Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SR-2363F miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SR-2363F khác.

Operating
Instructions
Electronic
Rice Cooker/VVarmer
E+{R'f;EFE
d^f"J€ /
H?71
Cuiseur/r6chauffer
de
riz 6lectronique
Electronischer
ReiskochautomaVReiswarmhalteautomat
NOICOM
DIEN
sR-2363F
PanasoniC
Before
operating
this unit,please
read these
instructions
completely.
r!ffiffi
6+#2ffi
,
;E#ftE
Ffi ;€tt{FH EHEE
=
^|-E6l^l7l
doll
ol
atrdi^.i=
a,3.lo.€ a.
ll
est
recommand6
de
lire attentivement
ce manuel avant
d'utiliser
I'appareil.
Es wird empfohlen,
diese
Anleitung
vor inbetriebnahme
des GerAts
aufmerksam durchzulesen.
'
Trrroc
khi sfi dr;ig,
ldm on
hay dqc
k!
bAn
huong dAn
ndy.

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SR-2363F không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SR-2363F cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SR-2363F sẽ trả lời càng chính xác.