Hướng dẫn sử dụng của Fujifilm FinePix HS20EXR

(1)
 • ENGLISH
  Please correct following descriptions.
  P. 95 E EVF/LCD MODE Incorrect:
  Correct:
  defaults to 50 fps
  defaults to 30 fps
  Notice: Shooting for long periods of time
  When you shoot continuously for long periods of time, the temperature of the camera will rise. This may result in a
  deterioration in image quality with higher levels of noise or incorrect brightness present (over-exposed or under-exposed
  images). Once the camera has cooled down, you can continue shooting as normal.
  Please note in warmer climates, the camera temperature is likely to rise faster. In these conditions it is recommended that the
  camera is used for short periods of time to prevent it from overheating. Remember to power off the camera when you have
  finished shooting to help avoid this issue.
  日本
  下記の記載を訂正いたします。
  P. 105 E EVF/LCD 表示
  誤:
  正:
  工場出荷時:50 fps
  工場出荷時:30 fps
  長時間撮影についてのご注意
  長時間、連続して撮影しつづけると、本機の温度が上昇します。本機の温度が上昇すると、画像にノイズが
  多くなったり、画像の明るさが変わる場合があります。撮影しない時は、電源をオフにすることをおすすめ
  します。
  気温が高い場所では、本機の温度上昇が早くなります。
  SVENSKA
  Korrigera följande beskrivningar.
  P. 95 E EVF/LCD LÄGE Fel:
  Rätt:
  standard är 50 fps
  standard är 30 fps
  Obs: Fotografera under längre tidsperioder
  När du fotograferar under längre tidsperioder ökar temperaturen i kameran. Detta kan resultera i en försämring i
  bildkvaliteten med högre ljudnivåer eller fel ljusstyrka (över- eller underexponerade bilder). Så fort kameran har svalnat kan
  du fortsätta fotografera som vanligt.
  Observera att i varmare klimat är det troligt att kameratemperaturen stiger snabbare. Under de här förhållandena
  rekommenderar vi att kameran används korta stunder för att förhindra att den överhettas. Kom ihåg att slå av kameran när
  du har slutfört fotograferingen för att lättare undvika det här problemet.
  NORSK
  Korriger følgende beskrivelser.
  P. 95 E EVF/LCD-MODUS Feil:
  Riktig:
  er som standard 50 fps
  er som standard 30 fps
  Merknad: Når du fotograferer over lengre tid
  Når du fotograferer kontinuerlig over lengre tid, vil temperaturen i kameraet stige. Dette kan føre til at bildekvaliteten svekkes
  på grunn av økt støy eller feil lysstyrke (overeksponerte eller undereksponerte bilder). Når kameraet har kjølt seg ned kan du
  fortsette å fotografere som normalt.
  På steder med varmere klima vil kameratemperaturen stige raskere. Under disse forholdene anbefales det at kameraet
  brukes i korte perioder om gangen for å hindre at det overopphetes. Husk å slå av kameraet når du er ferdig med å
  fotografere, så du unngår dette problemet.
  SUOMI
  Korjaa seuraavat kuvaukset.
  P. 95 E EVF/LCD-TILA Väärin:
  Oikein:
  oletuksena 50 fps
  oletuksena 30 fps
  Huomio: Kuvaus pitkien ajanjaksojen aikana
  Kun kuvaat pitkiä aikoja yhtämittaa, kameran lämpötila nousee. Tämä voi johtaa kuvanlaadun heikkenemiseen ja kohinan
  lisääntymiseen tai väärään kirkkauteen (yli- tai alivalotetut kuvat). Kun kamera on jäähtynyt, voit jatkaa kuvaamista
  normaalisti.
  Huomaa, että lämpimämmissä ilmanaloissa kameran lämpötila nousee nopeammin. Näissä olosuhteissa suositellaan, että
  kameraa käytetään vain lyhyitä aikoja, jotta estetään sen ylikuumeneminen. Muista sammuttaa kamera kun olet lopettanut
  kuvaamisen, jotta vältät tämän ongelman.
  РУССКИЙ
  Исправьте следующие описания.
  P. 95 E EVF/LCD РЕЖ. Неверно:
  Верно:
  по умолчанию 50 к/с
  по умолчанию 30 к/с
  Примечание. Съемка на протяжении длительного периода времени
  Если вы часто используете фотокамеру на протяжении достаточно длительного периода времени, ее температура
  может увеличиваться. Результатом может стать ухудшение качества снимков: появление цифрового шума или
  неверное распределение уровней яркости (эффект фотографии, которую передержали либо недодержали). Когда
  корпус фотокамеры охладится, можно продолжать съемку.
  Обратите внимание: в условиях более теплого климата температура фотокамеры увеличивается быстрее. В таких
  случаях, чтобы уберечь фотокамеру от перегрева, рекомендуется использовать ее на протяжении коротких периодов
  времени. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте выключать фотокамеру по завершении съемки.
  BHS INDO
  Harap koreksi deskripsi berikut.
  P. 95 E MODE EVF/LCD Salah:
  Benar:
  setelan awal di 50 fps
  setelan awal di 30 fps
  Perhatian: Bila Anda memotret dalam jangka waktu yang lama
  Ketika Anda memotret terus-menerus selama jangka waktu yang lama, temperatur kamera akan meningkat. Hal ini dapat
  menyebabkan penurunan kualitas gambar dengan bintik-bintik gambar yang lebih banyak atau menimbulkan kecerahan
  yang tidak tepat (gambar kelebihan atau kekurangan cahaya). Setelah kamera didinginkan, Anda dapat meneruskan
  pemotretan seperti biasa.
  Harap diperhatikan bahwa dalam iklim yang lebih hangat, temperatur kamera cenderung meningkat lebih cepat. Dalam
  kondisi ini, Anda dianjurkan untuk menggunakan kamera dalam jangka waktu yang singkat untuk mencegah terjadinya
  pemanasan berlebihan pada kamera. Jangan lupa mematikan kamera setelah Anda melakukan pemotretan, untuk
  mencegah masalah ini.
  ITALIANO
  Correggere le seguenti descrizioni.
  P. 95 E MODO EVF/LCD Non corretta:
  Corretta:
  predefinito su 50 fps
  predefinito su 30 fps
  Avviso: scatti per periodi di tempo prolungati
  Quando si scattano foto continuamente per periodi di tempo prolungati, la temperatura della fotocamera aumenta. Ciò può
  provocare il peggioramento della qualità delle immagini con maggiori livelli di rumore o presenza di luminosità scorretta
  (immagini sovraesposte o sottoesposte). Una volta raffreddata la fotocamera, è possibile continuare a scattare foto normalmente.
  Si noti che in climi più caldi la temperatura della fotocamera può aumentare più rapidamente. In tali condizioni si consiglia
  di utilizzare la fotocamera per brevi periodi di tempo per prevenirne il surriscaldamento. Ricordarsi di spegnere la fotocamera
  quando si finisce di scattare le foto per evitare tale problema.
  ESPAÑOL
  Corrija las siguientes descripciones.
  P. 95 E MODO EVF/LCD Incorrecto:
  Correcto:
  predeterminado en 50 fps
  predeterminado en 30 fps
  Aviso: Disparo durante largos períodos de tiempo
  Si dispara continuamente durante largos períodos de tiempo, aumentará la temperatura de la cámara. Esto puede causar
  el deterioro de la calidad de la imagen con niveles superiores de ruido o presencia de luminosidad inadecuada (imágenes
  sobreexpuestas o subexpuestas). Una vez que la cámara se haya enfriado, puede seguir disparando de manera normal.
  Tenga en cuenta que en climas más calurosos, la temperatura de la cámara probablemente aumente más rápidamente. En
  estas condiciones, se recomienda que se utilice la cámara durante cortos períodos de tiempo para evitar su recalentamiento.
  Acuérdese de apagar la cámara cuando haya acabado de disparar con el fin de evitar este problema.
  PORTUGUÊS
  Corrija as seguintes descrições.
  P. 95 E MODO EVF/LCD Incorreta:
  Correta:
  padrão 50 fps
  padrão 30 fps
  Observação: tirando fotos por longos períodos
  Ao tirar fotos continuamente por longos períodos, a temperatura da câmera aumentará. Isso poderá levar a uma má
  qualidade da imagem, com níveis mais elevados de ruído ou brilho incorretos (imagens superexpostas ou subexpostas).
  Quando a câmera tiver esfriado, é possível continuar tirando fotos normalmente.
  Observe que, em climas mais quentes, é provável que a temperatura da câmera aumente mais rápido. Nestas condições,
  recomenda-se que a câmera seja usada por períodos curtos para evitar o superaquecimento. Lembre-se de desligar a
  câmera quando parar de tirar fotos para ajudar a evitar esse problema.
  中文
  请更正以下说明。
  P. 95 E EVF/LCD 模式 错误:
  正确:
  默认设定为 50 fps
  默认设定为 30 fps
  注意:长时间拍摄
  长时间连续拍摄时,相机温度会升高。这可能导致图像质量降低,使噪点水平上升或亮度呈现发生错误(图像曝
  光过度或曝光不足)。相机温度降低后,可以继续正常拍摄。
  请注意,在温暖天气中,相机温度可能上升较快。在这些条件下,建议缩短相机使用时间,以防相机过热。请记
  得在完成拍摄后关闭相机电源,以避免发生此问题。
  ⅺ㋤
  ⦼ሩᔌ˫ʁ⦦ᆙȯ
  P. 95 E EVF/LCD 模式 錯誤:
  正確:
  預設設定為 50 fps
  預設設定為 30 fps
  注意:長時間拍攝
  長時間連續拍攝時,相機溫度會升高。這可能導致影像畫質降低,使雜訊增多或亮度呈現發生錯誤 (影像曝光過
  度或曝光不足)。相機溫度降低後,可以繼續正常拍攝。
  請注意,在溫暖天氣中,相機溫度可能上升較快。在這些條件下,建議縮短相機使用時間,以防相機過熱。請記
  得在完成拍攝後關閉相機電源,以避免發生此問題。
  㩆ዪ
  ៎ⰶ#▖㩗Ⱞ#⳿⳿㩞#ⷦ⟗⟆⬎1
  P. 95 E
  #HYI2OFG#ᾒᧆ
  ㍪ᩦ:
  ᪈⟶:
  ໚ᶢ಼⟪#83#isv
  ໚ᶢ಼⟪#63#isv
  ⷦⱂ#▖㩗=#ⲏ⟆ხ#㈖⫫
  ൮∷㘞⇆#⛎ᡆ#⎆ಮ#ⷖ⚫⟮#㘂ശ#ᓂᬞ#⼞᫾ᠦ⠂#⛒ᑮಪ#⛖ᠦಪശ#ᓓ፲ᎎ1#⠞ᢱശ#ᓂᬞ#ሢ⠞⨲ಪ#᩸⠞#᳆ↇ㘂ඊ#
  ᳇໚ಪ#⡂᭥ᓂ♞+ඦᎎ#ᚺጾ#ඦ∶#ሢ⹆,#⅖⩮⠂#㔲⩲⠞#ᅂἊ⩲#⋂#⠲⍟፲ᎎ1#⼞᫾ᠦ⠂#⛒ᑮᨦ#⎇㠶#㝮♺ጾ#
  㑳Ⅻ⎆Ꭺᤆ#൮∷㘞⇆#⅖⩮⟮#ⲷ⟮#⋂#⠲⍟፲ᎎ1
  ᚺ#ᅊ◒ಪ#᏾❶⩪ᬞ#⼞᫾ᠦ⠂#⛒ᑮಪ#⛖ᠦಲ#㛿ᨊ⠞#ሼ⍟፲ᎎ1#⠞#൧❚/#ඦ⚞⟮#ᩳ໚#➮㘞#⼞᫾ᠦ#⅖❓#⎆ಮ⟮#
  ⦮⠦#ഭ⟮#ึ⡏㘓፲ᎎ1#ⷖ⚫⟮#ᩲ⼂ඊ#ᅂ⇆#⼞᫾ᠦ#⢮❺⟮#ხᬞ#⠞ᢚ#ᯢ⣆ᨦ#᳓⩪㘂ጾᐚ#ᑮ❪⠞#ᓓ፲ᎎ1
  FRANÇAIS
  Corrigez les descriptions suivantes.
  P. 95 E MODE EVF/LCD Incorrect:
  Correct:
  réglé par défaut sur 50 i/s
  réglé par défaut sur 30 i/s
  Attention : Prise de vue de longue durée
  Il se peut que l’appareil photo chauffe lors de prise de vue continue pendant une période prolongée. La qualité des photos
  peut être alors dégradée avec la présence du bruit d’image à haut niveau ou de la luminosité incorrecte (images surexposées
  ou sous-exposées). Vous pouvez procéder à la prise de vue normale une fois l’appareil photo refroidi.
  Veuillez noter que l’appareil photo a tendance à chauffer plus rapidement dans un environnement de haute température. Si
  c’est le cas, il est recommandé qu’il soit utilisé pour de courtes périodes afin de le protéger de la surchauffe. Pour éviter cet
  inconvénient, noubliez pas de mettre l’appareil photo hors tension quand vous terminez la prise de vue.
  DEUTSCH
  Bitte korrigeren Sie folgende Beschreibungen.
  P. 95 E EVF/LCD MODE Falsch:
  Richtig:
  Standardeinstellung 50 fps
  Standardeinstellung 30 fps
  Hinweis: Aufnehmen über eine längere Zeit hinweg
  Wenn Sie über eine längere Zeit hinweg aufnehmen, steigt die Temperatur der Kamera. Dadurch kann die Bildqualität sinken,
  indem ein größeres Maß an Rauschen auftritt und die Belichtung beeinträchtigt wird (über- und unterbelichtet Bilder).
  Sobald die Kamera abgekühlt ist, können Sie wieder normale Fotos aufnehmen.
  Beachten Sie, dass die Kameratemperatur in heißeren Klimazonen eher ansteigen kann. In diesem Fall wird empfohlen, die
  Kamera nur für kurze Zeiten zu verwenden, um eine Überhitzung zu verhindern. Denken Sie daran, die Kamera nach dem
  Aufnehmen auszuschalten, um dieses Problem zu verhindern.
  NEDERLANDS
  Corrigeer de volgende beschrijvingen.
  P. 95 E EVF/LCD Onjuist:
  Juist:
  standaard 50 fps
  standaard 30 fps
  Opmerking: langere opnames maken
  Wanneer u langere opnames maakt, stijgt de temperatuur van de camera. Dit kan resulteren in een mindere beeldkwaliteit
  en een hoger geluidsniveau of onjuiste helderheid (over- of onderbelichte beelden). Zodra de camera is afgekoeld, kunt u
  gewoon weer opnames maken.
  Houd er rekening mee dat de temperatuur in warmere klimaten mogelijk sneller stijgt. In deze omstandigheden adviseren
  we u korte opnames te maken, om oververhitting te voorkomen. Vergeet niet de camera uit te schakelen nadat u opnames
  hebt gemaakt, om dit probleem te voorkomen.
  BL01545-100
  FINEPIX HS20EXR/HS22EXR
  L420_Nagekomi_2.indd 1L420_Nagekomi_2.indd 1 2011/04/18 17:07:312011/04/18 17:07:31

Bạn có câu hỏi nào về Fujifilm FinePix HS20EXR không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Fujifilm FinePix HS20EXR cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Fujifilm FinePix HS20EXR sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Fujifilm FinePix HS20EXR miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Fujifilm FinePix HS20EXR khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Với cả hai cổng DVI và HDMI, màn hình này sẵn sàng kết nối để có hình ảnh HD rực rỡ qua kết nối kỹ thuật số mượt mà. * *...
Công nghệ màn hình cảm ứng trực quan cho phép bạn điều khiển PC của mình ngay từ màn hình. Và độ phân giải 1980 x 1200 s...
Ngồi lại và tận hưởng hình ảnh và hình ảnh trong như pha lê với chất lượng sống động của 2 triệu pixel. Độ phân giải 192...
Chung
Thương hiệu Fujifilm
Mẫu FinePix HS20EXR
Sản phẩm Máy ảnh kỹ thuật số
3610170537311, 8429602005725
Ngôn ngữ Vietnamees, Arabisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Indonesisch, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Chinees
Loại tập tin PDF
Chất lượng ảnh
Megapixel 16 MP
Loại máy ảnh Máy ảnh compact cao cấp (Bridge camera)
Kích cỡ cảm biến hình ảnh 1/2 "
Loại cảm biến CMOS
Độ phân giải hình ảnh tối đa 4608 x 3456 pixels
Độ phân giải ảnh tĩnh 1920 x 1080,2304 x 1536,2304 x 1728,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456
Chụp ảnh chống rung
Tỉ lệ khung hình hỗ trợ 3:2,4:3,16:9
Hệ thống ống kính
Zoom quang 30 x
Zoom số - x
Tiêu cự 4.2 - 126 mm
Độ dài tiêu cự tối thiểu (tương đương phim 35mm) 24 mm
Độ dài tiêu cự tối đa (tương đương phim 35mm) 720 mm
Độ mở tối thiểu 2.8
Độ mở tối đa 11
Cấu trúc ống kính 15/11
Lấy nét
Tiêu điểm TTL
Chế độ tự động lấy nét (AF) Centre weighted Auto Focus,Continuous Auto Focus,Face detection,Face tracking,Multi Point Auto Focus,Single Auto Focus
Khoảng căn nét 0.5 - ∞ m
Khoảng căn nét macro (ống tele) 2.0 - 5.0 m
Khoảng căn nét macro (ống wide) 0.1 - 3.0 m
Khoảng căn nét Super Macro 0.01 - 1.0 m
Phạm vi lấy nét bình thường (góc rộng) 0.5 - ∞ m
Phạm vi lấy nét bình thường (truyền ảnh từ xa) 3 - ∞ m
Phơi sáng
Độ nhạy ISO 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,Auto
Kiểu phơi sáng Aperture priority AE,Manual,Shutter priority AE
Kiểm soát độ phơi sáng Chương trình AE
Chỉnh sửa độ phơi sáng ± 2EV (1/3EV step)
Đo độ sáng Điểm
Độ nhạy sáng ISO (tối thiểu) 100
Độ nhạy sáng ISO (tối đa) 12800
Màn trập
Tốc độ màn trập camera nhanh nhất 1/4000 giây
Tốc độ màn trập camera chậm nhất 30 giây
Kiểu màn trập camera Electronic,Mechanical
Đèn nháy
Các chế độ flash Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization,Suppressed
Tầm đèn flash (ống wide) 0.3 - 7.1 m
Tầm đèn flash (ống tele) 2 - 3.8 m
Các đặc điểm khác
Đèn flash tích hợp
Khả năng quay video
Số lượng cổng HDMI 1
Loại nguồn năng lượng Pin
Tốc độ màn trập 1/4 - 1/4000 giây
Máy ảnh
Cân bằng trắng Auto,Custom modes,Fluorescent,Incandescent,Shade
Chế độ chụp Auto,Manual,Program,Scene
Chế độ chụp cảnh Beach,Documents,Fireworks,Night,Panorama,Party (indoor),Portrait,Snow,Sports,Sunset,Landscape (scenery)
Chế độ xem lại Movie,Single image,Slide show,Thumbnails
Tự bấm giờ 2,10 giây
Hoành đồ
Hiệu ứng hình ảnh Vivid
Chỉnh sửa hình ảnh Crop,Resizing,Rotating
Máy ảnh hệ thống tập tin Exif 2.3,RAW
GPS Không
Phim
Độ phân giải video tối đa 1920 x 1080 pixels
Độ phân giải video 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 pixels
Hỗ trợ định dạng video H.264,MOV
Tốc độ khung JPEG chuyển động 30 fps
Hệ thống định dạng tín hiệu analog NTSC,PAL
Kiểu HD Full HD
Quay video
Âm thanh
Micrô gắn kèm
Ghi âm giọng nói
Bộ nhớ
Bộ nhớ trong (RAM) 20 MB
Thẻ nhớ tương thích SD,SDHC,SDXC
Màn hình
Màn hình hiển thị LCD
Kích thước màn hình 3 "
Độ nét màn hình máy ảnh 460000 pixels
Trường ngắm 100 phần trăm
Màn hình cảm ứng Không
Kính ngắm
Kính ngắm của máy ảnh Điện tử
Kích cỡ màn hình kính ngắm 0.2 "
Cổng giao tiếp
Phiên bản USB 2.0
PicBridge
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 130.6 mm
Độ dày 126 mm
Chiều cao 90.7 mm
Trọng lượng 636 g
Trọng lượng (bao gồm cả pin) 730 g
Pin
Công nghệ pin Kiềm
Tuổi thọ pin (tiêu chuẩn CIPA) 350 ảnh chụp
Loại pin AA
Số lượng pin sạc/lần 4
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) 0 - 40 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 10 - 80 phần trăm
Nội dung đóng gói
Kèm dây cáp AV,USB
Bao gồm pin