Hướng dẫn sử dụng của Philips Daily Collection HR2601

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Daily Collection HR2601 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Daily Collection HR2601 khác.

English
1 Overview (fig. 1)
Plastic blender jar (HR2601/
HR2602 only)
Main unit
a
Plastic blender jar lid
f
Sealing ring
b
Plastic blender jar
g
Blade unit
Tumbler (HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611 only)
h
Built-in safety lock
i
Motor unit
c
Tumbler lid
j
Speed 1 button: for normal speed
blending
d
Sealing ring
k
Speed 2 button: for full speed
blending
e
Tumbler jar
2 Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you
use the appliance for the rst time (see g. 5).
If you nd unpleasant smell during the rst use, this is normal.
3 Application
Note:
Do not exceed the maximum quantities and processing times
indicated in the g. 2.
Do not operate the appliance for more than 60 seconds at a
time when processing heavy loads and let it cool down to room
temperature for next operation.
Never ll all the accessories with ingredients hotter than 60°C.
When you blend thick puree, start with slower speed 1 for a short
time to enable the soft start turning and gradually switch to full
speed 2 for powerful cutting and blending.
Always add liquids together with solid ingredients in the jar and
tumbler for better blending result. Never blend only solid ingredients.
Follow the locking mark direction to securely lock the accessory onto
the base before blending.
Handle the glass jar with caution, since the glass jar can get slippery
with wet surface.
Ensure the sealing ring is properly placed in the blade unit to avoid
spillage and leakage before use.
Do not blend with carbonated liquid.
Using the blender (g. 3)
Note: Never overll the blender jar above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
The blender is intended for:
Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, mixed drinks,
shakes.
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
Pureeing cooked ingredients, e.g. for vegetable soups.
Using the tumbler (HR2600/HR2602/HR2608/HR2611
only) (g. 4)
Note: Never overll the tumbler above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
Make your smoothies or shakes directly with the tumbler. Remove the
blade unit and attach the on-the-go lid. Then you can bring the tumbler
out and drink directly by the lid.
4 Motor overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches o automatically. Unplug the appliance and let it
cool down for 30 minutes. Then put the mains plug back into the power
outlet and switch on the appliance again. Please contact your Philips
dealer or an authorized Philips service center if the overheat protection is
activated too often.
Indonesia
1 Tinjauan (gbr. 1)
Tabung blender plastik
(HR2601/HR2602 saja)
Unit utama
a
Tutup tabung blender
plastik
f
Gelang penyegel
b
Tabung blender plastik
g
Unit pisau
Tumbler
(HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611 saja)
h
Kunci pengaman bawaan.
i
Unit motor
c
Tutup tumbler
j
Tombol kecepatan 1: untuk
memblender dengan kecepatan
normal
d
Gelang penyegel
k
Tombol kecepatan 2: untuk
memblender dengan kecepatan
penuh
e
Tabung tumbler
2 Sebelum penggunaan pertama
Bersihkan bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan dengan
seksama menggunakan alat untuk pertama kalinya (lihat gbr. 5).
Jika Anda mencium bau tidak sedap saat penggunaan pertama, hal ini
adalah normal.
3 Aplikasi
Catatan:
Jangan melebihi takaran maksimum dan waktu pengolahan yang
ditunjukkan dalam gbr. 2.
Jangan mengoperasikan alat lebih dari 60 detik setiap kalinya
apabila mengolah bahan yang banyak dan biarkan alat mendingin
hingga suhu ruangan sebelum pengoperasian berikutnya.
Jangan sekali-kali mengisi aksesori dengan bahan makanan dengan
suhu di atas 60°C.
Saat memblender bahan kental, mulailah dengan kecepatan
1 yang lebih lambat sebentar agar alat mulai memblender secara
perlahan, kemudian perlahan beralih ke kecepatan penuh 2 untuk
pemotongan dan blender yang bertenaga.
Selalu tambahkan bahan cair bersama dengan bahan makanan
padat di tabung dan tumbler untuk hasil blender yang lebih baik.
Jangan pernah hanya memblender bahan makanan padat.
Ikuti petunjuk arah penguncian untuk mengunci aksesori dengan
aman ke dudukannya sebelum memblender.
Pegang tabung kaca dengan hati-hati, karena tabung kaca dapat
menjadi licin apabila basah.
Pastikan cincin pengunci terpasang kencang di unit pisau agar tidak
tumpah dan bocor sebelum digunakan.
Jangan memblender cairan berkarbonasi.
Menggunakan blender (gbr. 3)
Catatan:Jangan mengisi tabung blender melebihi indikator ukuran
maksimum (0,6 liter) agar tidak tumpah.
Blender dimaksudkan untuk:
Memblender bahan cair seperti produk susu, saus, jus buah,
minuman campuran, minuman kocok.
Mencampur bahan makanan lembut seperti adonan kue penekuk
atau mayones.
Menghaluskan bahan masakan matang, misalnya untuk sup sayur.
Menggunakan tumbler (Khusus HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (gbr. 4)
Catatan: Jangan mengisi tumbler di atas indikator ukuran maksimum
(0,6 liter) agar tidak tumpah.
Membuat smoothie atau minuman kocok langsung dengan gelas.
Lepaskan unit pisau dan pasang tutup gelas langsung bawa. Lalu, Anda
bisa membawa tumbler dan meminumnya langsung lewat tutupnya.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 034 68712
1
2
(MAX)
(MAX)
30 sec200 g
30 sec200 ml
400 ml
30 sec
30 sec
30 sec
EN
ID
KO
TH
VI
ZH-S
ZH-T
* 6 Pulses (Speed 2)
* 6 Pulse (Kecepatan 2)
MS * 6 Denyutan (Kelajuan 2)
* 6회 펄스(속도 2)
* ถั่ว 6 เม็ด (ความเร็วระดับ 2)
* 6 lần nhồi (Tốc độ 2)
* 瞬间加速6 次(速度 2
* 快按 6 次 (速度 2)
360 ml
240 g
200 g
250 ml
30 sec
200 g +
30 sec
200 ml
30 sec
200 g
250 ml
2x2x2 cm
4
1
1
2
3
4
3
3
1
2
2
5
5
1/2
1
7
4
6
7
4
<60°C
2
1
6
2
3
2
1
1
1
2
5
1
2
2
1
2
7
8
9
11
10
HR2601
HR2602
HR2600
HR2602
HR2608
HR2611
6
* 6 Pulse
(speed 2)
* 6 Pulse
(speed 2)
6
3
3
5
4
HR2600, HR2601
HR2602, HR2608
HR2611
TH คู่มือผู้ใช้
VI Hướng dẫn sử dụng
ZH-S 用户手册
ZH-T 使用手冊
EN User manual
ID Buku Petunjuk Pengguna
KO 사용 설명서
MS Manual pengguna

Bạn có câu hỏi nào về Philips Daily Collection HR2601 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Daily Collection HR2601 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Daily Collection HR2601 sẽ trả lời càng chính xác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu Daily Collection HR2601
Sản phẩm Máy xay sinh tố
8710103900948
Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Indonesia, Tiếng Việt
Nhóm sản phẩm Các máy xay sinh tố
Loại tập tin PDF
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 1140
Chiều rộng 108
Độ dày 108
Chiều cao 334
Chất liệu
Chất liệu lưỡi dao Thép không gỉ
Hũ vật liệu Mạng lưới khu vực lưu trữ (mạng SAN)
Vật liệu vỏ bọc Nhựa
Thiết kế
Nước xuất xứ Trung Quốc
Kiểu/Loại Máy xay đặt bàn
Bát có thể tháo rời
Màu sắc sản phẩm Màu be
Chiều dài dây 0.85
Chân không trượt
Các bộ phận của đĩa không thấm nước
Dễ làm sạch
Hiệu suất
Sức chứa của bát 1
Số lượng tốc độ 2
Chức năng xung
Kiểu kiểm soát Nút bấm
Nghiền đá
Tốc độ quay (tối đa) 28520
Điện
Công suất 350
Nguồn điện Dòng điện xoay chiều
Điện áp AC đầu vào 220 - 240
Tần số AC đầu vào 50/60