Hướng dẫn sử dụng của LG XH-T9029X

(1)
 • èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ, ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍÓÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl
  Ú˘‡ÚÂθÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁÛ˜ËÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
  HT902TR-XK.NA6KALX_RUS
  äÄêÄéäÖ DVD-êÖëàÇÖê
  àçëíêìäñàü èé
  ùäëèãìÄíÄñàà
  MODEL :XH-TK9025KZ
  XH-TK9025KZ
  SH92TR-S
  SH92TR-C
  SH92TR-W
  R

Bạn có câu hỏi nào về LG XH-T9029X không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG XH-T9029X cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG XH-T9029X sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG XH-T9029X miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG XH-T9029X khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu XH-T9029X
Sản phẩm Rạp chiếu phim tại nhà
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF