Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880

 • GD
  RQT7982-1Z
  사용 설명서
  DVD
  시어터
  사운드
  시스템
  모델 번호 SC-HT880
  지역 번호
  플레이어는 지역 번호가3또는ALL 라벨이 찍혀 있는 DVD 비디오
  재생합니다 .
  :
  3 ALL
  3
  5
  2
  제품을 연결 , 작동 또는 조정하기 전에 설명서를 읽어
  보십시오 .
  나중에 참조할 있도록 설명서를 보관하십시오 .
  고급
  프로그레시브
  스캔
  부드럽고
  선명한
  이미지를
  제공합니다
  .
  6
  페이지
  다양한
  미디어
  형식과
  호환
  DVD-RAM, DVD
  오디오
  , DVD
  비디오
  .
  9
  페이지
  고성능
  사운드
  효과
  음장
  조절
  (SFC),
  저음
  사운드
  향상
  .
  22
  페이지
  7982ko-p01-02.fm Page 1 Wednesday, March 16, 2005 3:32 PM

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-HT880 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-HT880 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-HT880 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SC-HT880 khác.