Hướng dẫn sử dụng của Neff HLAWD53N0

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff%HLAWD53N0 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff HLAWD53N0 khác.

Thương hiệu
Neff
Mẫu
HLAWD53N0
Sản phẩm
4242004222781
Ngôn ngữ
Séc, Người Hy Lạp, Người Ăn Mặc Cẩu Thả, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
en ,QWHQGHGXVH
8,QWHQGHGXVH
,QWHQGHG XVH
5HDG WKHVH LQVWUXFWLRQV FDUHIXOO\ 2QO\ WKHQ ZLOO
\RXEHDEOHWRRSHUDWH\RXUDSSOLDQFHVDIHO\
DQG FRUUHFWO\ 5HWDLQ WKH LQVWUXFWLRQ PDQXDO DQG
LQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUIXWXUHXVHRUIRU
VXEVHTXHQWRZQHUV
7KLVDSSOLDQFHLVRQO\LQWHQGHGWREHIXOO\ILWWHG
LQDNLWFKHQ2EVHUYHWKHVSHFLDOLQVWDOODWLRQ
LQVWUXFWLRQV
&KHFNWKHDSSOLDQFHIRUGDPDJHDIWHU
XQSDFNLQJLW'RQRWFRQQHFWWKHDSSOLDQFHLILW
KDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVSRUW
2QO\DOLFHQVHGSURIHVVLRQDOPD\FRQQHFW
DSSOLDQFHVZLWKRXWSOXJV'DPDJHFDXVHGE\
LQFRUUHFWFRQQHFWLRQLVQRWFRYHUHGXQGHU
ZDUUDQW\
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUGRPHVWLFXVH
RQO\7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHXVHGIRUWKH
SUHSDUDWLRQRIIRRGDQGGULQN7KHDSSOLDQFH
PXVWEHVXSHUYLVHGGXULQJRSHUDWLRQ2QO\XVH
WKLVDSSOLDQFHLQGRRUV
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUXVHXSWRD
PD[LPXPKHLJKWRI PHWUHVDERYHVHD
OHYHO
7KLV DSSOLDQFH PD\ EH XVHG E\ FKLOGUHQ RYHU WKH
DJH RI \HDUV ROG DQG E\ SHUVRQV ZLWK UHGXFHG
SK\VLFDOVHQVRU\RUPHQWDOFDSDELOLWLHVRUE\
SHUVRQV ZLWK D ODFN RI H[SHULHQFH RU NQRZOHGJH
LIWKH\DUHVXSHUYLVHGRUDUHLQVWUXFWHGE\D
SHUVRQUHVSRQVLEOHIRUWKHLUVDIHW\KRZWRXVH
WKHDSSOLDQFHVDIHO\DQGKDYHXQGHUVWRRGWKH
DVVRFLDWHGKD]DUGV
&KLOGUHQPXVWQRWSOD\ZLWKRQRUDURXQGWKH
DSSOLDQFH&KLOGUHQPXVWQRWFOHDQWKH
DSSOLDQFHRUFDUU\RXWJHQHUDOPDLQWHQDQFH
XQOHVVWKH\DUHDWOHDVW \HDUVROGDQGDUH
EHLQJVXSHUYLVHG
.HHSFKLOGUHQEHORZWKHDJHRI \HDUVROGDWD
VDIHGLVWDQFHIURPWKHDSSOLDQFHDQGSRZHU
FDEOH
$OZD\VSODFHWKHDFFHVVRULHVLQWRWKHFRRNLQJ
FRPSDUWPHQW FRUUHFWO\ ~ %HIRUH XVLQJ IRU WKH
ILUVWWLPHRQ SDJH
(,PSRUWDQWVDIHW\
LQIRUPDWLRQ
,PSRUWDQW VDIHW\ LQIRUPDWLRQ
*HQHUDOLQIRUPDWLRQ
::DUQLQJ² 5LVNRIILUH
&RPEXVWLEOHLWHPVVWRUHGLQWKHFRRNLQJ
FRPSDUWPHQWPD\FDWFKILUH1HYHUVWRUH
FRPEXVWLEOHLWHPVLQWKHFRRNLQJ
FRPSDUWPHQW 1HYHU RSHQ WKH DSSOLDQFH GRRU
LIWKHUHLVVPRNHLQVLGH6ZLWFKRIIWKH
DSSOLDQFHDQGXQSOXJLWIURPWKHPDLQVRU
VZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
5LVNRIILUH
7KHDSSOLDQFHEHFRPHVYHU\KRW,IWKH
DSSOLDQFHLVLQVWDOOHGLQDILWWHGXQLWZLWKD
GHFRUDWLYHGRRUKHDWZLOODFFXPXODWHZKHQ
WKHGHFRUDWLYHGRRULVFORVHG2QO\RSHUDWH
WKHDSSOLDQFHZKHQWKHGHFRUDWLYHGRRULV
RSHQ
::DUQLQJ² 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
,QFRUUHFW UHSDLUV DUH GDQJHURXV 5HSDLUV PD\
RQO\EHFDUULHGRXWDQGGDPDJHGSRZHU
FDEOHVUHSODFHGE\RQHRIRXUWUDLQHGDIWHU
VDOHVWHFKQLFLDQV,IWKHDSSOLDQFHLV
GHIHFWLYHXQSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKH
PDLQVRUVZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKH
IXVHER[&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
5LVNRIHOHFWULFVKRFNDQGVHULRXVLQMXU\
7KHFDEOHLQVXODWLRQRQHOHFWULFDODSSOLDQFHV
PD\PHOWZKHQWRXFKLQJKRWSDUWVRIWKH
DSSOLDQFH1HYHUEULQJHOHFWULFDODSSOLDQFH
FDEOHVLQWRFRQWDFWZLWKKRWSDUWVRIWKH
DSSOLDQFH
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
'RQRWXVHDQ\KLJKSUHVVXUHFOHDQHUVRU
VWHDPFOHDQHUVZKLFKFDQUHVXOWLQDQ
HOHFWULFVKRFN
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
3HQHWUDWLQJPRLVWXUHPD\FDXVHHOHFWULF
VKRFN 1HYHU VXEMHFW WKH DSSOLDQFH WR LQWHQVH
KHDWRUKXPLGLW\2QO\XVHWKLVDSSOLDQFH
LQGRRUV
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
$GHIHFWLYHDSSOLDQFHPD\FDXVHHOHFWULF
VKRFN 1HYHU VZLWFK RQ D GHIHFWLYH DSSOLDQFH
8QSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKHPDLQVRU
VZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
7KHDSSOLDQFHLVDKLJKYROWDJHDSSOLDQFH
1HYHUUHPRYHWKHFDVLQJ
::DUQLQJ² 5LVNRIILUH
7KHDSSOLDQFHEHFRPHVYHU\KRW0DNHVXUH
WKDW\RXFRPSO\ZLWKWKHILJXUHVLQGLFDWHGIRU
WKH PLQLPXP FOHDUDQFH DERYH WKH DSSOLDQFH
~ 3DJH
² 'RQRWLQVWDOOWKHDSSOLDQFHEHKLQGD
GHFRUDWLYHGRRURUWKHGRRURIDNLWFKHQ
XQLW
² 7KHDSSOLDQFHPXVWQRWEHLQVWDOOHGLQD
ILWWHGNLWFKHQXQLW
7KHUHLVDULVNRIRYHUKHDWLQJ

Bạn có câu hỏi nào về Neff HLAWD53N0 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff HLAWD53N0 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của NeffHLAWD53N0 sẽ trả lời càng chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tính năng
Thiết kế hộp Gắn liền
Thời gian nấu (tối đa) 99
Công suất vi sóng 900
Dung tích bên trong 25
Số mức công suất 5
Tay nắm co vào được yes
Mâm đĩa quay yes
Kích cỡ có thể xoay vặn được 315
Chiều dài dây 1.3
Bộ hẹn giờ yes
Kiểu bộ đếm giờ Kỹ thuật số
Kiểu kiểm soát Buttons, Rotary, Touch
Màu sắc sản phẩm Black, Stainless steel
Sản Phẩm Lò vi sóng solo
Công nghệ đổi điện   -
Kiểu mở cửa Nút bấm
Màn hình tích hợp yes
Đồng hồ tích hợp yes
Kiểu đồng hồ Điện tử
Chức năng & chương trình nấu ăn
Số lượng các chương trình tự động 7
Rotisserie no
Chức năng rã đông -
Chức năng làm nóng lại -
Vỉ nướng no
Nấu ăn đối lưu no
Nấu bằng hơi no
Chức năng giữ ấm -
Điện
Tải kết nối 1450
Dòng điện 10
Điện áp AC đầu vào 220 - 230
Tần số AC đầu vào 50
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 594
Chiều cao   382
Độ dày 388
Kích thước bên trong (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) 328 x 369 x 208
Chiều rộng khoang lắp đặt 568
Chiều sâu khoang lắp đặt 550
Chiều cao khoang lắp đặt 382
Trọng lượng   19013
Máy hút mùi
Nắm gắn kèm no