Hướng dẫn sử dụng của Panasonic DVD-LX97

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic DVD-LX97. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
DVD-LX97
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Rumani, Người Hy Lạp, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɉɪɟɧɨɫɢɦ DVD/CD ɩɥɟɣɴɪ
DVD-LX97
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɢ, ɱɟ ɢɡɛɪɚɯɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ Panasonic. ɉɪɟɞɢ ɞɚ
ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɬɟ, ɧɚɫɬɪɨɢɬɟ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɦɨɥɹ ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚɩɚɡɟɬɟ ɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ.
ɆɇɈȽɈɎɈɊɆȺɌɇɈ ȼɔɁɉɊɈɂɁȼȿɀȾȺɇȿ

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic DVD-LX97 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic DVD-LX97, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Các sản phẩm liên quan: