Hướng dẫn sử dụng của Neff HLAWD53N0

(1)
 • en ,QWHQGHGXVH
  8,QWHQGHGXVH
  ,QWHQGHG XVH
  5HDG WKHVH LQVWUXFWLRQV FDUHIXOO\ 2QO\ WKHQ ZLOO
  \RXEHDEOHWRRSHUDWH\RXUDSSOLDQFHVDIHO\
  DQG FRUUHFWO\ 5HWDLQ WKH LQVWUXFWLRQ PDQXDO DQG
  LQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUIXWXUHXVHRUIRU
  VXEVHTXHQWRZQHUV
  7KLVDSSOLDQFHLVRQO\LQWHQGHGWREHIXOO\ILWWHG
  LQDNLWFKHQ2EVHUYHWKHVSHFLDOLQVWDOODWLRQ
  LQVWUXFWLRQV
  &KHFNWKHDSSOLDQFHIRUGDPDJHDIWHU
  XQSDFNLQJLW'RQRWFRQQHFWWKHDSSOLDQFHLILW
  KDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVSRUW
  2QO\DOLFHQVHGSURIHVVLRQDOPD\FRQQHFW
  DSSOLDQFHVZLWKRXWSOXJV'DPDJHFDXVHGE\
  LQFRUUHFWFRQQHFWLRQLVQRWFRYHUHGXQGHU
  ZDUUDQW\
  7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUGRPHVWLFXVH
  RQO\7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHXVHGIRUWKH
  SUHSDUDWLRQRIIRRGDQGGULQN7KHDSSOLDQFH
  PXVWEHVXSHUYLVHGGXULQJRSHUDWLRQ2QO\XVH
  WKLVDSSOLDQFHLQGRRUV
  7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUXVHXSWRD
  PD[LPXPKHLJKWRI PHWUHVDERYHVHD
  OHYHO
  7KLV DSSOLDQFH PD\ EH XVHG E\ FKLOGUHQ RYHU WKH
  DJH RI \HDUV ROG DQG E\ SHUVRQV ZLWK UHGXFHG
  SK\VLFDOVHQVRU\RUPHQWDOFDSDELOLWLHVRUE\
  SHUVRQV ZLWK D ODFN RI H[SHULHQFH RU NQRZOHGJH
  LIWKH\DUHVXSHUYLVHGRUDUHLQVWUXFWHGE\D
  SHUVRQUHVSRQVLEOHIRUWKHLUVDIHW\KRZWRXVH
  WKHDSSOLDQFHVDIHO\DQGKDYHXQGHUVWRRGWKH
  DVVRFLDWHGKD]DUGV
  &KLOGUHQPXVWQRWSOD\ZLWKRQRUDURXQGWKH
  DSSOLDQFH&KLOGUHQPXVWQRWFOHDQWKH
  DSSOLDQFHRUFDUU\RXWJHQHUDOPDLQWHQDQFH
  XQOHVVWKH\DUHDWOHDVW \HDUVROGDQGDUH
  EHLQJVXSHUYLVHG
  .HHSFKLOGUHQEHORZWKHDJHRI \HDUVROGDWD
  VDIHGLVWDQFHIURPWKHDSSOLDQFHDQGSRZHU
  FDEOH
  $OZD\VSODFHWKHDFFHVVRULHVLQWRWKHFRRNLQJ
  FRPSDUWPHQW FRUUHFWO\ ~ %HIRUH XVLQJ IRU WKH
  ILUVWWLPHRQ SDJH
  (,PSRUWDQWVDIHW\
  LQIRUPDWLRQ
  ,PSRUWDQW VDIHW\ LQIRUPDWLRQ
  *HQHUDOLQIRUPDWLRQ
  ::DUQLQJ² 5LVNRIILUH
  &RPEXVWLEOHLWHPVVWRUHGLQWKHFRRNLQJ
  FRPSDUWPHQWPD\FDWFKILUH1HYHUVWRUH
  FRPEXVWLEOHLWHPVLQWKHFRRNLQJ
  FRPSDUWPHQW 1HYHU RSHQ WKH DSSOLDQFH GRRU
  LIWKHUHLVVPRNHLQVLGH6ZLWFKRIIWKH
  DSSOLDQFHDQGXQSOXJLWIURPWKHPDLQVRU
  VZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
  5LVNRIILUH
  7KHDSSOLDQFHEHFRPHVYHU\KRW,IWKH
  DSSOLDQFHLVLQVWDOOHGLQDILWWHGXQLWZLWKD
  GHFRUDWLYHGRRUKHDWZLOODFFXPXODWHZKHQ
  WKHGHFRUDWLYHGRRULVFORVHG2QO\RSHUDWH
  WKHDSSOLDQFHZKHQWKHGHFRUDWLYHGRRULV
  RSHQ
  ::DUQLQJ² 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
  ,QFRUUHFW UHSDLUV DUH GDQJHURXV 5HSDLUV PD\
  RQO\EHFDUULHGRXWDQGGDPDJHGSRZHU
  FDEOHVUHSODFHGE\RQHRIRXUWUDLQHGDIWHU
  VDOHVWHFKQLFLDQV,IWKHDSSOLDQFHLV
  GHIHFWLYHXQSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKH
  PDLQVRUVZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKH
  IXVHER[&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
  5LVNRIHOHFWULFVKRFNDQGVHULRXVLQMXU\
  7KHFDEOHLQVXODWLRQRQHOHFWULFDODSSOLDQFHV
  PD\PHOWZKHQWRXFKLQJKRWSDUWVRIWKH
  DSSOLDQFH1HYHUEULQJHOHFWULFDODSSOLDQFH
  FDEOHVLQWRFRQWDFWZLWKKRWSDUWVRIWKH
  DSSOLDQFH
  5LVNRIHOHFWULFVKRFN
  'RQRWXVHDQ\KLJKSUHVVXUHFOHDQHUVRU
  VWHDPFOHDQHUVZKLFKFDQUHVXOWLQDQ
  HOHFWULFVKRFN
  5LVNRIHOHFWULFVKRFN
  3HQHWUDWLQJPRLVWXUHPD\FDXVHHOHFWULF
  VKRFN 1HYHU VXEMHFW WKH DSSOLDQFH WR LQWHQVH
  KHDWRUKXPLGLW\2QO\XVHWKLVDSSOLDQFH
  LQGRRUV
  5LVNRIHOHFWULFVKRFN
  $GHIHFWLYHDSSOLDQFHPD\FDXVHHOHFWULF
  VKRFN 1HYHU VZLWFK RQ D GHIHFWLYH DSSOLDQFH
  8QSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKHPDLQVRU
  VZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
  &RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
  5LVNRIHOHFWULFVKRFN
  7KHDSSOLDQFHLVDKLJKYROWDJHDSSOLDQFH
  1HYHUUHPRYHWKHFDVLQJ
  ::DUQLQJ² 5LVNRIILUH
  7KHDSSOLDQFHEHFRPHVYHU\KRW0DNHVXUH
  WKDW\RXFRPSO\ZLWKWKHILJXUHVLQGLFDWHGIRU
  WKH PLQLPXP FOHDUDQFH DERYH WKH DSSOLDQFH
  ~ 3DJH
  ² 'RQRWLQVWDOOWKHDSSOLDQFHEHKLQGD
  GHFRUDWLYHGRRURUWKHGRRURIDNLWFKHQ
  XQLW
  ² 7KHDSSOLDQFHPXVWQRWEHLQVWDOOHGLQD
  ILWWHGNLWFKHQXQLW
  7KHUHLVDULVNRIRYHUKHDWLQJ

Bạn có câu hỏi nào về Neff HLAWD53N0 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff HLAWD53N0 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Neff HLAWD53N0 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff HLAWD53N0 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff HLAWD53N0 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Neff
Mẫu HLAWD53N0
Sản phẩm Lò vi sóng
4242004222781
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Séc, Người Hy Lạp, Người Ăn Mặc Cẩu Thả
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Lò vi sóng Neff