Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880

 • 2
  RQT7982
  안전
  주의
  사항
  고객
  여러분께
  제품을 구입해 주셔서 감사합니다 . 최적 성능과 안전을 위해
  설명서를 읽어 주시기 바랍니다 .
  기기를 직사 광선 , 고온 , 고습 과도한 진동 없는 평평한 곳에
  설치하십시오 . 이러한 조건이 충족되지 않은 곳에 설치하면 케이스
  기타 부품이 손상되어 기기의 수명이 단축될 있습니다 .
  기기 위에 무거 물체를 올리지 마십시오 .
  고전압을 용하지 마십시오 . 기기에 과부하가 발생하여 화재의
  위험이 있습니다 .
  DC 전원을 사용하지 마십시오 . DC 사용하는 선박이나 기타
  소에 설치할 때는 전원을 확인하십시오 .
  AC 전원 코드는 손상이 없어야 하며 올바르게 연결해야 합니다 .
  잘못 연결하거나 코드에 손상이 있으면 화재나 감전의 위험이 있습니
  . 코드 위에 무거운 물체를 리거나 , 코드를 당기거나 구부리지
  마십시오 .
  코드를 뽑을 때는 플러그를 잡고 빼십시오 . AC 코드를 당기면
  전될 있습니다 .
  플러그를 젖은 손으로 만지지 십시오 . 감전될 있습니다 .
  기기 내부에 금속 물체가 들어가지 않도록 주의하십시 . 경우
  감전이나 고장이 발생할 있습니다 .
  기기 내부에 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오 . 경우 감전
  이나 고장이 발생할 있습니다 . 액체 들어간 경우 신속 전원
  드를 뽑고 대리점에 문의하십시오 .
  기기 내외부에 살충제를 분사하지 마십시오 . 살충제에는 가연성
  가스가 들어 있어서 기기에 분사할 경우 점화될 있습니다 .
  기기를 직접 수리하지 마십시오 . 소리가 끊기거나 , 표시등이 켜지
  않거나 , 연기가 나거 , 기타 설명서에서 언급하지 않은 문제
  발생하면 AC 전원 코드를 뽑고 대리점 또는 공인 서비스 센터
  락하십시오 . 전문가가 기기를 수리 , 분해 또는 개조하는 경우 감전
  되거나 기기가 손상 있습니다 .
  기기를 오랜 시간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 뽑아두면 기기
  수명을 연장할 있습니다 .
  설명서에서 작동은 주로 리모콘을 가지고 설명되어 있지만
  트롤이 동일한 경우 본체에서도 작동이 가능합니다 .
  시스템
  SC-HT880
  본체
  SA-HT880
  전면 스피커
  SB-FS881
  중앙 스피커
  SB-PC880
  서라운드 스피커
  SB-FS881
  액티브 서브우퍼
  SB-WA880
  주의 :
  제품에는 레이저를 사용하고 있습니다 .
  설명서에 기술된 이외의 조정이나 조절 또는 절차의 수행을
  하게 되면 유해 방사 노출의 위험 있습니 .
  절대로 커버를 열거나 자신이 수리하지 않도록 하여 주십시오 .
  수리는 전문 술자에게 의뢰하여 주십시오 .
  경고 :
  화재 , 감전 또는 제품에의 손상의 위험 줄이기 위하여
  기를 , 습기 , 물방 또는 튀는 물에 노출시키 않도록
  기기 위에 화병 등과 같은 액체가 들어있는 물건을 올려놓
  않도록 하여 주십시오 .
  주의 :
  기기의 환기 상태 양호하게 유지하기 위하여 책꽂이, 벽장,
  또는 밀폐된 공간에 설치하지 않도록 하여 주십시오 . 과열로
  인한 감전이나 화재를 방지하기 위하 커튼 또는 유사한
  건이 환기구를 막지 않도록 하여 주십시오 .
  본체의 환기구를 신문 , 식탁보 , 커튼 , 밖의 유사한 물건
  으로 덮지 않도 하여 주십시오 .
  본체 위에 불이 켜진 촛불 등과 같은 가리개 없는 화염원을
  올려놓지 않도록 하여 주십시오 .
  건전지는 환경 영향을 미치지 않는 방법으 처분하여
  십시오 .
  기기는 온난한 기후 환경 하에서 사용하도록 제작되었습니
  .
  장비는 AC 주전원 콘센트 가까이에 설치해야 하며 주전원
  러그는 만약 경우에 쉽게 손이 닿을 있는 곳에 위치해야
  합니다 .
  기기는 이동 전화 사용 시에 전파 간섭을 받을 있습니다 .
  그러한 간섭이 명백할 때에는 기기와 이동 전화간의 거리를
  늘려 주십시오 .
  ( 제품의 뒷면 )
  ( 제품 내부 )
  씨리얼 넘버의 : ± ± 1 A ± ± ± ± ± ± ±
  코드의 구성 : 3 번째 심볼 생산년도
  (1 번째 –2001 , 2 번째 –2002 , 3 번째
  2003 );
  4 번째 심볼 생산
  (A–1 , B–2 월…L–12 )
  씨리얼 넘버
  라벨의 위치 : 기기 바닥면 혹은 측면의 검정색 부분
  안전 주의 사항
  설치 위치
  사용 전압
  AC 전원 코드의 보호
  이물질 유입 주의
  수리
  SC-HT880(GD).book Page 2 Friday, February 18, 2005 1:53 PM

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-HT880 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-HT880 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-HT880 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT880 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SC-HT880 khác.