Hướng dẫn sử dụng của Panasonic CQ-VD5005W5

(1)
 • Model: CQ-VD5005W
  TILT
  CQ-VD5005W
  DIMMER
  DIM
  TUNE/ TRACK
  MUTE
  SETUP
  SOURCE
  POWER
  VOL
  PUSH
  SEL
  AV1 IN
  OPEN
  CLOSEDIMMER
  IN-DASH 7" WIDESCREEN COLOR LCD MONITOR / DVD RECEIVER
  TILT
  TEXT
  CQ-VD5005W
  TEXT
  In-dash 7"Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver
  인대쉬 7" 와이드스크린 컬러 LCD 모니터/DVD 리시버
  7-‰˛ÈÏÓ‚˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚È ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È ˆ‚ÂÚÌÓÈ Üä-ÏÓÌËÚÓ/DVD-ÂÒË‚Â

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic CQ-VD5005W5 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic CQ-VD5005W5 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic CQ-VD5005W5 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic CQ-VD5005W5 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic CQ-VD5005W5 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Panasonic
Mẫu CQ-VD5005W5
Sản phẩm Radio trên xe hơi
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF