Hướng dẫn sử dụng của Neff S51U69X4EU

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
K
.l\QQLVW\V
K
KPLQ
$QQRVWHOHHULNRLVVXRODWDUYLWWDHVVD$QQRVWHOHKXXKWHOXNLUNDVWH$QQRVWHOHDVWLDQSHVXDLQH9DOLWVHRKMHOPD7lVVlRQNHUURWWXO\K\HVWLPLWHQNl\WlWDVWLDQSHVXNRQHWWD/XHNXLWHQNLQHQQHQHQVLPPlLVWlSHVXNHUWDDDVHQQXVMDNl\WW|RKMHHW

3LNDNl\WW|RKMHHW$VWLDQSHVXNRQH

IL
.\WNHNRQHWRLPLQWDDQ.\WNHNRQHSRLVSllOWl.DLNNLRN«.l\QQLVWlRKMHOPD3HVXNl\QQLVW\\
9000 782 651(9204) 640 TV
.\V\YHVLODLWRNVHOWDYHGHQNRYXXVDVWHMDPHUNLWVHVHWlKlQ9HGHQSHKPHQWLPHQVllW|â1RSHDVWLWHKW\âYDLQHQQHQHQVLPPlLVWlSHVXNHUWDDWDLYHGHQNRYXXGHQPXXWWXHVVD
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
9HGHQNRYXXVDVWH
G+
.RYXXVDOXHPPROO6llW|DUYRMDWRLPLQlLQKPLQ
%$
&.\WNHNRQHSllOOHYLUWDN\WNLPHVWl
3LGlRKMHOPDYDOLWVLQâ$SDLQHWWXQDMDSDLQDQLLQNDXDQNl\QQLVW\VSDLQLNHWWD
NXQQHVQXPHURQl\WW||QWXOHHQlN\YLLQâ+3llVWlPROHPPDWSDLQLNNHHWLUWL
9DOLWVLPHQâ$PHUNNLYDORDONDDYLONNXDMDQXPHURQl\WW||QV\WW\\
WHKGDVDVHWXVâ+3DLQDRKMHOPDYDOLWVLQWDâ&6llW|DUYRNDVYDDDVWHHQYHUUDQYDOLWVLPHQMRNDLVHVWDSDLQDOOXNVHVWD
NRUNHLQVllW|DUYRRQâ+MRQNDMlONHHQQl\WW||QSDODXWXXWDDVâ+SRLV
3DLQDNl\QQLVW\VSDLQLNHWWD$VHWXVWDOOHQWXXNRQHHQPXLVWLLQSHKPHlSHKPHlSXROLNRYDSXROLNRYDSXROLNRYD
NRYD
NRYD
NRYD
.DONLQSRLVWRHLWDUSHHQMRVVllW|DUYRRQâ
,UURWDNDQVL 7l\WlVXRODVlLOL|YHGHOOlYDLQHQQHQHQVLPPlLVWlSHVXNHUWDD$QQRVWHOHVlLOL||QHULNRLVVXRODDHLSHVXDLQHWWD6XOMHNDQVL.l\QQLVWlSHVXYlOLWW|PlVWL
/DVLQNLUNDVWD
3DLQDPHUNLQNRKGDOWDQRVWDNDQVL\O|V+XXKWHOXNLUNDVWHHQWl\WWlPLQHQ6XOMHNDQVL./,.
3DOMRQOLNDDSDOMRQSHVXDLQHWWD
$YDDWDUYLWWDHVVDNDQVLSDLQDSDLQLNHWWD+XRP\KGLVWHOPlWXRWWHHWHLYlWVRYHOOXNDLNNLLQSHVXRKMHOPLLQQRXGDWDDLQHHQYDOPLVWDMDQRKMHLWD7l\WlSHVXDLQHWWDYDLQNXLYDDQNRWHORRQ7\|QQlNDQVLNLLQQLSDLQDDODVSlLQ3/23POPOPO
3HVXRKMHOPDWDXOXNNR7DXOXNRVVDRQDQQHWWXNDLNNLPDKGROOLVHWSHVXRKMHOPDW.DWVRDVWLDQSHVXNRQHHVLRKMHOPDWNRQHHQRKMDXVWDXOXVWD2KMHOPDWLHGRWRQPLWDWWXODERUDWRULRVVDHXURRSSDODLVHQVWDQGDUGLQ(1.l\WlQQ|VVlDUYRWYRLYDWSRLNHWDWlVVlDQQHWXLVWDâSXROHWVWDQGDUGLDVWLDVWRVWD1RSHDVWLVllVWlHQWDLWHKRNNDDVWL(VLKXXKWHOX3LND

$XWR
(FR

$XWR$XWR6lKN|QNXOXWXVN:K9HGHQNXOXWXVOLWURLQD.HVWRKPLQ
Ô
¸
k
e
x
j
Í
3:15 - 1:20 0:35 * 0:151,25 - 0,65 0,80 0,0517 - 6 10 4
/LVlWRLPLQQRWâ-RXVWDYXXWWDSHVXXQ«3LNDRKMHOPD9DULR6SHHGWlVVlOLVlRKMHOPDVVDHQHUJLDQNXOXWXVOLVllQW\\MRWWDSHVXWXORVVlLO\\\KWlK\YlQl3XROLWl\WW|NXQDVWLRLWDRQYlKlQVllVWllYHWWlHQHUJLDDMDDLNDD+\JLHQLD3HVXYDLKHHQDLNDQDOlPS|WLODQRXVHH1lLQSHVXWXORNVHVWDWXOHHK\JLHHQLVHPSL7HKRDOXHVRSLLLKDQWHHOOLVHVWLVHNDODLVWHQDVWLRLGHQSHVXXQ6XLKNXSDLQHMDSHVXOlPS|WLODRYDWKLHPDQNRUNHPPDWPDOOLQPXNDDQ
½
w
+RKWRNXLYDXV«HVWllSLVDUDMlONLHQPXRGRVWXPLVHQMDSDUDQWDDNXLYDXVWXORVWD7RLPLQQRQ\KWH\GHVVlRQVXRVLWHOWDYDDNl\WWllKXXKWHOXNLUNDVWHWWD

Bạn có câu hỏi nào về Neff S51U69X4EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Neff S51U69X4EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Neff S51U69X4EU sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Neff S51U69X4EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Neff S51U69X4EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Neff
Mẫu S51U69X4EU
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Neff S51U69X4EU.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây