Hướng dẫn sử dụng của Panasonic KX-TCD230FX

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic KX-TCD230FX. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
KX-TCD230FX
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Người Pháp, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/

'LJLWDOQLEHåLþQLWHOHIRQ
0RGHOEU
.;7&');
'LJLWDOQDEHåLþQDWHOHIRQVNDWDMQLFD
0RGHOEU
.;7&');
%U]LYRGLþ
0ROLPRYDVSURþLWDMWHXSXWH]DXSRUDEX]DGHWDOMQLMHREMDãQMHQMH
.RQWUROH
6OXãDOLFD
=YXþQLN
.RQWDNWL]DSXQMHQMH
,]ERUQLN2.
,PHQLN
WLSND]DUD]JRYRU
7LSND]DQDYLJDFLMX
]DSURQDODåHQMHåHOMHQH
RSFLMHXL]ERUQLNX
]DRGDELUåHOMHQHIXQNFLMHLOL
SRPLFDQMHNXUVRUDXGHVQR
]DSRYUDWQDSUHWKRGQLSULND]
LOLSRPLFDQMHNXUVRUDXOLMHYR
VSSKRQH
>5@IODVK
=YXþQLNVOXãDOLFH
=DVORQ
SRQRYQRSR]LYDQMH3DX]D
SUHNLGXNOMXþLYDQMH
%ULVDQMH,VNOMXþLYDQMH
PLNURIRQD
7LSNRYQLFD
,NRQHRWLVQXWHL]QDGEURMþDQLK
R]QDND
LWGSRVWRMH
VDPRNRG.;7&'LSULND]XMX
IXQNFLMHDXWRPDWVNHWDMQLFH
,QWHUFRP
6OLNDSULND]XMHPRGHO.;7&'
0LNURIRQ

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic KX-TCD230FX không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic KX-TCD230FX, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: