Hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-50PHW7EX

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-50PHW7EX. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
TH-50PHW7EX
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Thụy Điển, Na Uy, Người Hy Lạp, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
®
PLASMA DISPLAY
R
-
S
T
A
N
D
B
Y
G
P
OW
E
R
O
N
I
N
P
U
T
M
E
N
U
+
EN
T
ER
V
O
L
P
OWER
/
ɉɪɟɞɢɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɬɨɡɢɭɪɟɞɦɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɢɹɡɚɩɚɡɟɬɟ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
+LJK'HILQLWLRQɩɥɚɡɦɟɧɞɢɫɩɥɟɣ
0ɨɞɟɥ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɒɢɪɨɤɨɟɤɪɚɧɟɧɩɥɚɡɦɟɧɞɢɫɩɥɟɣ
Ɇɨɞɟɥ
ɉɨɤɚɡɚɧɚɬɚɢɥɸɫɬɪɚɰɢɹɟɩɪɢɦɟɪɧɚ
TH-42PHW7E
TH-50PHW7E
TH-37PW7E
TH-42PW7E

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic TH-50PHW7EX không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic TH-50PHW7EX, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: