Hướng dẫn sử dụng của Rowenta Power XXL RO3142

(1)
 • POWER XXL
  2220003157-02
  EN User’s guide
  FR Guide de l’utilisateur
  DE Bedienungsanleitung
  NL Gebruiksaanwijzing
  IT Manuale d’uso
  ES Guía del usuario
  PT Guia de utilização
  EL Οδηγός χρήσης
  TR Kullanım kılavuzu
  AR 
  FA
  
  RU Руководство пользователя
  UK Посібник користувача
  HK 使用指南
  TH คู่มือส�ำหรับผูใชงำน
  ID Panduan pengguna
  MS Panduan pengguna
  VI Hướng dẫn dà nh cho người sử dụng
  KO 사용자 가이드
  PL Instrukcja obsługi
  CS Návod k použití
  HU Használati útmutató
  SK Používateľská príručka
  RO Ghidul utilizatorului
  BG Ръководство на потребителя
  SR Korisničko uputstvo
  HR Upute za uporabu
  BS Korisnički priručnik
  SL Navodila za uporabnika
  ET Kasutusjuhend
  LV Lietošanas pamācība
  LT Naudotojo vadovas
  PERMANENT
  FILTER
  6.
  PERMANENT
  FILTER
  NEW
  CLICK
  NEW
  3.
  1
  ENUse Hygiene+ bags only / FRN’utilisez que des sacs Hygiene+ / DE Verwenden Sie ausschließlich Hygiene+-Beutel / NLGelieve
  enkel Hygiene+ zakken te gebruiken / ITUtilizzare soltanto sacchetti Hygiene+ / ESUtilice únicamente las bolsas Hygiene + /
  PTUtilizar apenas sacos Hygiene+ / ELΧρησιμοποιείτε αποκλειστικά σακούλες Hygiene+ / TRSadece Hygiene+ torbalarını kullanın /
  Hygiene
  AR /
  Hygiene
  FA / RU Используйте только мешки Hygiene+ /
  UKВикористовуйте лише мішки Hygiene+ / HK請只使用Hygiene+ / THใช้ถุง Hygiene+ เท่ำนั้น / IDGunakan hanya kantung
  Hygiene+ / MSGunakan hanya beg Hygiene+ / VIChỉ sử dụng Hygiene + túi / KOHygiene+ 먼지봉투만 사용 / PLStosować
  wyłącznie worki Hygiene+ / CSPoužívejte pouze sáčky Hygiene+ / HUKizárólag Hygiene+ zsákokat használjon / SKPoužívajte iba
  vrecká do vysávačov Hygiene+ / ROUtilizați numai saci Hygiene+ / BGИзползвайте само торби Hygiene+ / SRKoristite samo
  kese Hygiene+ / HRRabite samo vrećice za usisivač Hygiene+ / BSKoristite samo vrećice Hygiene+ / SLUporabljajte samo vrečke
  Hygiene+ / ETKasutage vaid Hygiene+ kotte / LVIzmantojiet tikai Hygiene+ maisiņus / LT Naudokite tik „Hygiene+“ maišelius
  NEWNEW
  NEW
  4.
  ROWENTA / TEFAL
  MOULINEX
  BAG
  ZR2005 XX / ZR2007 XX / ZR2009 XX
  EN ONLY in case of improper use of
  the appliance (burst bag, vacuuming
  of liquids, etc.):
  - Replace the permanent EPA lter
  - Wash the permanent motor lter
  FR UNIQUEMENT en cas
  d’utilisation inadéquate de
  l’appareil (sac percé, aspiration de
  liquides, etc.):
  - Remplacer le ltre EPA permanent
  - Laver le filtre du moteur
  permanent
  DE NUR bei unsachgemäßer
  Verwendung des Geräts (Platzen
  des Beutels, Ansaugen von
  Flüssigkeiten, usw.):
  - EPA Dauerlter austauschen
  - Dauermotorlter reinigen
  NL ENKEL bij onjuist gebruik van
  de stofzuiger (gescheurde zak,
  opzuigen van vloeistof, enz.):
  - Vervang de vaste EPA-lter
  - Reinig de vaste motorlter
  IT SOLO in caso di uso improprio
  dell’apparecchio (sacchetto con
  chiusura a pressione, aspirazione
  di liquidi, ecc.):
  - Sostituire il ltro EPA permanente
  - Lavare il ltro motore permanente
  ES SOLO en caso de uso
  inadecuado del aparato (bolsa rota,
  aspiración de líquidos, etc.):
  - Reemplazar el ltro EPA permanente
  - Lavar el ltro de motor permanente
  PT APENAS no caso de utilização
  inadequada do aparelho (saco roto,
  aspiração de líquidos, etc.):
  - Substitua o ltro EPA permanente
  - Lave o ltro permanente do motor
  EL ΜΟΝΟ σε περίπτωση
  ακατάλληλης χρήσης της συσκευής
  (σκισμένη σακούλα, αναρρόφηση
  υγρών κ.λπ.):
  - Αντικαταστήστε το σταθερό
  φίλτρο EPA
  - Πλύντε το σταθερό φίλτρο της
  κεντρικής μονάδας
  TR YALNIZCA cihazın amacına
  uygun şekilde kullanılmaması
  durumunda (yırtık torba, sıvıların
  süpürülmesi vs.):
  - EPA sabit ltreyi değiştirme
  - Sabit motor ltresinin yıkanması
  RU
  ТОЛЬКО в случае
  неправильного использования
  прибора (разрыв мешка,
  всасывание жидкостей и пр.):
  - Замените постоянный фильтр EPA
  - Промойте постоянный фильтр
  двигателя
  UK
  ЛИШЕ в разі неправильного
  використання приладу (розрив
  мішка, всмоктування рідини, тощо):
  - Замініть постійний фільтр EPA
  - Промийте постійний фільтр
  двигуна
  HK 僅在設備操作不當(過濾袋破
  裂,液體抽真空等)的情況下:
  - 更換永久性EPA過濾網
  - 清洗永久性摩打過濾網。
  TH
  เฉพำะในกรณีทีใช้อุปกรณ์ไม่เหมำะสม (ถุงดูดฝุ่นแตก
  ดูดของเหลว ฯลฯ):
  - เปลี่ยนกรอง EPA
  - ล้ำงกรองมอเตอร์
  ID HANYA dalam kasus
  penggunaan alat yang tidak sesuai
  (burst bag, menyedot cairan, dll.):
  - Ganti lter EPA permanen
  - Cuci lter mesin permanen
  MS HANYA dalam kes penggunaan
  perkakas yang tidak betul (burst bag,
  memvakum cecair, dan lain-lain):
  - Ganti penapis EPA kekal
  - Basuh penapis mesin kekal
  VI CHỈ trong trường hợp sử
  dụng thiết bị không đúng cách
  (túi vỡ, hút chất lỏng,..):
  - Thay bộ lọc EPA cố định
  - Rửa bộ lọc động cơ cố định
  KO 제품의 부적절한 사용의
  경우에 한함(터진 먼지봉투, 액체
  청소 등)
  - 영구 EPA 필터 교체
  - 영구 모터 필터 세척.
  PL TYLKO w przypadku
  niewłaściwego użycia urządzenia
  (rozerwany worek, zasysanie cieczy
  itp.):
  - Wymienić stały ltr EPA
  - Wymyć stały ltr silnika
  CS POUZE v případě nesprávného
  zacházení se spotřebičem
  (protržený vak, nasání kapalin atd.):
  - Vyměňte trvalý ltr EPA
  - Umyjte trvalý ltr motoru
  HU KIZÁRÓLAG a készülék nem
  megfelelő használata esetén
  (zsákszakadás, folyadékok
  felszívása stb.):
  - Cserélje ki a beépített EPA szűrőt
  - Mossa le a beépített motorszűrőt
  SK IBA v prípade nesprávneho
  použitia prístroja (roztrhnuté
  vrecko, vysatie tekutín atď.):
  - Vymeniť permanentný HEPA lter
  - Umyť permanentný motorový
  lter
  RO NUMAI în cazul utilizării
  necorespunzătoare a aparatului
  (spargerea sacului, aspirarea
  lichidelor, etc):
  - Înlocuiți ltrul permanent EPA
  - Spălați filtrul permanent al
  motorului
  BG
  ЕДИНСТВЕНО в случай на
  неправилна употреба на уреда
  (спукана торбичка, засмукване на
  течности и т.н.):
  - Подменете постоянния EPA
  филтър
  - Измийте постоянния филтър на
  мотора
  SR SAMO u slučaju nepravilne
  upotrebe aparata (pocepana kesa,
  usisavanje tečnosti itd):
  - Zamenite trajni EPA lter
  - Operite trajni lter motora
  HR SAMO u slučaju nepravilne
  uporabe uređaja (puknuta vrećica,
  usisavanje tekućine itd.):
  - Zamijenite trajni EPA lter
  - Operite trajni lter motora
  BS SAMO u slučaju nepravilne
  upotrebe uređaja (puknuta kesa,
  usisavanje tečnosti itd.):
  - Zamijenite trajni EPA lter
  - Operite trajni lter motora
  SL SAMO v primeru nepravilne
  uporabe aparata (počena vrečka,
  sesanje tekočin itd.):
  - zamenjajte trajni lter EPA
  - operite trajni motorni lter
  ET VAID seadme ebakorrektse
  kasutamise korral (rebenenud kott,
  vedelike imemine, jne):
  - Asendage EPA püsilter
  - Peske mootori püsilter
  LV TIKAI tad, ja ierīce tikusi lietota
  nepareizi (saplīsis maisiņš, iesūkts
  šķidrums utt.):
  - Nomainiet ilglietojamo EPA ltru
  - Izmazgājiet ilglietojamo motora
  ltru
  LT TIK jei prietaisas naudojamas
  (praplyšęs maišelis, siurbiami
  skysčiai ir kt.) netinkamai:
  - Pakeiskite nuolatinį EPA ltrą
  - Išplaukite nuolatinį varikliuko ltrą
  
  AR
  
  
  
  
    
  FA
   
  
  
  
  NONO
  NONO
  NONO
  NONO
  NO
  OK
  NONO
  NONO
  NONO
  5.
  NONO
  NONO
  NONO
  NONO
  6.
  NONO
  NONO
  www.rowenta.com | www.tefal.com | www.moulinex.com

Bạn có câu hỏi nào về Rowenta Power XXL RO3142 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Rowenta Power XXL RO3142 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Rowenta Power XXL RO3142 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Rowenta Power XXL RO3142 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Rowenta Power XXL RO3142 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Rowenta
Mẫu Power XXL RO3142
Sản phẩm Máy hút bụi
Ngôn ngữ Vietnamees, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Roemeens, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Arabisch
Loại tập tin PDF

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.