Hướng dẫn sử dụng của Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Olympus
Mẫu
M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Hà Lan, Anh, Tiếng Đức, Người Pháp, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Bồ Đào Nha, Người Đan Mạch, Người Hy Lạp, Trung Quốc, Croatia, Bulgaria, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.olympus-global.com/
© 2018
ED 12-200mm f3.5-6.3
WD429400
Printed in Japan
Model No.:IM014
date of issue 2018.12
59 -
PL
INSTRUKCJA
62 -
PT
INSTRUÇÕES
65 -
RO
INSTRUCŢIUNI
68 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
71 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
74 -
SL
NAVODILA
77 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
80 -
SV
BRUKSANVISNING
83 -
TR
TALİMATLAR
86 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
91 -
AR
92 -
KR
사용설명서
94 -
CHT
使⽤說明書
96 -
TH
คําแนะนําการใชงาน
99 -
VI
CÁC HƯỚNG DN
04 -
JP
取扱説明書
07 -
EN
INSTRUCTIONS
11 -
ES
INSTRUCCIONES
14 -
FR
MODE D’EMPLOI
17 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
20 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
23 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
26 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
29 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
32 -
ET
JUHISED
35 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
38 -
HR
UPUTE
41 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
44 -
IT
ISTRUZIONI
47 -
LT
INSTRUKCIJA
50 -
LV
NORĀDĪJUMI
53 -
NL
AANWIJZINGEN
56 -
NO
INSTRUKSJONER

Bạn có câu hỏi nào về Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: