Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-DP1

 • DVD 스테레오 시스템
  사용 설명서
  모델 번호
  SC-DP1
  Í
  PHONES
  UPDOWN
  AC IN
  VOLUME DVD/CD
  /
  //
  I
  -
  DEMO
  OPEN/CLOSE
  ADVANCED
  SURROUND
  Í
  본 기기에 적용되는 지역번호
  DVD 플레이어와 DVD 비디오는 판매되는 지역
  에 따라 각기 다른 지역코드가 할당됩니다.
  본 기기의 지역코드는 "
  3
  "입니다.
  지역코드가 "
  3
  " 또는 "
  ALL
  "이라고 표시된 DVD
  비디오의 경우에만 본 기기로 재생할 수 있습
  니다.
  예:
  제품을 연결, 작동 또는 조정하기 전에 설명서를
  읽어 주십시오.
  본 사용설명서는 소중히 보관하여 주십시 .
  3
  ALL
  3
  6
  2
  RQT6822-3Z
  GD
  6822Ko-p01.fm Page 1 Monday, December 8, 2003 2:46 PM

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-DP1 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-DP1 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-DP1 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-DP1 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SC-DP1 khác.