Hướng dẫn sử dụng của Neff S51N53X8EU

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
6WDUW
,QWURGXUUHLOâVDOHVSHFLDOH
,QWURGXUUHLOâEULOODQWDQWH
,QWURGXUUHLOâGHWHUVLYR
6FHJOLHUHLOâSURJUDPPD
,QEUHYHHâSUDWLFDPHQWH
WXWWRFLzGLâFXLODâYRVWUD
ODYDVWRYLJOLHKDâELVRJQRâ
$OSULPRXVROHJJHUH
WXWWDYLDOHâLVWUX]LRQL
SHUO·LQVWDOOD]LRQHHâO·XVR
*XLGDUDSLGD/DYDVWRYLJOLH
LW
$FFHQGHUHO·DSSDUHFFKLR
6SHJQHUHO·DSSDUHFFKLR
3URQWRâ
$YYLRGHOâSURJUDPPD
,OâSURJUDPPDLQL]LDâ
9000 907 073
(9305) 640 MV
&KLHGHUHDOO·HQWH
PXQLFLSDOHDFTXHGRWWR
LOâYDORUHGLâGXUH]]D
HDQQRWDUORâ
5HJRODUHO·LPSLDQWRDGGROFLWRUHGHOO·DFTXDâ
3UHVWRIDWWRâ
âVRORDOSULPRODYDJJLR
RSSXUHâVHFDPELD
ODâGXUH]]DGHOO·DFTXD
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















9DORUH
GLâGXUH]]D
GHOO·DFTXD
G+
&DPSR
GLâGXUH]]D
PPROO
9DORUH
GLâUHJROD
]LRQH
HUHJRODUHFRVu
%$
&
²,QVHULUHOLQWHUUXWWRUHâ$&&(6263(172
²0DQWHQHUHSUHPXWRLOâVHOHWWRUHSURJUDPPLâ$HâSUHPHUHLOâSXOVDQWHâ67$57â
ILQFKpLOâGLVSOD\âQRQLQGLFDâ+
²5LODVFLDUHLâGXHSXOVDQWL
/DâVSLDOXPLQRVDGHOâSXOVDQWHâ$ODPSHJJLDHâQHOâGLVSOD\DSSDUH
LOâYDORUHLPSRVWDWRDOORULJLQHâ+
²3UHPHUHLOâSXOVDQWHSURJUDPPD&
$GRJQLSUHVVLRQHVXOSXOVDQWHLOâYDORUHGLPSRVWD]LRQHDXPHQWDGLâXQâJUDGR
UDJJLXQWRLOâYDORUH+OLQGLFD]LRQHULWRUQDGLâQXRYRDâ+HVFOXVR
²3UHPHUHLOâSXOVDQWHâ67$57,OâYDORUHLPSRVWDWRqâPHPRUL]]DWRQHOO·DSSDUHFFKLR
GROFH
GROFH
PHGLR
PHGLR
PHGLR
GXUR
GXUR
GXUR
6FLRJOLHLOâFDOFDUHQRQâQHFHVVDULRFRQâLOâYDORUHGLPSRVWD]LRQHâ
$YYLWDUH
LOâFRSHUFKLR
5LHPSLUHFRQâ
DFTXDLOâFRQWHQLWRUH
GHOâVDOHVRORSULPD
GLâSURFHGHUH
DOâSULPRODYDJJLR
,QWURGXUUH
VDOHVSHFLDOH
PDLGHWHUVLYR
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
/DYDUH
VXELWRGRSR
5HQGHOXFLGRVSOHQGHQWHâ
3UHPHUH
LOâVXOVHJQR
VROOHYDUH
LOâFRSHUFKLR
,QWURGXUUH
LOâEULOODQWDQWH
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
&/,&
0ROWRVSRUFRPROWRGHWHUVLYRâ
$SULUH
HYHQWXDOPHQWH
LOâFRSHUFKLR
SUHPHUH
LOâSXOVDQWH
$WWHQ]LRQH
,âSURGRWWLFRPELQDWL
QRQVRQRLGRQHLSHU
WXWWLLâSURJUDPPL
RVVHUYDUH
OHâLVWUX]LRQL
GHOâSURGXWWRUH
9HUVDUHLOâGHWHUVLYR
VRORQHOâFRQWHQLWRUH
DVFLXWWR
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
SUHPHUH
3/233
PO
PO
PO
*XLGDUDSLGDSURJUDPPL
,QTXHVWRSURVSHWWRqâULSURGRWWRLOâPDJJLRUQXPHURGLâSURJUDPPLSRVVLELOH
,âFRUULVSRQGHQWLSURJUDPPLGHOâSURSULRDSSDUHFFKLRULVXOWDQRGDOâSDQQHOOR
FRPDQGLGHOO·DSSDUHFFKLR
,âGDWLGHOâSURJUDPPDVRQRYDORULGLâPLVXUD
GLâODERUDWRULRVHFRQGRODâQRUPDHXURSHD(1
1HOODSUDVVLVRQRSRVVLELOLGLIIHUHQ]H
âPH]]RFDULFRQRUPDOH
9HORFHHFRQRPLFRRâHQHUJLFRâ
3UH
ODYDJJLR
$XWR

&KHI

&RQVXPRFRUUHQWHLQâN:K
&RQVXPRDFTXDLQâOLWUL
'XUDWDLQâRUHâPLQ
¸
(FR

k
j
5DSLGR

x
Í
Õ
%LFFKLHUL
&ULVWDOOR

p r
3:15 - 1:25 0:35 * 0:15
1,50 - 0,80 0,80 0,05
16 - 5 10 4
)XQ]LRQLVXSSOHPHQWDULâ
UHQGRQRIOHVVLELOLâ
5LVSDUPLDUHWHPSR
9DULR6SHHG
VLâUDJJLXQJH
DXPHQWDQGRLOâFRQVXPR
GLâHQHUJLDFRQâXJXDOH
UHQGLPHQWRGLâODYDJJLR
0H]]RFDULFR
FRQSRFKHVWRYLJOLH
ULVSDUPLRGLâDFTXD
HQHUJLDHOHWWULFDHâWHPSR
$VFLXJDWXUDH[WUD
PLJOLRUDLOâULVXOWDWR
G·DVFLXJDWXUDFRQâ
XQDWHPSHUDWXUD
SLDOWDQHOâULVFLDFTXR
$WWHQ]LRQHDOOH
VWRYLJOLHGHOLFDWH
,JLHQH3OXV
ODâWHPSHUDWXUD
DXPHQWDGXUDQWH
LOâODYDJJLR
&RQâFLzVLâUDJJLXQJH
XQâSLHOHYDWROLYHOOR
G·LJLHQH
=RQDLQWHQVLYD
SHUIHWWDSHU
LOâFDULFRPLVWR
/DâSUHVVLRQHGLODYDJJLR
HâODâWHPSHUDWXUD
GLâODYDJJLRDXPHQWDQR
XQâSRFR
âDâVHFRQGDGHOâPRGHOOR
½

Bạn có câu hỏi nào về Neff S51N53X8EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff S51N53X8EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Neff S51N53X8EU sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff S51N53X8EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff S51N53X8EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Neff
Mẫu S51N53X8EU
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Điện
Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A++
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 0.92 kWh
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) 0.1 W
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 6 L
Tải kết nối 2400 W
Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Dòng điện 10 A
Các đặc điểm khác
Năng lượng tiêu thụ hàng năm 262 kWh
Lượng nước tiêu thụ hàng năm 1680 L
Lớp sấy khô A
Hiệu suất
Số địa điểm 13 chỗ
Mức độ ồn 46 dB
Thời gian của chu trình 195 min
Bán tải
Chức năng dừng nước
Chức năng cảm ứng nước
Số lượng chương trình giặt 5
Số lượng cài đặt nhiệt độ 4
Hệ thống sấy khô Tuần hoàn Turbothermic
Chương trình rửa bát đĩa Auto 45-65 ºC,Economy,Normal,Pre-wash,Quick
Đồng hồ bấm giờ khởi động trì hoãn
Trì hoãn khởi động 24 h
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 598 mm
Độ dày 550 mm
Chiều cao 815 mm
Chiều rộng khoang lắp đặt 600 mm
Chiều sâu khoang lắp đặt 550 mm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối thiểu) 815 mm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối đa) 875 mm
Trọng lượng 39000 g
Trọng lượng thùng hàng 42000 g
Thiết kế
Chiều dài dây 1.75 m
Chiều dài vòi đầu vào 1.65 m
Chiều dài vòi đầu ra 1.9 m
Chứng nhận CE, VDE
Chất liệu bồn Thép không gỉ
Vị trí đặt thiết bị Âm tủ
Cỡ sản phẩm Full size (60 cm)
Màu cửa Không áp dụng
Kiểu kiểm soát Nút bấm
Màn hình tích hợp
Loại màn hình LED
Thiết bị làm mềm nước tích hợp
Kích cỡ đĩa tối đa (giỏ trên) 270 mm
Kích cỡ đĩa tối đa (giỏ dưới) 300 mm
Khả năng tích hợp bên dưới (không đậy phía trên)
Màu bảng điều khiển Thép không gỉ
Công thái học
Chỉ số muối
Chỉ số trợ xả
Máy rung âm
Chức năng khóa an toàn cho trẻ em
Trợ giúp về liều lượng
Chân đế điều chỉnh được
Điều chỉnh chân đế 60 mm
Đèn chỉ thị thời gian còn lại
Nội thất có thể tùy chỉnh
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Neff S51N53X8EU.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây