Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SL-CT830

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SL-CT830 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SL-CT830 khác.

ɉɨɪɬɚɬɢɜɟɧ CD ɩɥɟɣɴɪ
Ɇɨɞɟɥ: SL-CT730, SL-CT830
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɉɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɬɨɡɢ ɭɪɟɞ, ɦɨɥɹ, ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚɩɚɡɟɬɟ ɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɢ, ɱɟ ɢɡɛɪɚɯɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ Panasonic.
Ⱥɤɨ ɧɟ ɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɪɭɝɨ, ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɜ ɬɚɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɚ SL-CT830.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SL-CT830 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SL-CT830 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SL-CT830 sẽ trả lời càng chính xác.