Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F

(1)
 • Operating
  Instructions
  Electronic
  Rice Cooker/VVarmer
  E+{R'f;EFE
  d^f"J€ /
  H?71
  Cuiseur/r6chauffer
  de
  riz 6lectronique
  Electronischer
  ReiskochautomaVReiswarmhalteautomat
  NOICOM
  DIEN
  sR-2363F
  PanasoniC
  Before
  operating
  this unit,please
  read these
  instructions
  completely.
  r!ffiffi
  6+#2ffi
  ,
  ;E#ftE
  Ffi ;€tt{FH EHEE
  =
  ^|-E6l^l7l
  doll
  ol
  atrdi^.i=
  a,3.lo.€ a.
  ll
  est
  recommand6
  de
  lire attentivement
  ce manuel avant
  d'utiliser
  I'appareil.
  Es wird empfohlen,
  diese
  Anleitung
  vor inbetriebnahme
  des GerAts
  aufmerksam durchzulesen.
  '
  Trrroc
  khi sfi dr;ig,
  ldm on
  hay dqc
  k!
  bAn
  huong dAn
  ndy.

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SR-2363F không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SR-2363F cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SR-2363F sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SR-2363F khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu SR-2363F
Sản phẩm Nồi cơm điện
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Anh, Người Pháp, Người Ý
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Nồi cơm điện Panasonic