Hướng dẫn sử dụng của Panasonic KX-TCD230FX

(1)
 • 
  'LJLWDOQLEHåLþQLWHOHIRQ
  0RGHOEU
  .;7&');
  'LJLWDOQDEHåLþQDWHOHIRQVNDWDMQLFD
  0RGHOEU
  .;7&');
  %U]LYRGLþ
  0ROLPRYDVSURþLWDMWHXSXWH]DXSRUDEX]DGHWDOMQLMHREMDãQMHQMH
  .RQWUROH
  6OXãDOLFD
  =YXþQLN
  .RQWDNWL]DSXQMHQMH
  ,]ERUQLN2.
  ,PHQLN
  WLSND]DUD]JRYRU
  7LSND]DQDYLJDFLMX
  ]DSURQDODåHQMHåHOMHQH
  RSFLMHXL]ERUQLNX
  ]DRGDELUåHOMHQHIXQNFLMHLOL
  SRPLFDQMHNXUVRUDXGHVQR
  ]DSRYUDWQDSUHWKRGQLSULND]
  LOLSRPLFDQMHNXUVRUDXOLMHYR
  VSSKRQH
  >5@IODVK
  =YXþQLNVOXãDOLFH
  =DVORQ
  SRQRYQRSR]LYDQMH3DX]D
  SUHNLGXNOMXþLYDQMH
  %ULVDQMH,VNOMXþLYDQMH
  PLNURIRQD
  7LSNRYQLFD
  ,NRQHRWLVQXWHL]QDGEURMþDQLK
  R]QDND
  LWGSRVWRMH
  VDPRNRG.;7&'LSULND]XMX
  IXQNFLMHDXWRPDWVNHWDMQLFH
  ,QWHUFRP
  6OLNDSULND]XMHPRGHO.;7&'
  0LNURIRQ

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic KX-TCD230FX không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic KX-TCD230FX cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic KX-TCD230FX sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic KX-TCD230FX miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic KX-TCD230FX khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu KX-TCD230FX
Sản phẩm Điện thoại DECT / VoIP
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Người Pháp
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

  Điện thoại DECT / VoIP Panasonic

  hướngdẫnsửdụng.vn

  Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

  hướngdẫnsửdụng.vn

  © Bản quyền thuộc về 2020 hướngdẫnsửdụng.vn.