Hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-50PHW7EX

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-50PHW7EX miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic TH-50PHW7EX khác.

®
PLASMA DISPLAY
R
-
S
T
A
N
D
B
Y
G
P
OW
E
R
O
N
I
N
P
U
T
M
E
N
U
+
EN
T
ER
V
O
L
P
OWER
/
ɉɪɟɞɢɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɬɨɡɢɭɪɟɞɦɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɢɹɡɚɩɚɡɟɬɟ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
+LJK'HILQLWLRQɩɥɚɡɦɟɧɞɢɫɩɥɟɣ
0ɨɞɟɥ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɒɢɪɨɤɨɟɤɪɚɧɟɧɩɥɚɡɦɟɧɞɢɫɩɥɟɣ
Ɇɨɞɟɥ
ɉɨɤɚɡɚɧɚɬɚɢɥɸɫɬɪɚɰɢɹɟɩɪɢɦɟɪɧɚ
TH-42PHW7E
TH-50PHW7E
TH-37PW7E
TH-42PW7E

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic TH-50PHW7EX không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic TH-50PHW7EX cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic TH-50PHW7EX sẽ trả lời càng chính xác.