Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
SC-HT880
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Croatia, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
GD
RQT7982-1Z
사용 설명서
DVD
시어터
사운드
시스템
모델 번호 SC-HT880
지역 번호
플레이어는 지역 번호가3또는ALL 라벨이 찍혀 있는 DVD 비디오
재생합니다 .
:
3 ALL
3
5
2
제품을 연결 , 작동 또는 조정하기 전에 설명서를 읽어
보십시오 .
나중에 참조할 있도록 설명서를 보관하십시오 .
고급
프로그레시브
스캔
부드럽고
선명한
이미지를
제공합니다
.
6
페이지
다양한
미디어
형식과
호환
DVD-RAM, DVD
오디오
, DVD
비디오
.
9
페이지
고성능
사운드
효과
음장
조절
(SFC),
저음
사운드
향상
.
22
페이지
7982ko-p01-02.fm Page 1 Wednesday, March 16, 2005 3:32 PM

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-HT880 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic SC-HT880, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: