Hướng dẫn sử dụng của Samsung SC5354

(1)
 • èàãéëéë
  á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/global/register
  èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
  ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛.
  ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
  ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
  UK
  16.05.2008
  SC5345,SC5355,SC5356,SC5357,SC5354,
  SC5376,SC5377
  15.05.2011
  POCC KR.AE95.B11849
  POCC RU.0001.11AE95
  DJ68-00348C UK-1 1.7 8/18/08 8:39 AM Page 1

Bạn có câu hỏi nào về Samsung SC5354 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung SC5354 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung SC5354 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung SC5354 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung SC5354 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Samsung
Mẫu SC5354
Sản phẩm Máy hút bụi
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF