Products Since 1917

POWERSHRED

®

P-35C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορ
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si preşítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere
referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme
aufheben
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni. Conservare il manuale per
consultarlo secondo le necessità.
Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

Bạn có câu hỏi nào về Fellowes Powershred P-35C không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Fellowes Powershred P-35C cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Fellowes Powershred P-35C sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Fellowes Powershred P-35C miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Fellowes Powershred P-35C khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Fellowes
Mẫu Powershred P-35C
Sản phẩm Máy hủy giấy
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Các đặc điểm khác
Kích thước (Rộng x Độ dày x Cao) 362 x 212 x 386 mm
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 3340 g
Tính năng
Nghiền giấy
Nghiền thẻ tín dụng
Kiểu nghiền Cắt chéo
Cỡ nghiền 3.9 x 50 mm
Mức độ ồn 70 dB
Dung lượng giỏ 5 tờ
Nghiền ghim
Chiều rộng làm việc 220 mm
Đảo nghịch
Kiểm soát bật/tắt tự động
Độ an toàn Khóa chặn
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Fellowes Powershred P-35C.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây