Hướng dẫn sử dụng của Neff S51N58X8EU

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
6WDUW
9HUVH]XQâVHOVSpFLDO
9HUVH]GXâOLTXLGHGHâULQoDJH
5HPSOLVVDJHGXâGpWHUJHQW
&KRLVLVVH]XQâSURJUDPPH
&RXUWHHWâSUDWLTXHâ
7RXWFHâGRQWYRWUH
ODYHYDLVVHOOHDâEHVRLQâ
$YDQWGHâYRXVHQâVHUYLUSRXU
ODâSUHPLqUHIRLVOLVH]ODâQRWLFH
GLQVWDOODWLRQHWâGXWLOLVDWLRQ
1RWLFHGLQVWUXFWLRQVVXFFLQFWH/DYHYDLVVHOOH
IU
(QFOHQFKH]ODSSDUHLO
(WHLJQH]ODSSDUHLO
&HVWSDUIDLWâ
'pPDUUDJHGXâSURJUDPPH
HWMâFHVWSDUWLâ
9000 907 071
(9305) 640 MV
&RQVXOWH]YRWUH
FRPSDJQLHGLVWULEXWULFH
GHVâHDX[SRXUFRQQDvWUH
ODâGXUHWpGHâOHDXGDQV
YRWUHORFDOLWpâ
5pJODJHGHâOLQVWDOODWLRQGDGRXFLVVDJH
&HVWYLWHIDLW«
â1pFHVVDLUHXQLTXHPHQW
DYDQWOHâSUHPLHUODYDJH
RXVLODâGXUHWpGHâOHDX
DâFKDQJp
HWâUpJOH]FRPPHVXLW
%$
&
²$PHQH]O·LQWHUUXSWHXU0$5&+(â$55È7HQâSRVLWLRQDOOXPpH
²0DLQWHQH]ODâWRXFKHGHâSURJUDPPDWLRQâ$DSSX\pHHWâDSSX\H]VXUODâWRXFKH
67$57MXVTXjFHâTXHODâPHQWLRQâ+DSSDUDLVVHjâO·LQGLFDWHXUFKLIIUp
²5HOkFKH]FHVGHX[WRXFKHV
/HâYR\DQWOXPLQHX[GHâODâWRXFKHâ$FOLJQRWHHWâODâYDOHXUUpJOpHHQâXVLQH+
DSSDUDvWjâO·LQGLFDWHXUFKLIIUp
²$SSX\H]VXUODâWRXFKHâ&
&KDTXHIRLVTXHYRXVDSSX\H]VXUODâWRXFKHODâYDOHXUUpJOpHDXJPHQWH
G·XQâFUDQâXQHIRLVODâYDOHXUâ+DWWHLQWHO·LQGLFDWHXUUHYLHQWVXUâ+DUUrW
²$SSX\H]VXUODâWRXFKH67$57/DâYDOHXUUpJOpHHVWPpPRULVpHGDQVODSSDUHLO
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















'XUHWp
GHâOHDX
I+
3ODJH
GHâGXUHWp
PPROO
9DOHXU
GHâUpJODJH
HDXQRQGXUH
HDXQRQGXUH
LQWHUPpGLDLUH
LQWHUPpGLDLUH
LQWHUPpGLDLUH
HDXGXUH
HDXGXUH
HDXGXUH
'LVVRXWOHâFDOFDLUHSDVQpFHVVDLUHVLâYDOHXUGHâUpJODJHââ
'pYLVVH]
OHâERXFKRQ
8QLTXHPHQW
DYDQWOHâSUHPLHU
ODYDJHUHPSOLVVH]
OHâUpVHUYRLUGHâVHO
DYHFGHâO·HDX
)DLWHVOHâSOHLQ
GHâVHOVSpFLDO
MDPDLV
GHâGpWHUJHQWâ
5HIHUPH]
OHâFRXYHUFOH
/DYH]
LPPpGLDWHPHQW
ODâYDLVVHOOH
1HWWRLHHWâIDLWEULOOHU«
$SSX\H]VXU
OHâUHSqUH
VRXOHYH]
OHâFRXYHUFOHâ
9HUVH]GXâOLTXLGH
GHâULQoDJH
5HIHUPH]
OHâFRXYHUFOH
&/,&â
9DLVVHOOHWUqVVDOHEHDXFRXSGHâGpWHUJHQW«
2XYUH]OHâFRXYHUFOH
OHâFDVpFKpDQW
DSSX\H]VXU
ODâWRXFKH
$WWHQWLRQâ
/HVSURGXLWVPL[WHV
QHFRQYLHQQHQW
SDVjâWRXV
OHVâSURJUDPPHV
5HVSHFWH]
OHVâFRQVLJQHV
GXâIDEULFDQW
1HâYHUVH]
OHâGpWHUJHQWTXH
GDQVODâFKDPEUH
jâGpWHUJHQWVHF
3RXVVH]
OHâFRXYHUFOH
SRXUOHâUHIHUPHU
SXLVDSSX\H]
3/23â
PO
PO
PO
7DEOHDXGHVâSURJUDPPHV
'DQVâFHâUpFDSLWXODWLIILJXUHOHâQRPEUHPD[LPDOGHâSURJUDPPHVSRVVLEOHV
/HâEDQGHDXGHâFRPPDQGHGHâYRWUHDSSDUHLOLQGLTXHOHVâSURJUDPPHV
VSpFLILTXHVjâFHOXLFL
/HVâGRQQpHVGHâSURJUDPPHVRQWGHVâYDOHXUV
PHVXUpHVHQâODERUDWRLUHVHORQODâQRUPH
HXURSpHQQH(1'DQVâODâSUDWLTXH
GHVâGpULYHVâSDUâUDSSRUWjâODâQRUPHVRQWSRVVLEOHV
â0RLWLpGHâODâFKDUJHQRUPDOLVpH
5DSLGHpFRQRPLTXHRXâLQWHQVLI
3UpODYDJH
$XWR

&KHI

&RQVRPPDWLRQGHâFRXUDQWHQâN:K
&RQVRPPDWLRQG·HDXHQâOLWUHV
'XUpHHQâKHXUHVâPLQXWHV
¸
(FR

k
j
5DSLGH

x
Í
Õ
9HUUH

p r
3:15 - 1:25 0:35 * 0:15
1,50 - 0,80 0,80 0,05
16 - 5 10 4
)RQFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVâ
SRXUIOH[LELOLVHUOHâ
&\FOHDFFpOpUp
9DULR6SHHG
REWHQXjâSXLVVDQFH
GHâQHWWR\DJHFRQVWDQWH
SDUXQHâFRQVRPPDWLRQ
DFFUXHG·pQHUJLH
'HPLFKDUJH
HQâSUpVHQFHGHâSHX
GHâYDLVVHOOHFHWWHRSWLRQ
pFRQRPLVHGHâO·HDX
GHâO·pQHUJLHHWâGXâWHPSV
([WUDVHF
GRQQHXQâPHLOOHXU
VpFKDJHGXâIDLWGHâ
ODâWHPSpUDWXUHSOXV
pOHYpHSHQGDQW
OHâULQoDJH
$WWHQWLRQDX[âSLqFHV
GHâYDLVVHOOHGpOLFDWHV
+\JLqQH3OXV
ODâWHPSpUDWXUH
DXJPHQWHSHQGDQW
OHâODYDJH
&HFLSHUPHWG·DWWHLQGUH
XQâSOXVKDXWQLYHDX
G·K\JLqQH
=RQHLQWHQVLYH
SDUIDLWHSRXUOHV
FKDUJHVPL[WHV
/·DSSDUHLOKDXVVH
ODâSUHVVLRQHW
ODâWHPSpUDWXUH
GHâODYDJH
VHORQOHâPRGqOH
½

Bạn có câu hỏi nào về Neff S51N58X8EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff S51N58X8EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Neff S51N58X8EU sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff S51N58X8EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff S51N58X8EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Neff
Mẫu S51N58X8EU
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Điện
Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A++
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 0.92 kWh
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 6 L
Tải kết nối 2400 W
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) 0.1 W
Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Hiệu suất
Số địa điểm 13 chỗ
Mức độ ồn 46 dB
Thời gian của chu trình 195 min
Chức năng dừng nước
Chức năng cảm ứng nước
Đồng hồ bấm giờ khởi động trì hoãn
Trì hoãn khởi động 24 h
Số lượng chương trình giặt 5
Bảo vệ kính
Chương trình rửa bát đĩa Auto 45-65 ºC,Economy,Pre-wash,Quick
Bán tải
Các đặc điểm khác
Năng lượng tiêu thụ hàng năm 262 kWh
Lượng nước tiêu thụ hàng năm 1680 L
Lớp sấy khô A
Công thái học
Trợ giúp về liều lượng
Máy rung âm
Đèn chỉ thị thời gian còn lại
Chỉ số muối
Trọng lượng & Kích thước
Chiều cao 815 mm
Chiều rộng 598 mm
Độ dày 550 mm
Trọng lượng 40000 g
Trọng lượng thùng hàng 43000 g
Thiết kế
Vị trí đặt thiết bị Âm tủ
Thiết bị làm mềm nước tích hợp
Chiều dài dây 1.75 m
Chiều dài vòi đầu vào 1.65 m
Chiều dài vòi đầu ra 1.9 m
Màn hình tích hợp
Kiểu kiểm soát Nút bấm
Màu cửa Không áp dụng
Màu bảng điều khiển Thép không gỉ
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Neff S51N58X8EU.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây