Hướng dẫn sử dụng của Neff S213J60S0E

(1)
 • 6WDUW
  5HVHWVHF
  K
  6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
  .ODUVSOHUHLQIOOHQ
  5HLQLJHUHLQIOOHQ
  3URJUDPPZlKOHQ
  .XU]XQGKDQGOLFK
  DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
  EUDXFKW
  9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
  GHQQRFK$XIVWHOOXQG
  *HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
  .XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
  GH
  *HUlWHLQVFKDOWHQ
  *HUlWDXVVFKDOWHQ
  $OOHVNODU
  3URJUDPPVWDUWHQ
  /RVJHKWV
  9001439460 (9903) 642 MA
  *9001439460*
  +lUWHZHUWEHLP
  :DVVHUZHUNHUIUDJHQ
  XQGHLQWUDJHQ
  (QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
  6FKQHOOHUOHGLJW
  QXUYRUGHPHUVWHQ
  6SOHQRGHUEHL
  YHUlQGHUWHU
  :DVVHUKlUWH
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :DVVHU
  +lUWHZHUW
  G+
  +lUWH
  EHUHLFK
  PPROO
  (LQVWHOO
  ZHUW
  XQGVRHLQVWHOOHQ
  %$
  &
  (,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
  3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
  ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
  %HLGH7DVWHQORVODVVHQ
  'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
  GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
  3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
  0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
  LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
  67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
  ZHLFK
  ZHLFK
  PLWWHO
  PLWWHO
  PLWWHO
  KDUW
  KDUW
  KDUW
  /|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
  'HFNHO
  DXIGUHKHQ
  1XUYRUGHP
  HUVWHQ6SOHQ
  GHQ6DO]EHKlOWHU
  PLW:DVVHU
  IOOHQ
  6SH]LDOVDO]
  HLQIOOHQ
  QLH5HLQLJHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  8PJHKHQG
  VSOHQ
  )URSWLPDOH6SOHUJHEQLVVH
  0DFKWEOLW]EODQN
  0DUNLHUXQJ
  GUFNHQ
  'HFNHO
  DQKHEHQ
  .ODUVSOHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  ./,&.
  )URSWLPDOH7URFNQXQJVHUJHEQLVVH
  9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
  (YHQWXHOO
  'HFNHO|IIQHQ
  7DVWHGUFNHQ
  $FKWXQJ
  .RPELSURGXNWH
  QLFKWIUDOOH
  3URJUDPPH
  JHHLJQHW
  +HUVWHOOHUKLQZHLVH
  EHDFKWHQ
  5HLQLJHUQXU
  LQWURFNHQH
  5HLQLJHUNDPPHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  ]XVFKLHEHQ
  GUFNHQ
  3/233
  PO
  PO
  PO
  'LH%HVFKUHLEXQJP|JOLFKHU=XVDW]IXQNWLRQHQILQGHQ6LHLQ,KUHU*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
  3URJUDPPEHUVLFKW
  ,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHVHQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
  'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWHQDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
  6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
  6WURPYHUEUDXFKLQN:K
  :DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
  'DXHULQ6WG0LQ
  $XWR
  
  ¸Ä
  9RUVSOHQ
  &KHI
  
  0DVFKLQHQ
  SIOHJH
  µ
  É
  (FR
  
  k
  j
  3URJUDPPGDVIUGLH1DFKWJHHLJQHWLVW
  YHUOlQJHUWH/DXI]HLWGDIUVHKUOHLVH
  KDOEH1RUPEHODGXQJ
  *ODV
  
  pq
  /HLVH
  
  ª
  6FKQHOO
  
  x
  Í
  £
  
  'LH9HUEUDXFKVZHUWHVLQGDEKlQJLJYRQGHU3URJUDPPZDKOXQGGHQ=XVDW]IXQNWLRQHQ
  %HLDEJHVFKDOWHWHU.ODUVSOHU]XJDEHRGHU.ODUVSOHUPDQJHOYHUlQGHUWVLFKGLH/DXI]HLW
  6FKQHOO
  
  x
  Í
  2:35 - 2:45 1:30 - 2:40 3:45 3:55 - 4:00 1:25 - 1:30 1:00 1:00 0:29 * 0:15 1:30
  1,500 - 1,600 0,950 - 1,600 0,937 - 0,951 1,050 - 1,090 0,850 - 0,900 1,300 1,300 0,800 0,050 0,900 - 1,060
  12 - 15 7 - 18 9,5 10 11 - 14 10 10 10 4 9,5 - 12,5

Bạn có câu hỏi nào về Neff S213J60S0E không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff S213J60S0E cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Neff S213J60S0E sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff S213J60S0E miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff S213J60S0E khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Neff
Mẫu S213J60S0E
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.