Hướng dẫn sử dụng của Philips Azur Advanced GC4937

(1)
 • - Afkalk strygejernet regelmæssigt ifølge
  anvisningerne i afsnittet ”Rengøring og
  vedligeholdelse” i brugervejledningen.
  - Når du er færdig med at stryge,
  rengør strygejernet, fylder vand i eller
  tømmer vandtanken, og når du forlader
  strygejernet - selv for et kort øjeblik - skal
  dampvælgeren altid sættes i stillingen
  ”tørstrygning”, strygejernet stilles på højkant,
  og stikket tages ud af stikkontakten.
  - Kom aldrig parfume, eddike, stivelse,
  afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre
  kemikalier i vandtanken.
  - Stikket må kun sluttes til et stikudtag med
  de samme tekniske specikationer som
  stikket.
  - Påfyldningshullet må ikke være åbent under
  brug.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens
  gældende standarder og regler angående eksponering for
  elektromagnetiske felter.
  Genbrug
  - Dette symbol (Fig. 2) betyder, at dette produkt ikke må
  bortskaes sammen med almindeligt husholdningsaald
  (2012/19/EU).
  - Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
  og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til
  at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
  helbred.
  Reklamationsret og support
  Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
  www.philips.com/support eller læse i den separate folder
  ”World-Wide Guarantee”.
  SUOMI
  Johdanto
  Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
  käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
  osoitteessa www.philips.com/welcome.
  Tärkeää!
  Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen
  laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne
  vastaisen varalle.
  Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
  Valmistaja ei ole vastuussa laitteen
  toiminnasta eikä takuu ole voimassa, jos
  laitetta käytetään kaupallisessa toiminnassa
  tai laitteen käyttöohjeita ei noudateta.
  Vaara
  - Älä upota laitetta veteen.
  Varoitus
  - Tarkista, että laitteeseen merkitty
  käyttöjännite vastaa paikallista
  verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
  pistorasiaan.
  - Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke
  tai jokin muu osa on viallinen, jos laite toimii
  epänormaalisti tai jos laite on pudonnut tai
  vuotaa.
  - Älä upota silitysrautaa tai johdottoman
  silitysraudan alustaa veteen.
  - Jos virtajohto on vahingoittunut, se on
  oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
  Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
  muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
  - Laitetta ei saa koskaan jättää ilman
  valvontaa silloin, kun se on liitetty
  sähköverkkoon.
  - Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta,
  ennen kuin täytät vesisäiliön. Johdottomat
  silitysraudat: irrota silitysrauta alustastaan,
  ennen kuin täytät vesisäiliön.
  - Johdotonta silitysrautaa saa käyttää
  ainoastaan sen mukana toimitetun alustan
  kanssa.
  - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
  lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
  henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
  joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
  käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
  turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
  turvallisen käytön edellyttämä valvonta
  ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
  vaarat.
  - Älä anna lasten leikkiä laitteella.
  - Alle 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
  laitteen ja suorittaa Calc-Clean-
  kalkinpoiston ainoastaan aikuisen
  valvonnassa.
  - Pidä silitysrauta ja sen johto alle
  8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa
  silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan tai
  jäähtymässä.
  - Säilytä johdottoman silitysraudan alustaa
  ja käytä silitysrautaa tukevalla, tasaisella ja
  vaakasuoralla alustalla.
  - Laitetta on käytettävä ja säilytettävä
  tasaisella, tukevalla ja lämmönkestävällä
  alustalla. Kun asetat silitysraudan
  pystyasentoon tai telineeseen, varmista,
  että alusta on tukeva.
  - Älä anna virtajohdon koskettaa laitteen
  kuumaa pohjaa.
  - (Johdoton silitysrauta) Älä silitä, jos alusta
  on kiinnitetty silitysrautaan. Muutoin
  virtajohto voi vaurioitua. Höyrysilitysrauta
  on tarkoitettu vain johdottomaan
  silittämiseen.
  Varoitus: Silitysraudat, joissa on
  Quick Calc Release -toiminto
  - Älä avaa tai irrota kalkinpoistosäiliötä
  laitteesta käytön aikana.
  - Käytä laitteessa vain sen mukana
  toimitettua Quick Calc Release -säiliötä.
  - Älä kaada vettä Quick Calc Release -säiliön
  täyttöaukkoon.
  - Älä työnnä sormia tai teräviä esineitä Quick
  Calc Release -säiliön täyttöaukkoon.
  VAROITUS: Pinta on kuuma (Kuva 1)
  - Pinnat voivat kuumentua käytön aikana
  (silitysraudat, joissa on kuumuudesta
  varoittava merkki).
  Varoitus
  - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
  - Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
  - Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin
  työnnät pistokkeen pistorasiaan.
  - Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja
  koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
  - Poista silitysraudasta kalkki säännöllisesti
  noudattamalla käyttöoppaan puhdistus- ja
  hoito-ohjeita.
  - Aseta höyrynvalitsin asentoon, jossa
  höyryä ei tule, aseta höyrysilitysrauta
  pystyasentoon ja irrota pistoke pistorasiasta
  aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat
  laitetta, kun täytät tai tyhjennät vesisäiliötä
  tai kun hetkeksikin poistut silitysraudan
  luota.
  - Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa,
  kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai
  muitakaan kemikaaleja.
  - Pistoke on liitettävä pistorasiaan, jonka
  tekniset ominaisuudet vastaavat pistoketta.
  - Vedentäyttöaukko ei saa olla auki käytön
  aikana.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
  (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Kierrätys
  - Tämä merkki (kuva 2) tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
  hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
  - Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä
  keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen
  auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
  koituvia haittavaikutuksia.
  Takuu ja tuki
  Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
  osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
  kansainvälinen takuulehtinen.
  NORSK
  Introduksjon
  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil
  ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
  produktet på www.Philips.com/welcome.
  Viktig
  Les denne viktige informasjonen nøye før du
  bruker apparatet, og ta vare på den for senere
  referanse.
  Dette apparatet er utformet for privat bruk.
  Ved all annen og uvøren bruk eller ved bruk
  som ikke er i samsvar med instruksjonene
  fraskriver produsenten seg alt ansvar, og
  garantien frafaller.
  Fare
  - Apparatet må aldri senkes ned i vann.
  Advarsel
  - Før du kobler til apparatet, må du
  kontrollere at spenningen som er angitt
  på apparatet, stemmer overens med
  nettspenningen.
  - Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
  nettledningen eller selve apparatet har
  synlig skade, hvis apparatet på noen som
  helst måte ikke fungerer som det skal, eller
  hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
  - Ikke senk strykejernet eller basen (for
  strykejern uten ledning) ned i vann.
  - Hvis nettledningen er ødelagt, må den alltid
  skiftes ut av Philips eller av et servicesenter
  som er godkjent av Philips, eller lignende
  kvalisert personell, slik at man unngår
  farlige situasjoner.
  - La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er
  koblet til strømnettet.
  - Koble alltid apparatet fra stikkontakten
  før du fyller vannbeholderen med vann.
  Strykejern uten ledning må fjernes fra basen
  før du fyller vannbeholderen.
  - Strykejern uten ledning skal bare brukes
  med den medfølgende basen.
  - Dette apparatet kan brukes av barn
  over åtte år og av personer med nedsatt
  sanseevne eller fysisk eller psykisk
  funksjonsevne, eller personer med
  manglende erfaring eller kunnskap, dersom
  de får instruksjoner om sikker bruk av
  apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
  og hvis de er klar over risikoen.
  - Ikke la barn leke med apparatet.
  - Eldre barn som er åtte år eller eldre,
  kan bare rengjøre apparatet og utføre
  kalkrensprosessen under oppsyn.
  - Oppbevar strykejernet og nettledningen
  utilgjengelig for barn under 8 år når
  apparatet er slått på eller kjøles ned.
  - Basen (for strykejern uten ledning) skal alltid
  plasseres og strykejernet skal alltid brukes
  på en stabil, jevn og horisontal overate.
  - Apparatet må alltid brukes og plasseres på
  en at og stabil overate som tåler varme.
  Når du setter strykejernet i oppreist stilling
  eller på stativet, må du kontrollere at du
  plasserer det på en stabil overate.
  - Ikke la ledningen komme i kontakt med den
  varme strykesålen på strykejernet.
  - (For strykejern uten ledning) Ikke utfør
  stryking uten basen koblet til strykejernet.
  Ellers vil den medfølgende ledningen lett bli
  skadet. Dampstrykejernet er kun beregnet
  på stryking uten ledning.
  Advarsel: For strykejernmodeller med rask
  kalkfjerning
  - Du må ikke åpne og fjerne oppsamleren for
  rask kalkfjerning fra apparatet under bruk.
  - Du må ikke bruke andre oppsamlere
  på apparatet enn oppsamleren for rask
  kalkfjerning som ble levert med apparatet.
  - Du må ikke fylle på vann i kanalen til
  åpningen for rask kalkfjerning.
  - Ikke stikk ngeren eller spisse gjenstander i
  åpningen for rask kalkfjerning.
  FORSIKTIG: varm overate (g. 1)
  - Overatene blir varme under bruk (for
  strykejern som har et varmesymbol på
  apparatet).
  Forsiktig
  - Bruk kun jordet stikkontakt til dette
  apparatet.
  - Kontroller ledningen regelmessig for mulig
  skade.
  - Dra ledningen helt ut før du setter støpselet
  i stikkontakten.
  - Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt
  varm, og du kan brenne deg hvis du tar på
  den.
  - Avkalk strykejernet regelmessig i henhold
  til instruksjonene i kapittelet Rengjøring og
  vedlikehold i brukerhåndboken.
  - Du må sette dampbryteren i posisjonen for
  tørr stryking, sette strykejernet i oppreist
  stilling og dra ut støpselet fra stikkontakten
  når du er ferdig med å stryke, når du
  rengjør apparatet, når du fyller eller tømmer
  vannbeholderen, og når du går vekk fra
  strykejernet en liten stund.
  - Ikke ha parfyme, eddik, stivelse,
  avkalkingsmidler, strykemidler eller andre
  kjemikalier i vannbeholderen.
  - Støpselet må bare kobles til en stikkontakt
  med samme tekniske egenskaper som
  støpselet.
  - Påfyllingsåpningen må ikke være åpen
  under bruk
  Elektromagnetiske felt (EMF)
  Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og
  forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
  Gjenvinning
  - Dette symbolet (g. 2) betyr at dette produktet ikke må
  deponeres i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
  - Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
  elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig
  måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for
  helse og miljø.
  Garanti og støtte
  Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
  www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
  SVENSKA
  Inledning
  Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska
  kunna dra full nytta av den support som Philips kan du registrera
  din nya produkt på www.philips.com/welcome.
  Viktigt
  Läs den här användarhandboken noggrant
  innan du använder apparaten och spara den
  för framtida bruk.
  Den här apparaten är endast avsedd för
  hemmabruk. All kommersiell användning,
  felaktig användning eller underlåtenhet att
  följa instruktionerna medför att tillverkaren
  frånsäger sig allt ansvar och att garantin inte
  gäller.
  Fara
  - Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
  Varning
  - Kontrollera att den spänning som anges
  på apparaten överensstämmer med den
  lokala nätspänningen innan du ansluter
  apparaten.
  - Använd inte apparaten om kontakten,
  nätsladden eller själva apparaten har
  synliga skador, om apparaten på något sätt
  inte fungerar normalt eller om apparaten
  har tappats i golvet eller läcker.
  - Sänk aldrig ned strykjärnet eller (för
  sladdlösa strykjärn) basenheten i vatten.
  - Om nätsladden är skadad måste den
  alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
  auktoriserade serviceombud eller person
  med liknande behörighet för att undvika
  olyckor.
  - Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
  den är ansluten till elnätet.
  - Koppla alltid ur apparaten från nätuttaget
  innan du fyller vattenbehållaren. Sladdlösa
  strykjärn måste alltid lyftas bort från basen
  innan vattenbehållaren fylls.
  - Sladdlösa strykjärn får endast användas
  med den medföljande basen.
  - Den här apparaten kan användas av barn
  som är 8 år och äldre och av med olika
  funktionshinder, eller som inte har kunskap
  om hur apparaten används så länge de
  övervakas och får instruktioner angående
  säker användning och förstår riskerna som
  medföljer.
  - Låt inte barn leka med apparaten.
  - Barn som är 8 år eller äldre får endast
  rengöra apparaten och använda
  avkalkningsfunktionen under övervakning.
  - Håll strykjärnet och dess nätsladd utom
  räckhåll för barn under 8 år när det är
  påslaget eller fortfarande är varmt.
  - Placera alltid basenheten (för sladdlösa
  strykjärn), och använd alltid strykjärnet, på
  en stabil och jämn horisontell yta.
  - Apparaten får endast användas och
  placeras på en jämn, stabil och värmetålig
  yta. När du placerar strykjärnet på hälen
  eller stativet ska ytan där du placerar
  strykjärnet på vara stabil.
  - Låt inte nätsladden komma i kontakt med
  den varma stryksulan.
  - (För sladdlösa strykjärn) Stryk inte när
  basen är fastsatt på strykjärnet. Annars kan
  nätsladden skadas. Ångstrykjärnet är endast
  utformat för sladdlös strykning.
  Varning: Tänk på följande saker för
  strykjärnsmodeller med snabb avkalkning
  - Du får inte öppna eller ta bort
  snabbavkalkningsuppsamlaren från
  apparaten när den används.
  - Använd inte någon annan uppsamlare än
  den snabbavkalkningsuppsamlare som
  medföljer apparaten.
  - Fyll inte öppningen för snabb avkalkning
  med vatten.
  - Stoppa inte in ngrarna eller några spetsiga
  föremål i öppningen för snabb avkalkning.
  VARNING! Varm yta (Bild 1)
  - Ytorna blir varma under användning (för
  strykjärn med symbolen “het” markerad på
  apparaten).
  Varning!
  - Apparaten får endast anslutas till ett jordat
  vägguttag.
  - Kontrollera nätsladden regelbundet för att
  se om den är skadad.
  - Linda ut nätsladden helt och hållet innan du
  sätter i kontakten i vägguttaget.
  - Järnets stryksula kan bli mycket het och vid
  beröring orsaka brännskada.
  - Avkalka strykjärnet regelbundet enligt
  instruktionerna i kapitlet ”Rengöring och
  underhåll” i användarhandboken.
  - När du har strukit klart, när du rengör
  strykjärnet, när du fyller på eller tömmer
  vattenbehållaren och även när du lämnar
  strykjärnet för en kort stund: vrid ångvredet
  till läget för Torr strykning, ställ strykjärnet
  på hälen och dra ut stickkontakten ur
  vägguttaget.
  - Häll inte parfym, vinäger, stärkelse,
  avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller
  andra kemikalier i vattentanken.
  - Kontakten får endast anslutas till ett uttag
  med samma tekniska egenskaper som
  kontakten.
  - Påfyllningshålet får inte vara öppet vid
  användning.
  Elektromagnetiska fält (EMF)
  Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder
  och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
  Återvinning
  - Den här symbolen (bild 2) betyder att produkten inte ska
  slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
  - Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
  elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera
  gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra
  negativ påverkan på miljö och hälsa.
  Garanti och support
  Om du behöver information eller support kan du gå till
  www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
  TIẾNG VIỆT
  Giới thiệu
  Chúc mừng bạn đ mua hng v cho mừng bạn đến với Philips! Để được
  hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hy đăng ký sản phẩm tại
  www.philips.com/welcome.
  Quan trọng
  Hy đọc kỹ thông tin quan trọng ny trước khi bạn sử
  dụng thiết bị v hy cất giữ nó để tiện tham khảo sau ny.
  Thiết bị ny đ được thiết kế để chỉ sử dụng trong nh.
  Đối với bất kỳ hnh vi sử dụng thương mại, không thích
  hợp no hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nh sản
  xuất sẽ không chịu trách nhiệm v bảo hnh sẽ không
  được áp dụng.
  Nguy hiểm
  - Không bao giờ nhúng máy vo nước.
  Cảnh báo
  - Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ng
  với điện áp ngun nơi sử dụng trước khi nối thiết bị
  với ngun điện.
  - Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hay
  chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng rõ rng,
  hoặc nếu thiết bị vận hnh bất thường theo bất kỳ
  cách no, hoặc nếu thiết bị đ bị rơi hoặc rò rỉ.
  - Không nhúng bn ủi hoặc đế (đối với bn ủi không
  dây) vo trong nước.
  - Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại
  trung tâm bảo hnh của Philips, trung tâm bảo hnh
  do Philips ủy quyn hoặc những nơi có khả năng v
  trnh đ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
  - Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đ cắm điện.
  - Luôn rút phích điện của thiết bị ra khỏi  cắm điện
  trước khi châm nước vo ngăn cha nước. Đối với
  bn ủi không dây, bn ủi phải được tháo khỏi đế
  trước khi châm nước vo ngăn cha nước.
  - Chỉ được dùng bn ủi không dây với đế đi kèm.
  - Trẻ em từ 8 tui trở lên v những người bị suy giảm
  năng lực v thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc
  thiếu kiến thc v kinh nghiệm có thể sử dụng thiết
  bị ny nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
  dụng thiết bị theo cách an ton v nếu họ hiểu được
  các mối nguy hiểm liên quan.
  - Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị ny.
  - Trẻ em từ 8 tui trở lên chỉ được phép lm sạch
  thiết bị v thực hiện quá trnh Calc-Clean khi có sự
  giám sát.
  - Để bn ủi v dây điện ngun ngoi tầm với của trẻ
  em dưới 8 tui khi thiết bị đang bật hoặc đang ngui
  xuống.
  - Luôn đặt đế (đối với bn ủi không dây) v sử dụng
  bn ủi trên b mặt phẳng, nằm ngang v chắc chắn.
  - Thiết bị phải được sử dụng v đặt trên b mặt
  phẳng, chắc chắn v chịu được nhiệt. Khi đặt bn ủi
  dựng đng hoặc đặt trên giá đỡ bn ủi, đảm bảo b
  mặt m bạn đặt bn ủi lên đó phải chắc chắn.
  - Không để dây điện ngun tiếp xúc với mặt đế khi
  còn nóng.
  - (Đối với bn ủi không dây) Không ủi với đế được gắn
  vo bn ủi. Nếu không, dây điện sẽ dễ bị hỏng. Bn
  ủi hơi nước được thiết kế để chỉ ủi không dây.
  2
  1
  PORTUGUÊS
  Introdução
  Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
  usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela
  Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
  Importante
  Leia cuidadosamente estas informações
  importantes antes de utilizar o aparelho e
  guarde-o para uma eventual consulta futura.
  Este aparelho destina-se apenas ao
  uso doméstico. Em caso de qualquer
  utilização comercial, uso inapropriado ou
  incumprimento das instruções, o fabricante
  não assume qualquer responsabilidade e a
  garantia não será válida.
  Perigo
  - Nunca imerja o aparelho em água.
  Aviso
  - Verique se a voltagem indicada no
  aparelho corresponde à voltagem eléctrica
  local antes de o ligar.
  - Não utilize o aparelho se a cha, o cabo
  de alimentação ou o próprio aparelho
  apresentarem sinais visíveis de danos, se o
  aparelho funcionar com qualquer tipo de
  anomalia, se tiver deixado cair o aparelho
  ou se este apresentar fugas.
  - Não imerja o ferro nem a base (para ferro
  sem os) em água.
  - Se o cabo de alimentação estiver
  danicado, deve ser sempre substituído
  pela Philips, por um centro de assistência
  autorizado da Philips ou por pessoal
  igualmente qualicado para se evitarem
  situações de perigo.
  - Nunca abandone o aparelho quando
  estiver ligado à alimentação eléctrica.
  - Desligue sempre a cha do aparelho da
  tomada antes de encher o reservatório da
  água. Para aparelhos sem os, o ferro tem
  de ser retirado da base antes de encher o
  reservatório da água.
  - O ferro sem os tem de ser utilizado apenas
  com a base fornecida.
  - Este aparelho pode ser utilizado por
  crianças com idade igual ou superior a
  8 anos e por pessoas com capacidades
  físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
  com falta de experiência e conhecimento,
  caso tenham sido supervisionadas ou lhes
  tenham sido dadas instruções relativas à
  utilização segura do aparelho e se forem
  alertadas para os perigos envolvidos.
  - Não permita que as crianças brinquem com
  o aparelho.
  - Crianças com idade igual ou superior a
  8 anos podem limpar o aparelho e efectuar
  o procedimento de limpeza do calcário
  apenas quando supervisionadas.
  - Mantenha o ferro e o seu cabo de
  alimentação fora do alcance de crianças
  com idade inferior a 8 anos quando o
  aparelho estiver ligado ou a arrefecer.
  - Posicione a base (para ferros sem os)
  e utilize o ferro sempre numa superfície
  estável, nivelada e horizontal.
  - O aparelho tem de ser usado e posicionado
  numa superfície plana, estável e resistente
  ao calor. Quando coloca o ferro no seu
  descanso ou suporte, certique-se de que a
  superfície onde o coloca é estável.
  - Não deixe que o o de alimentação entre
  em contacto com a base quente do ferro.
  - (Para ferro sem os) Não passe a ferro com
  a base ligada ao ferro. Caso contrário, o
  cabo de alimentação poderá ser facilmente
  danicado. O ferro a vapor foi concebido
  para passar a ferro apenas sem os.
  Aviso: para modelos de ferros com
  Quick Calc Release
  - Não abra e retire o colector Quick Calc
  Release do aparelho durante a utilização.
  - Não utilize outros colectores no aparelho
  além do colector Quick Calc Release
  fornecido com o aparelho.
  - Não introduza água no canal da abertura
  Quick Calc Release.
  - Não introduza os seus dedos nem objectos
  pontiagudos na abertura Quick Calc
  Release.
  CUIDADO: Superfície quente (Fig. 1)
  - É provável que as superfícies aqueçam
  durante a utilização (para ferros com o
  símbolo do calor apresentado no aparelho).
  Atenção
  - Ligue o aparelho apenas a uma tomada
  com ligação à terra.
  - Verique regularmente se o o de
  alimentação se encontra danicado.
  - Desenrole completamente o cabo de
  alimentação antes de o ligar à tomada
  eléctrica.
  - A base do ferro pode car extremamente
  quente e causar queimaduras se for tocada.
  - Elimine o calcário do ferro regularmente,
  de acordo com as instruções no capítulo
  “Limpeza e manutenção” no manual do
  utilizador.
  - Quando terminar de engomar, quando
  limpar o aparelho, quando encher ou
  esvaziar o depósito da água e também
  quando deixar o ferro sem supervisão,
  ainda que por pouco tempo: regule o
  controlo do vapor para a posição de “passar
  a ferro a seco”, coloque o ferro no seu
  descanso e desligue a cha de alimentação
  da tomada eléctrica.
  - Não deite perfume, vinagre, goma, produtos
  descalcicantes, produtos para passar
  a ferro ou outros agentes químicos para
  dentro do depósito de água.
  - A cha deve ser ligada apenas a tomadas
  com as mesmas características técnicas.
  - O orifício de entrada de água não deve ser
  aberto durante o funcionamento.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
  aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
  Reciclagem
  - Este símbolo (Fig. 2) signica que este produto não deve ser
  eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns
  (2012/19/UE).
  - Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
  produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta
  ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio
  ambiente e para a saúde pública.
  Garantia e assistência
  Se precisar de informações ou assistência, visite
  www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia
  mundial em separado.
  DANSK
  Introduktion
  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af
  den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt
  www.philips.com/welcome
  Vigtigt!
  Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt
  igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
  dem til eventuelt senere brug.
  Dette apparat er udelukkende beregnet
  til brug i private hjem. Ved tilfælde af
  kommerciel brug, forkert brug eller
  manglende overholdelse af instruktionerne
  vil producenten ikke påtage sig ansvar, og
  garantien vil ikke være gældende.
  Fare
  - Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
  Advarsel
  - Kontrollér, om den angivne netspænding på
  apparatet svarer til den lokale netspænding,
  før du slutter strøm til apparatet.
  - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning
  eller selve apparatet viser tegn på
  beskadigelse, eller hvis apparatet fungerer
  unormalt på nogen måde, eller hvis det er
  blevet tabt eller er utæt.
  - Strygejernet og basisenheden (til
  ledningsfrit strygejern) må aldrig nedsænkes
  i vand.
  - Hvis netledningen beskadiges, må den kun
  udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
  serviceværksted eller en tilsvarende
  kvaliceret fagmand for at undgå enhver
  risiko.
  - Hold altid apparatet under opsyn, når det er
  tilsluttet strøm.
  - Tag altid stikket ud af stikkontakten, før
  du fylder vandtanken. Hvis strygejernet er
  trådløst, skal det fjernes fra basisenheden,
  før du fylder vandtanken.
  - Trådløst strygejern må kun anvendes med
  den medfølgende basisenhed.
  - Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
  og opefter og personer med reducerede
  fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
  manglende erfaring og viden, hvis de er
  blevet instrueret i sikker brug af apparatet
  og forstår de medfølgende risici.
  - Børn må under ingen omstændigheder lege
  med apparatet.
  - Større børn på 8 år og derover må kun
  rengøre apparatet og udføre Calc-Clean-
  proceduren under opsyn.
  - Hold strygejernet og dets netledning uden
  for rækkevidde for børn under 8 år, når
  apparatet er tændt eller køler ned.
  - Basisenheden (til ledningsfrit strygejern) og
  strygejernet skal altid stilles og anvendes på
  et stabilt, plant og vandret underlag.
  - Apparatet skal anvendes og placeres på
  et adt, stabilt, varmebestandigt underlag.
  Når du stiller strygejernet på højkant
  eller i holderen, skal du sørge for, at den
  overade, hvor du placerer det, er stabil.
  - Lad ikke netledningen komme i kontakt
  med den varme strygesål på strygejernet.
  - (For ledningsfrit strygejern) Under strygning
  må basisenheden ikke berøre strygejernet.
  Ellers bliver netledningen let beskadiget.
  Dampstrygejernet er udelukkende beregnet
  til ledningsfri strygning.
  Advarsel: For jernmodeller med
  Quick Calc Release
  - Quick Calc Release-opsamleren må ikke
  åbnes eller fjernes fra apparatet under brug.
  - Brug ikke andre opsamlere på apparatet
  end Quick Calc Release-opsamleren, der
  fulgte med apparatet.
  - Kom ikke vand i kanalen til Quick Calc
  Release-åbningen.
  - Undlad at stikke ngeren og spidse
  genstande ind i Quick Calc Release-
  åbningen.
  FORSIGTIG: Varm overade (g. 1)
  - Overader kan blive meget varme under
  brug (for strygejern med varmesymbolet
  markeret på apparatet).
  Forsigtig
  - Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
  med jordforbindelse.
  - Kontrollér med jævne mellemrum, at
  netledningen er hel og ubeskadiget.
  - Rul netledningen helt ud, før du sætter
  stikket i stikkontakten.
  - Strygesålen kan blive ekstremt varm og
  forårsage brandsår ved berøring.
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 09371
  Cảnh báo: Dành cho các kiểu bàn ủi có chức
  năng Xả Vôi hóa Nhanh
  - Không mở v tháo khay Xả Vôi hóa Nhanh khi đang
  sử dụng thiết bị.
  - Không được sử dụng các khay cha khác ngoi khay
  Xả Vôi hóa Nhanh đ được cấp kèm theo thiết bị.
  - Không được châm nước vo ống dẫn của lỗ châm
  nước trên khay Xả Vôi hóa Nhanh.
  - Không cho ngón tay v các vật nhọn vo trong lỗ
  châm nước của khay Xả Vôi hóa Nhanh.
  CHÚ Ý: Bề mặt nóng (Hình 1)
  - B mặt có khả năng bị nóng khi sử dụng (với bn ủi
  có ký hiệu 'nóng' trên thiết bị).
  Chú ý
  - Chỉ nối thiết bị vo  cắm điện có dây tiếp đất.
  - Kiểm tra dây điện ngun thường xuyên v những hư
  hỏng có thể xảy ra.
  - Kéo hon ton dây điện ra trước khi cắm phích cắm
  vo  điện.
  - Mặt đế rất nóng v có thể gây bỏng nếu chạm vo.
  - Thường xuyên xả cặn bn ủi theo các hướng dẫn
  trong chương 'Vệ sinh v bảo dưỡng' trong ti liệu
  hướng dẫn sử dụng.
  - Khi đ ủi xong, khi bạn lau chùi bn ủi, khi bạn châm
  nước vo hay tháo nước ra khỏi ngăn cha nước, cng
  như khi bạn rời bn ủi dù chỉ trong chốc lát: hy xoay
  núm điu chỉnh hơi nước đến vị trí 'ủi khô', dựng bn
  ủi đng lên v rút phích cắm ra khỏi  điện.
  - Không được cho nước hoa, giấm, chất h vải, chất
  tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vo
  trong ngăn cha nước.
  - Phích cắm điện chỉ được phép kết nối với  cắm có
  cùng các đặc tính kỹ thuật giống như phích cắm.
  - Không mở lỗ châm nước trong thời gian vận hnh.
  Điện từ trường (EMF)
  Thiết bị Philips ny tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn v quy định hiện hnh liên
  quan đến mc phơi nhiễm điện từ trường.
  Tái chế
  - Biểu tượng ny (Hnh 2) có ngh฀a l sản phẩm ny sẽ không được vt bỏ
  cùng với rác thải gia đnh thông thường (2012/19/EU).
  - Lm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng
  các sản phẩm điện v điện tử. Việc vt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh
  các hậu quả xấu cho môi trường v sc khỏe con người.
  Bảo hành và hỗ trợ
  Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
  www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hnh ton cầu riêng lẻ.

Bạn có câu hỏi nào về Philips Azur Advanced GC4937 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Azur Advanced GC4937 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Azur Advanced GC4937 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Azur Advanced GC4937 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Azur Advanced GC4937 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu Azur Advanced GC4937
Sản phẩm Bàn ủi
08710103828792, 18710103828744, 08710103828747, 8710103828792, 8710103828747
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Hà Lan, Anh, Tiếng Đức, Người Pháp, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Người Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan
Loại tập tin PDF
Tính năng
Dung lượng bình nước 0.33
Hơi nước liên tục 55
Chức năng hấp chiều đứng
Loại mặt đế SteamGlide Advanced
Chức năng chống nhỏ giọt
Cửa rót nước lớn hơn
Tự động tắt
Dung lượng bình nước 0.33
Hơi nước liên tục 55
Chức năng hấp chiều đứng
Loại mặt đế SteamGlide Advanced
Chức năng chống nhỏ giọt
Màu sắc sản phẩm Màu xanh lơ
Kiểu/Loại Bàn là hơi nước
Steam boost performance 240
Chức năng tăng hơi nước
Hơi nước liên tục
Chiều dài dây 2.5
Tự làm sạch
Tự động tắt máy
Năng lượng hơi nước biến thiên
Tự động chống cặn canxi
Không dây
Thiết kế dành cho du lịch
Các đặc điểm khác
Công suất 3000
Cửa rót nước lớn hơn
Công thái học
Chiều dài dây 2.5
Dây cáp không xoắn
Điện
Công suất 3000
Nội dung đóng gói
Thủ công
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 333
Chiều cao 175
Độ dày 135

Các sản phẩm liên quan

Bàn ủi Philips

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2020 hướngdẫnsửdụng.vn.