Hướng dẫn sử dụng của LG LH-TK3530Q

(1)
 • åÓ‰Âθ: LH-TK3039Q(LH-TK3039Q, SH33SU-S/W)
  LH-TK3530Q(LH-TK3530Q, SH33SD-S/W)
  ìÌË͇θÌ˚Â
  ÙÛÌ͈ËË
  P/NO : MFL49403339
  èflχfl Á‡ÔËÒ¸ ̇ USB
  á‡ÔËÒ¸ ÏÛÁ˚ÍË Ò CD ç‡ ‚‡¯Â
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB.
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 13
  ꇷÓÚ‡ Ò ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË
  èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò
  ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (åê3,
  ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë Ú.‰.)
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 13
  ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡ - 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚ·ËÚÂβ.
  àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ; http://ua.lge.com
  àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG;
  (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000
  HT313SU-XK_WRUSLLK(UA)_RUS_3339 8/14/08 11:35 AM Page 1

Bạn có câu hỏi nào về LG LH-TK3530Q không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG LH-TK3530Q cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG LH-TK3530Q sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG LH-TK3530Q miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG LH-TK3530Q khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu LH-TK3530Q
Sản phẩm Rạp chiếu phim tại nhà
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF