Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SL-CT830

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic SL-CT830. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
SL-CT830
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Hà Lan, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Bồ Đào Nha, Rumani, Người Hy Lạp, Hungary, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
ɉɨɪɬɚɬɢɜɟɧ CD ɩɥɟɣɴɪ
Ɇɨɞɟɥ: SL-CT730, SL-CT830
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɉɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɬɨɡɢ ɭɪɟɞ, ɦɨɥɹ, ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚɩɚɡɟɬɟ ɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɢ, ɱɟ ɢɡɛɪɚɯɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ Panasonic.
Ⱥɤɨ ɧɟ ɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɪɭɝɨ, ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɜ ɬɚɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɚ SL-CT830.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SL-CT830 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic SL-CT830, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Các sản phẩm liên quan: