Hướng dẫn sử dụng của Philips Perfect sound CD2754S

(1)
 • http://www.philips.com
  Portable CD Player
  AX2400
  A
  X2401
  AX2402
  AX2460
  Printed in China wk7183
  CLASS 1
  LASER PRODUCT
  Specifications are subject to change without notice.
  T
  rademarks ar
  e the pr
  oper
  ty of Koninklijke Philips Electr
  onics N.V
  .
  or their respective owners
  2006 © Koninklijke Philips Electr
  onics N.V
  . All rights reserved.
  35 mm
  for CD size
  EXP2546
  EXP2542
  EXP2546
  Användar-handbok
  Brugermanual
  Käyttöoppaita
  ÂÁ¯Â
  È
  Ú
  ›‰È
  Ô ¯Ú
  ‹ÛË
  ˜
  1
  1
  2
  2
  3
  4
  6
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  9
  0
  !
  @
  #
  6
  7
  8
  9
  !
  0
  8
  1
  OPEN
  3
  CD
  4
  5
  STOP 9
  6
  PLAY 2;
  7
  VOL
  !!!
  COPYRIGHTINFORMATION
  Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig
  framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram,
  filer
  , tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till
  dessa ändamål.
  .
  KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT
  Pr
  odukten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
  som kan både återvinnas och återanvändas.
  När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
  pr
  odukten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
  dir
  ektivet 2002/96/EG.
  T
  a reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
  och elektroniska produkter.
  Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
  hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla pr
  odukter på rätt sätt kan du
  bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
  VIKTIGT!
  Skydda din hörsel; lyssna på lagom högt volym. Om du använder dina
  hörlurar på hög volym, kan du skada din hörsel.
  Viktigt: Philips garanterar konformitet med bestämmelser från
  tillsynsmyndigheter på de högsta ljudnivåerna på sina audio-spelare,
  enbar
  t vid användande av de medlever
  erade originalhörlurar
  na. Om denna kräver
  utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som kan leverera en likvärdig
  produkt, som den levererad av Philips.
  Trafiksäkerhet: Använd inte hörluren då du kör ett fordon. Det kan förorsaka en
  risksituation och det är olagligt i flera länder
  . Även om din hörlur är av den öppna
  typen som är konstr
  uerad så att du kan höra ljud utifrån samtidigt, skall du inte vrida
  upp volymen så högt att du inte kan höra vad som försiggår runtomkring dig.
  OPLYSNINGER OM COPYRIGHT
  Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at
  fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer
  , filer,
  tv udsendelser og lydoptagelser
  . Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.
  BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER
  Dit pr
  odukt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet,
  som kan genbr
  uges.
  Når et pr
  odukt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
  affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-
  dir
  ektiv 2002/96/EC.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
  elektr
  oniske produkter.
  Følg de lokale r
  egler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
  almindeligt husholdningsaf
  fald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med
  til at for
  hindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  VIGTIGT!
  Hør
  esikker
  hed: Lyt ved moderat lydstyrke; brug af høretelefoner ved høj
  lydstyrke kan skade din hør
  else.
  Vigtigt: Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder
  retningslinierne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal
  lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner.
  Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din for
  handler
  for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af
  Philips.
  Sikker
  hed i trafikken: Lad være med at bruge hovedtelefoner, når du er fører i et
  køretøj. Det kan være farligt og er ulovligt i mange lande. Selv om dine
  hovedtelefoner er af friluftstypen, udformet til også at kunne høre
  udefrakommende lyde, bør du ikke skr
  ue så højt op for lydstyrken, at du ikke
  længere kan høre, hvad der foregår omkring dig.
  KONTROLLER / ELFÖRSÖRJNING / FELSÖKNING
  1 Spår nummer
  2 Tangentlås
  3 Elektroniskt Överhoppnings Skydd (45 sekunder)
  4 Basförstärkning
  5 Batteriet slut
  6 MP3-indikator
  7 Det aktuella spår
  et spelas upprepade gånger / Hela CD/ -programmet
  uppr
  epas
  8 Sök spår
  9 Blanda alla spår på en disk en gång
  0 MP3 album när (Visa albumnr. när MP3 3/4 trycks)
  ! Speltid
  Du kan använda följande batterityper på din spelare:
  normala batterier av typen
  LR6, UM3 eller AA (för
  eträdesvis Philips), eller
  alkalibatterier av typen
  LR6, UM3 eller AA (för
  eträdesvis Philips).
  CD-AVSPELNING / ALLMÄN INFORMATION
  Om du vill spela en rewritable CD (CD-RW) på din spelare, dröjer det
  3–15 sekunder efter det du har tryckt på knappen 2; innan ljuduppspelningen
  star
  tar.
  Avspelningen stannar upp om du öppnar CD-luckan.
  Medan CD:n läses, blinkar ,
  -- på displayen.
  OM MP3
  Musikkompressionenteknologin MP3 (MPEG Audio Layer 3) minskar den digitala
  datan på en audio-CD betydligt medan den CD-liknande ljudkvaliteten behålls.
  Hur man skaffar musikfiler: Antingen ladda ner legala musikfiler från
  Internet till din dators hårddisk eller skapa dem från dina egna audio-CD:s. För
  att göra detta, lägg i en audio-CD i din dators CD-ROM-drive och omvandla
  musiken genom att använda en lämplig kodningsmjukvara. För att uppnå en
  bra ljudkvalitet, rekommenderas en bithastighet på 128 kbps eller högre för
  MP3-musikfiler
  .
  Hur man gör en CD-ROM med MP3-filer: Använd din dators CD-brännare
  för att spela in (”bränna”) musikfilerna från din hårddisk på en CD-ROM.
  Rekommendationer:
  Se till att filnamnen på MP3-filer slutar med
  .mp3
  – Totalt antal musikfiler och album: cirka 999 (med en typisk filnamnlängd på 20
  tecken)
  Det antal musikfiler som kan spelas beror på filnamnens längd. Med korta
  filnamn kommer fler filer att understödjas.
  Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet.
  V
  i har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid
  källsor
  teringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och
  polytelen (påsar, skyddande skumgummi).
  Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan
  åter
  vinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de
  r
  egler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av
  förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.
  Miljöupplysningar
  Infor
  mation om avspelningen
  Batterier (medföljer ej)
  LCD display
  ( Se Figur
  2
  )
  BETJENINGSENHEDER
  /
  STRØMFORSYNING
  1 Spornummer
  2 Tast på hold
  3 Elektronisk Springe-Beskyttelsen (45 sekunder)
  4 Bas-forøgelse
  5 Batteri afladet
  6 MP3-indikator
  7 Afspilningen af det aktuelle nummer gentages / gentager alle melodierne på
  CD-pladen/i pr
  ogrammet
  8 Scan spor
  9 Bland alle numre på en CD én gang
  0 MP3 album number (Vis album # ved tryk på MP3 3/4)
  ! Afspilningstid
  T
  il dette apparat kan du enten bruge:
  normale batterier at typen
  LR6, UM3 eller AA (helst Philips), eller
  alkalibatterier af typen
  LR6, UM3 eller AA (helst Philips).
  CD AFSPILNING / GENEREL INFORMATION
  Når du vil afspille en CD-Rewritable (CD-R
  W) tager det 3–15 sekunder efter at
  du har tr
  ykket på
  2; inden afspilningen star
  ter.
  Afspilningen stopper, hvis du åbner CD-klappen.
  Mens CD’en aflæses, blinker ,
  REAd i displayet.
  Undgå at rør
  e linsen
  A i CD afspiller
  en.
  Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
  udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (forår-
  saget af varmeapparater eller direkte sollys).
  Du kan r
  engør
  e CD afspiller
  en med en blød, let fugtig,
  fnug-fri klud. Der må ikke benyttes nogen form for
  r
  engøringsmidler
  , da de kan virke ætsende.
  Når en CD skal renses, bruges der en blød, fnug-fri klud, og der tørres i lige
  linjer fra midten og ud mod kanten. Rengøringsmidler kan beskadige CD’en!
  Der må aldrig skrives eller anbringes klæbemærker på CD’er.
  Linsen kan dugge, hvis apparatet pludselig flyttes fra kolde til var
  me
  omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille en CD. Lad CD
  afspiller
  en blive stående i var
  me omgivelser
  , indtil fugtigheden er for
  dampet.
  Aktive mobiltelefoner i nærheden af CD afspilleren kan forårsage funktionsfejl.
  Undgå at tabe apparatet, da det derved kan beskadiges.
  Infor
  mation om afspilning
  Batterier (ikke inkluderet)
  LCD display
  ( Se figur
  2
  )
  SNABBSTART HURTIG START
  Svenska KONTROLLER / ALLMÄN INFORMATION
  1 OPEN 2 ..............
  öppnar CD-luckan
  2
  VOL
  +
  +
  ..............
  ändrar volymen
  3 DBB/ESP
  .............Tryck kort för att sätta på / stänga av basförstärkningen
  (DBB). T
  ryck in knappen (ESP) för att sätta på / stänga av det
  Elektroniska Stötskyddet.
  4 MODE .................
  väljer mellan de olika avspelningsmöjligheter
  na:
  För att gå tillbaka till nor
  mal avspelning.
  : Det nuvarande spår
  et repeteras.
  : Hela CD-skivan r
  epeteras.
  SCAN: De 10 första sekunderna av de resterande spåren
  spelas i en följd.
  : Alla spår på CD-skivan spelas i en slumpvis vald följd
  ända tills alla spår
  en har spelats en gång
  5 p/LINE
  OUT........
  3,5 mm uttag för hörlurar
  (hörlurar A
  Y3806)
  6 HOLD...................
  låser alla knappar
  OFF
  ......................
  slår av HOLD
  7 ............................
  LCD display
  8 MP3 3/4...........endast för MP3 CDs: hoppar framåt/bakåt album.
  9 2; .......................
  slår på CD-spelaren, startar eller gör paus i CD-avspelningen
  0 9.........................
  stoppar CD-avspelningen, stänger av spelaren
  ! .......................
  byter till för
  egående spår och snabbspolar bakåt
  @ § .......................
  byter till nästa spår och snabbspolar framåt
  # 4.5V/450mA DC
  ..
  uttag för exter
  n elförsörjning
  “A
  Y3162 (medföljer ej)”
  Denna apparat uppfyller EU:s krav beträf
  fande radiostörningar.
  KONTROLLER,
  ( Se Figur
  1 )
  Dansk BETJENINGSENHEDER
  1 OPEN 2 ..............
  åbner klappen til CD r
  ummet
  2
  VOL
  +
  +
  ..............regulerer lydstyrken
  3 DBB/ESP.............
  Tryk kort for at slå ekstra-bass (DBB) til/fra. Tryk og hold
  nede for at slå den Elektroniske Stødbeskyttelse (ESP) til/fra.
  4 MODE ................
  vælger de forskellige muligheder for afspilning:
  Når du vil vende tilbage til normal afspilning.
  : Det aktuelle nummer gentages.
  : Hele CD’en gentages
  .
  SCAN: De første 10 sekunder af hvert af de resterende
  numr
  e spilles i rigtig rækkefølge.
  : Alle numrene på CD’en spilles i
  tilfældig rækkefølge, indtil de allesammen
  er blevet spillet en gang.
  5 p/LINE
  OUT
  ........
  3,5 mm stik til hovedtelefoner (hovedtelefoner A
  Y3806)
  6 HOLD...................spærrer alle knapper
  OFF......................slår HOLD fra
  7 ............................LCD display
  8 MP33 /4...........kun ved MP3 CDer: vælger det næste/ forrige album eller
  springer fremad/ tilbage.
  9 2; .......................tænder for apparatet, starter og afbryder afspilning
  0 9.........................stopper afspilning af CD, slukker for apparatet
  ! .......................
  springer og søger numr
  e på CD’en i retning bagud
  @ § .......................
  springer og søger numr
  e på CD’en i r
  etning fr
  emad
  # 4.5V/450mA DC..stik til ekstern strømforsyning “AY3162 (ikke inkluderet)”
  Dette apparat over
  holder EU’
  s krav vedrør
  ende radiostøj.
  BETJENINGSENHEDER,
  ( Se figur
  1
  )
  VARNING!
  Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på lämpligt sätt.
  Explosionsrisk om batteriet sätts i på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med
  ett av samma eller liknande typ.
  Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket
  eller så kan batteriena explodera.
  Använd inte nya batterier tillsammans med begagnade batterier
  .
  Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
  V
  ARNING!
  Att använda kontr
  oller eller inställningar eller att utföra funktioner på ett
  annat sätt än här nämns kan förorsaka, att man utsätts för farlig strålning
  eller annan farlig påverkan.
  Apparatur bör inte exponeras för dr
  oppande eller stänkande vatten.
  Placera inte någon källa av farlig natur på apparaturen
  (eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)
  Rör inte vid CD-spelarens lins
  A.
  Undvik att utsätta spelaren, batterier eller CD-skivor för
  fukt, regn, sand eller extrem värme (orsakat av
  vär
  meelement eller direkt solljus).
  Du kan rengöra CD-spelaren med en mjuk, lätt fuktad,
  linnefri trasa. Använd för all del inte några
  r
  engöringsmedel vid rengörandet, eftersom de kan ha en
  frätande ef
  fekt.
  När du rengör CD-skivan, dra den mjuka och linnefria
  trasan i en rak linje från
  CD-skivans mitt till skivans kant. Rengöringsmedel kan skada CD-skivan! Skriv eller
  fäst aldrig något klistermärke på CD-skivan.
  Linsen kan få imma när CD-spelaren hastigt förflyttas från en kall till en varm
  omgivning. Om så är fallet, låt CD-spelar
  en stå i en var
  m omgivning ett tag, så
  avdunstar fukten.
  Påslagna mobiltelefoner
  , som finns i närheten av CD-spelaren, kan förorsaka
  störningar.
  Tappa inte spelaren i marken golvet, eftersom detta kan skada apparaten.
  Hantering av CD-spelar
  e och CD-skivor
  Klass 1 laserapparat
  Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
  kan användar
  en utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
  laserklass 1.
  V
  ARNING:
  Försök aldrig att r
  eparera apparaten på egen hand, därför att detta
  upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom
  punkter
  na i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle
  du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din
  försäljare eller kundtjänst.
  CD-spelaren får ingen ström, eller avspelningen börjar inte
  Kontrollera att batterierna inte är urladdade eller tomma, att de sitter i
  ordentligt och att kontaktstiften är rena.
  Din adapteranslutning kanske är glapp. Anslut den ordentligt.
  För användning i bil, kontr
  ollera att bilens tändning är på. Kontrollera också
  apparatens batterier.
  Indikationen Err visas
  Kontrollera att CD-skivan är ren och har lagts i ordentligt (med etiketten uppåt).
  Om det är imma på linsen, behöver du bara vänta i ett par minuter tills den
  acklimatiserat sig.
  Indikation HOLD visas och/eller apparaten reagerar inte på några
  kontroller
  Om HOLD är aktiverat, inaktiverar du det.
  • Statisk urladdning. Koppla från strömmen eller ta ut batterierna i ett par sekunder.
  Musikdatei wird nicht gespielt
  Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen der MP3-Dateien mit .mp3.
  Fehlende Verzeichnisse auf der MP3-CDs
  Stellen Sie sicher, dass in Summe nicht mehr als 999 Dateien und Alben auf
  Ihrer MP3-CDs sind.
  Nur Alben mit MP3-Dateien werden angezeigt.
  Spår hoppas över på CD-skivan
  CD-skivan är skadad eller smutsig. Byt ut eller gör r
  en CD-skivan.
  SHUFFLE är aktivt. Stäng av funktionen i fråga.
  Musik springt oder
  klickendes Geräusch
  während der
  Wiedergabe einer
  MP3-Datei
  Spielen Sie die Musikdatei auf ihrem Computer. Tritt das Problem dort auch auf,
  so erstellen Sie die Musikdatei erneut und brennen Sie eine neue CD-ROM.
  Inget ljud eller dålig ljudkvalitet
  CD-RW (CD-R)-skivan spelades inte in ordentligt. Använd FINALIZE på din CD-
  inspelar
  e.
  Pausläget (PAUSE) kanske är aktivt. Tryck på
  2;.
  Glappkontakt, fel kontakt eller smutsiga kontakter. Kontrollera och gör ren
  kontakterna.
  Volymen kan inte justeras ordentligt. Justera volymen.
  Starka magnetiska fält. Kontrollera spelarens placering och anslutningar. Håll
  apparaten på avstånd från aktiva mobiltelefoner.
  För användning i bilen, kontrollera att kassettadaptern sitter i ordentligt, att
  kassettspelar
  en i bilen är inställd på rätt riktning (tryck på autoreverse för att
  ändra den), och att cigarettändar
  uttaget är rent. Vänta lite tills apparaten
  acklimatiserat sig.
  Felsökning Felsökning
  ADV
  ARSEL!
  - Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig
  vis.
  - Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i eller udskiftes med et
  forker
  t batteri. Udskift kun batteriet med et batteri af samme eller tilsvarende
  type.
  - Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet
  eller få batterierne til at sprænge.
  -
  Det frarådes at br
  uge en kombination af gamle og nye batterier
  .
  -
  Fjer
  n batterier
  ne, hvis apparatet ikke skal anvendes I længere tid.
  ADV
  ARSEL!
  Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre
  end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for
  farlige stråler eller andr
  e former for risici.
  Apparatet må ikke udsættes for vanddr
  yp eller -sprøjt.
  Sæt ikke farlige ting ovenpå apparatet (f.eks. ting fyldt med væske, tændte
  stearinlys)
  OM DIN MP3
  Med musik-komprimeringsteknologien MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduceres de digi-
  tale data fra en audio CD ganske betydeligt, samtidig med at der bevares en lyd-
  kvalitet, der svarer til CD’ens.
  Sådan får du musikfiler
  :
  Du kan enten downloade lovlige musikfiler fra
  Internettet og gemme dem på din computers harddisk, eller du kan generere dem
  fra dine egne audio CD’er
  . Dette gøres ved at lægge en audio CD i din computers
  CD-ROM-drev og konvertere musikken ved hjælp af et passende komprimering-
  sprogram. For at få en god lydkvalitet anbefales det at bruge en bit-hastighed på
  128 kbps eller højere til MP3 musikfilerne
  .
  Sådan laver du en CD-ROM med MP3-filer
  :
  På din computer skal du optage
  (»brænde«) musikfilerne fra harddisken til en CD ROM i din computers CD brænder
  .
  Nyttige hints:
  Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med
  .mp3 .
  Samlet antal musikfiler og albummer: omkring 999 (med filnavne med en længde på
  typisk 20 tegn).
  – Hvor mange musikfiler der kan afspilles, er afhængigt af hvor lange filnavnene
  er. Med korte filnavne understøttes et større antal filer.
  Der er ikke br
  ugt nogen overflødige materialer i apparatets materiale. Vo har
  gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i to enkelte
  materialer: pap (æsken) og polyethylen (poser, beskyttende skumplast).
  Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis et specialfirma
  skiller det ad. Du bedes over
  holde lokale forskrifter for bor
  tkastning af
  indpakningsmateriale, brugte baterier og brugte apparater.
  Kor
  r
  ekt behandling af CD afspiller og CD’er
  Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af
  funktion. Undgå udsættelse for stråling.
  PROBLEMLØSNING
  ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet
  selv
  , da dette vil gør
  e garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først
  punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke
  kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din
  for
  handler eller dit ser
  vicecenter
  .
  CD-afspilleren har ingen strøm, eller afspilningen starter ikke
  Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugte eller afladede, at de er indsat korrekt
  og at kontaktpunkterne er rene.
  Adaptertilslutningen kan være løs. Tilslut den rigtigt.
  V
  ed br
  ug i bilen: kontrollér,
  at bilens tænding er tilsluttet. Kontr
  ollér også
  afspiller
  ens batterier
  .
  Indikationen Err vises på displayet
  Kontr
  ollér
  , at CD'en er r
  en og lagt rigtigt i (med etiketsiden opad).
  Hvis linsen er dugget til, vent et par minutter, til fugtigheden er fordampet.
  Indikationen HOLD er aktiveret og/eller der er ingen reaktion på
  kontrolkn apperne
  Hvis HOLD er aktiver
  et, skal den deaktiver
  es.
  • Elektrostatisk afladning. Afbryd strømmen eller fjern batterierne i et par sekunder.
  Musikfilen spilles ikke
  Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med mp3.
  Der mangler biblioteker på en MP3-CDs
  Vær opmærksom på, at antallet af filer og albummer på din MP3-CDs ikke må
  være over 999.
  Der vises kun albummer med MP3filer
  .
  CD'en springer over numre
  CD'en er beskadiget eller snavset. Udskift eller rens CD'en.
  SHUFFLE er aktiv
  . Deaktivér den funktion, som er aktiv
  .
  PROBLEMLØSNING
  Miljøinfor
  mation
  Der er spring i musikken eller en smældende lyd, når du spiller en
  MP3-fil
  Spil musikfilen på din computer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kom-
  primere lydsporet igen og lave en ny CD-ROM.
  Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.
  CD-R
  W (CD-R) er ikke optaget kor
  r
  ekt. Brug FINALIZE på CD-optageren.•
  Pausefunktionen (PAUSE) kan være aktiv. Tryk på
  2;.
  Løse, forkerte eller snavsede forbindelser. Kontrollér og rens forbindelserne.
  Lydstyrken er måske ikke indstillet rigtigt. Indstil lydstyrken.
  Stærke magnetiske felter. Kontrollér afspillerens position og tilslutninger. Hold
  den også væk fra aktive mobiltelefoner
  .
  Ved brug i bilen: kontrollér, at kassetteadapteren er tilsluttet rigtigt, at bilkassettes
  piller
  ens afspilningsr
  etning er kor
  r
  ekt (tryk på autoreverse for at skifte retning)
  og at cigartænderbøsningen er ren. Giv apparatet tid til at tilpasse sig
  temperaturændringen.
  exp2540.qxd 02-05-07 17:50 Page 25

Bạn có câu hỏi nào về Philips Perfect sound CD2754S không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Perfect sound CD2754S cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Perfect sound CD2754S sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Perfect sound CD2754S miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Perfect sound CD2754S khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Philips
Mẫu Perfect sound CD2754S
Sản phẩm Điện thoại DECT / VoIP
8712581518172, 8712581518240, 8712581518417
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Điện
Thời gian chờ 150 h
Thời gian nói chuyện 12 h
Số lượng pin sạc/lần 2
Dung lượng pin 550 mAh
Công nghệ pin Nickel-Metal Hydride (NiMH)
Điện áp AC đầu vào 100 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Loại pin AAA
Màn hình
Màn hình có đèn chiếu sáng phía sau
Hiển thị số lượng dòng 1 dòng
Màu đèn chiếu sáng phía sau Hổ phách
Màn hình tích hợp
Tính năng điện thoại
Dung lượng danh bạ 100 mục nhập
Khả năng dùng đa đế 1
Loa ngoài
Khả năng dùng nhiều bộ điện thoại cầm tay 5
Quay số gọi điện Âm thanh/Xung
Quản lý cuộc gọi
Hiển thị tên người gọi đến
Dung lượng danh sách gọi lại 5
Nhập sổ điện thoại tự động 20
Chờ cuộc gọi
Trọng lượng & Kích thước
Kích thước đế 79.5 x 102 x 108.4 mm
Kích thước bộ điện thoại cầm tay Rộng x Sâu x Cao 164.5 x 27.5 x 46.1 mm
Chỉ dẫn
Hiển thị pin đang sạc
Chỉ thị điốt phát quang (LED)
Các đặc điểm khác
Chỉ thị báo cường độ tín hiệu
Cổng giao tiếp
Cắm vào và chạy (Plug and play)
Kết nối không dây
Hiệu suất
Máy trả lời tự động được tích hợp
Thời gian ghi 30 min
Kiểu tiếng chuông Đa âm
Tương thích GAP
Chế độ ECO
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Ngọc trai
Kiểu khung dạng để bàn
Ăngten tích hợp
Phím đèn nền
Tính năng quản lý
Đồng hồ báo thức
Điều âm Kỹ thuật số
Nội dung đóng gói
Số lượng ống nghe đi kèm 4