Hướng dẫn sử dụng của Philips InStyle 563951113

(1)
 • 2
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Schakelaltijdeerstdeelektriciteituitvoorinstallatie,onderhoudofherstelling.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Draaisteedsde(klem)schroevenvanalleelektrischeaansluitingenstevigaan,vooraldebevestigingenvande
  12V-laagspanningdraden(indienvantoepassing).
  • Houdbijdeaansluitingvandebedradingdejuistekleureninacht:blauw(N),bruinofzwart(L)enindienbeschermklasseI,
  geelgroen(aardleiding).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Gelievedewandlichtenbuitenhetbereikvankinderentemonteren
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- Ditartikelisnietgeschiktvoorrechtstreeksebevestigingopontvlambarematerialen.
  05- Hetarmatuurmagafgedektwordenmetisolatiemateriaal.
  06- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorplafondmontage.
  07- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorwandmontage.
  08- Hetarmatuurisgeschiktvoorwand-enplafondmontage.
  09- Respecteersteedsdeminimumafstandtussendelampendeverlichtematerialenzoalsaangegeveninhetpictogram.
  10- IPX1:hetarmatuurisdropwaterdicht.
  11- IPX3:hetarmatuurmagwordenblootgesteldaanregendruppels(vallendedruppelsondereenmaximalehoekvan60°t.o.v.de
   verticaleas).
  12- IPX4:hetarmatuurkanwordenblootgesteldaanwaterprojectiesuitwillekeurigerichting(360°).
  13- IPX5:hetarmatuurisstraalwaterdicht.
  14- IPX7:hetarmatuuriswaterdichtvoorgrondinbouw.
  15- IPX8:biedtbeschermingtegenonderdompelingtotdeaangeduidediepte.
  16- IP5X:hetarmatuurisstofvrij.
  17- IP6X:hetarmatuurisstofdicht.
  18- Vervangonmiddellijkeengebarstenofgebrokenbeschermglasengebruikenkeloriginelewisselstukken.
  19- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  20- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  21- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  22- Stripdedraadzoalsaangegeveninhetpictogram.
  23- Zorgervoordatdeaardingsdraadsteedslangerisdandestroomvoerendedraden.
  24- Hetgebruikvandebijgeleverdehittebeschermendekousenisverplichtoverdevolledigegestriptedraadlengte.
  25- Gebruikhittebestendigekabelvoorhetarmatuuraantesluitenophetnet.
  26- Hetarmatuurisenkelgeschiktvooreenvastebevestigingenmagbijgevolgnietwordenaangeslotenaandestroombrondoor
  middelvaneenaansluitsnoer.
  27- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
   type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
   verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  28- MAX.…W:gebruikuitsluitendlampenvanhetjuistetypeenoverschrijdnooithetmaximumaangegevenwattage.
  29- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorreectorlamp(en).
  30- HetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorPLCElampen.
  31- HetarmatuurisnietgeschiktvoorPLCElampen.
  32- Enkeleengloeilampmeteendoorsnedevan60mmmaggebruiktworden.Gebruikvoorditarmatuurnooiteengloeilampmeteen
  doorsnedevan45mm.
  33- Enkelgeschiktvooreenglobegloeilampmetdeaangegevendoorsnede.Gebruikvoorditarmatuurnooiteenstandaard
  gloeilamp.
  34- Ditarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorkaarslampen.
  35- Gebruikvoorditarmatuurnooit“coolbeam”lampen.
  36- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvooreenlampmetingebouwdebeschermingofeenlagedruklamp.Eenextrabeschermglas
   isnietnoodzakelijk.
  37- Capsule-enlineairehalogeenlampenmogennietmetdeblotehandwordenaangeraakt.
  38- Hetarmatuurisuitgerustmeteen(smelt)zekering.Indienhetarmatuurnahetvervangenvandelampnietfunctioneert,dientde
   ingebouwdezekeringvervangenteworden.Alshierbijdevasteaansluitbedradingvandeinstallatiekanaangeraaktworden,mag
   ditalleendooreenvakmangebeuren.
  39- Hetarmatuurkanwordengebruiktincombinatiemeteendimmer.DitgeldtnietbijgebruikvanPLCElampen.
   Raadpleegeenvakmanvoordekeuzevanhetjuistetype(vooralbelangrijkbij12V-armaturen).
  40- Hetarmatuurfunctioneertmeteenveiligheidstransformator.Vervangeendefectetransfoenkeldooreentransfometidentieke
   technischespecicaties.Raadpleeghiervooreenvakmanofhetverkooppunt.
  41- Armatuurvoorruwgebruik.
  42- Armatuurmettijd-enlichtinstelmogelijkheden.MinimumenmaximumwordenaangeduidopdepictogramindeelA.
  43- Hetarmatuurmagmaximumop6meterhoogtegeplaatstworden.
  44- Vooreenoptimalewerkingplaatstuhetarmatuuropdehoogteaangeduidophetpictogram.Hetminimumenmaximumbereik
   vandedetectorwordeneveneensvermeldophetpictogramindeelA.
  45- Hetstandaardactievegezichtsveldvandedetecorbestrijktdeopgegevengradenzoalsaangegevenophetpictogram.
  46- Hetarmatuurdientopeenzodanigewijzetewordengemonteerddatdehellingshoekvandelengte-asvandelampnietmeerdan
  4°bedraagtt.o.v.hetgrondvlak.
  47- Letopdatbijdemontagevanhetarmatuurgeenelektrischeleidingene.d.wordendoorboordinmuurofplafond!
  48- Indienhetarmatuuropeencentraaldoosofinbouwdooswordtbevestigd,ishetverplichtomdedooseerstmeteendekselafte
   schermen.(b.v.gebruiktinNederland).
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB

Bạn có câu hỏi nào về Philips InStyle 563951113 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips InStyle 563951113 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips InStyle 563951113 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu InStyle 563951113
Sản phẩm Điểm
8717943747313
Ngôn ngữ Hà Lan, Na Uy, Croatia, Hungary, Người Hy Lạp, Slovak, Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani, Phần Lan, Người Nga, Anh, Đánh Bóng, Người Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Người Ý, Người Tây Ban Nha, Người Pháp, Tiếng Đức, Ukraina
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Vật liệu vỏ bọc Kim loại
Màu sắc sản phẩm Màu chrome
Phù hợp cho các phòng Bedroom, Kitchen, Living room
Phong cách đèn Di sản
Hình dạng khung đèn Tròn
Mã Bảo vệ Quốc tế (IP) IP20
Lớp bảo vệ I
Sản Phẩm Đèn chiếu sáng điểm bề mặt
Phù hợp cho sử dụng trong nhà
Đèn
Tuổi thọ của bóng đèn 20000
Góc chùm tia 40
Loại chụp đèn -
Loại bóng đèn LED
(Các) bóng đèn đi kèm
Nhiệt độ màu (tối đa) 2700
Màu sắc ánh sáng Màu trắng ấm
Công suất bóng đi kèm 7.5
Số bóng đèn 4
Công suất bóng thay thế (tối đa) 7.5
Công suất điốt phát quang (LED)
Điện áp cực thấp
Kiểu bóng đèn đi kèm LED
Điện
Loại nguồn năng lượng Dòng điện xoay chiều
Điện áp đầu vào 220-240
Tần số AC đầu vào 50 - 60
- Trong nhà
Công thái học
Có thể thay đổi độ sáng
Xoay vòng
Tương thích với bộ chỉnh độ sáng gắn tường
Điều chỉnh độ cao
Trọng lượng & Kích thước
Chiều cao 159
Chiều dài 1160
Chiều rộng 127
Trọng lượng 3280
Thông số đóng gói
Chiều cao của kiện hàng 1181
Chiều dài đóng gói 189
Chiều rộng của kiện hàng 163
Trọng lượng thùng hàng 4690

Các sản phẩm liên quan

Điểm Philips