Hướng dẫn sử dụng của LG XH-T9035X

(1)
 • åÓ‰Âθ: XH-T9035X(XH-T9035X, SH93TA-S/C/W)
  ìÌË͇θ̇fl
  ÙÛÌ͈Ëfl
  P/NO : MFL57006509
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó
  ‚‡ˇÌÚ‡ 5.1.
  èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡,
  DVD Ë ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÂÊËÏÂ
  ÊË‚Ó„Ó Á‚Û͇ 5.1ch.
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 15
  Û‚Â΢ÂÌË χүڇ·‡
  ̇ ‚ÂÒ¸ ˝Í‡Ì (1080p)
  èÓÒÏÓÚ ÔÓÎÌÓ˝Í‡ÌÌÓÈ
  ͇ÚËÌÍË HD ͇˜ÂÒÚ‚‡ Ò
  ÔÓÒÚÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÓÈ.
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 10
  èflχfl Á‡ÔËÒ¸ ̇ USB
  á‡ÔËÒ¸ ÏÛÁ˚ÍË Ò CD ç‡ ‚‡¯Â
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB.
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 17
  Portable In
  èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò
  ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚‡ (åê3,
  ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë Ú.‰.)
  èÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚ. 17
  ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡ - 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚ·ËÚÂβ.
  àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ; http://ua.lge.com
  àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG;
  (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000
  HT903TA-X2_WRUSLLK_RUS_6509 6/24/08 11:41 PM Page 1

Bạn có câu hỏi nào về LG XH-T9035X không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG XH-T9035X cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG XH-T9035X sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG XH-T9035X miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG XH-T9035X khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu XH-T9035X
Sản phẩm Rạp chiếu phim tại nhà
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF