Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
SR-2363F
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Người Ý, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
Operating
Instructions
Electronic
Rice Cooker/VVarmer
E+{R'f;EFE
d^f"J€ /
H?71
Cuiseur/r6chauffer
de
riz 6lectronique
Electronischer
ReiskochautomaVReiswarmhalteautomat
NOICOM
DIEN
sR-2363F
PanasoniC
Before
operating
this unit,please
read these
instructions
completely.
r!ffiffi
6+#2ffi
,
;E#ftE
Ffi ;€tt{FH EHEE
=
^|-E6l^l7l
doll
ol
atrdi^.i=
a,3.lo.€ a.
ll
est
recommand6
de
lire attentivement
ce manuel avant
d'utiliser
I'appareil.
Es wird empfohlen,
diese
Anleitung
vor inbetriebnahme
des GerAts
aufmerksam durchzulesen.
'
Trrroc
khi sfi dr;ig,
ldm on
hay dqc
k!
bAn
huong dAn
ndy.

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SR-2363F không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic SR-2363F, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: