Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SL-CT830

(1)
 • ɉɨɪɬɚɬɢɜɟɧ CD ɩɥɟɣɴɪ
  Ɇɨɞɟɥ: SL-CT730, SL-CT830
  ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
  ɉɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɬɨɡɢ ɭɪɟɞ, ɦɨɥɹ, ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ
  ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚɩɚɡɟɬɟ ɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ.
  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɢ, ɱɟ ɢɡɛɪɚɯɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ Panasonic.
  Ⱥɤɨ ɧɟ ɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɪɭɝɨ, ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɜ ɬɚɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɚ SL-CT830.
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SL-CT830 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SL-CT830 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SL-CT830 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu SL-CT830
Sản phẩm Đầu đọc đĩa CD
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Hà Lan, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Bồ Đào Nha, Rumani, Người Hy Lạp, Hungary
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Đầu đọc đĩa CD Panasonic