Hướng dẫn sử dụng của Siemens SE23E233EU

(3)
 • 9HUVH]XQâVHOVSpFLDO
  9HUVH]GXâOLTXLGHGHâULQoDJH
  5HPSOLVVH]OHâGpWHUJHQW
  &KRLVLVVH]XQâSURJUDPPH
  &RXUWHHWâSUDWLTXHâ
  7RXWFHâGRQWYRWUH
  ODYHYDLVVHOOHDâEHVRLQâ
  $YDQWGHâYRXVHQâVHUYLUSRXU
  ODâSUHPLqUHIRLVOLVH]ODâQRWLFH
  G·LQVWDOODWLRQHWâG·XWLOLVDWLRQ
  1RWLFHG·LQVWUXFWLRQVVXFFLQFWH/DYHYDLVVHOOH
  IU
  (QFOHQFKH]O·DSSDUHLOHWâF·HVWSDUWLâ
  eWHLJQH]O·DSSDUHLO&·HVWSDUIDLWâ
  (QFOHQFKHUO·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDO
  OHYR\DQWGHGpURXOHPHQWGH
  SURJUDPPHV·DOOXPH
  8QVLJQDOVRQRUHUHWHQWLW2XYUH]ODSRUWH
  /HYR\DQWGHILQV·DOOXPHILQGHSURJUDPPH
  5DPHQH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQSRVLWLRQpWHLQWH
  9000 613 929 (9011) 600 O
  &RQVXOWH]YRWUH
  FRPSDJQLHGLVWULEXWULFH
  GHVâHDX[SRXUFRQQDvWUH
  ODâGXUHWpGHâO·HDXGDQV
  YRWUHORFDOLWpâ
  5pJODJHGHâO·LQVWDOODWLRQG·DGRXFLVVDJH
  &·HVWYLWHIDLW
  âQpFHVVDLUHXQLTXHPHQW
  DYDQWOHâSUHPLHUODYDJH
  RXVLâODâGXUHWpGHâO·HDX
  DâFKDQJp
  G+ 3ODJH
  GHâGXUHWp
  PPROââO
  3RVLWLRQ
  HWâUpJOH]FRPPHVXLW
  HDXQRQGXUH
  LQWHUPpGLDLUH
  HDXGXUH
  HDXGXUH
  
  
  
  
  
  
  
  
  /LVH]ODâYDOHXUGHâUpJODJH
  (QG
  )HUPH]ODâSRUWH
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXU²LOâVHâWURXYHVXUâODâSRVLWLRQKHXUHV²
  G·XQFUDQYHUVODâJDXFKH
  (QFOHQFKH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHWâPDLQWHQH]OHDSSX\pSHQGDQW
  DXâPRLQVVHFRQGHV/·LQGLFDWHXUGHâPDQTXHGHâVHOâFOLJQRWH
  OHâYR\DQW©â5RELQHWG·HDXâªHWâO·LQGLFDWHXUGHâGpURXOHPHQWGXâSURJUDPPH
  V·DOOXPHQWUpJODJHHQâXVLQHVXUâ
  5DPHQH]O·LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQâSRVLWLRQpWHLQWH/DâYDOHXUUpJOpH
  HVWâPpPRULVpHGDQVâO·DSSDUHLO
  7RXUQH]OHâSURJUDPPDWHXUSRXUPRGLILHUOHâUpJODJHGHâODâGXUHWpHQWUHHWâ
  'LVVRXWOHâFDOFDLUHSDVQpFHVVDLUHVLâYDOHXUGHâUpJODJHââ
  'pYLVVH]
  OHâERXFKRQ
  8QLTXHPHQWDYDQW
  OHâSUHPLHUODYDJH
  UHPSOLVVH]
  OHâUpVHUYRLUGHâVHO
  DYHFâGHâO·HDX
  )DLWHVOHâSOHLQ
  GHâVHOVSpFLDO
  MDPDLV
  GHâGpWHUJHQWâ
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  /DYH]
  LPPpGLDWHPHQW
  ODâYDLVVHOOH
  1HWWRLHHWâIDLWEULOOHUâ
  $SSX\H]VXUâ
  OHâUHSqUH
  VRXOHYH]
  OHâFRXYHUFOHâ
  9HUVH]GXâOLTXLGH
  GHâULQoDJH
  5HIHUPH]
  OHâFRXYHUFOH
  &/,&â
  5DMRXWH]GXâSURGXLWGHâULQoDJHORUVTXHOHâYR\DQWGHâPDQTXHV·DOOXPHâ
  9DLVVHOOHWUqVVDOHEHDXFRXSGHâGpWHUJHQWâ
  2XYUH]OHâFRXYHUFOH
  OHâFDVpFKpDQW
  DSSX\H]
  VXUâODâWRXFKH
  $WWHQWLRQâ
  /HVâSURGXLWVPL[WHV
  QHFRQYLHQQHQWâSDVâ
  jâWRXVOHVâSURJUDPPHV
  5HVSHFWH]OHVâFRQVLJQHV
  GXâIDEULFDQW
  1HâYHUVH]
  OHâGpWHUJHQW
  TXHGDQV
  ODâFKDPEUH
  jâGpWHUJHQWVHF
  3RXVVH]
  OHâFRXYHUFOH
  SRXUOHâUHIHUPHU
  SXLVDSSX\H]
  3/23â
  7DEOHDXGHVâSURJUDPPHV
  'DQVâFHâUpFDSLWXODWLIILJXUHOHâQRPEUHPD[LPDO
  GHâSURJUDPPHVSRVVLEOHV/HâEDQGHDXGHâFRPPDQGH
  GHâYRWUHDSSDUHLOLQGLTXHOHVâSURJUDPPHVVSpFLILTXHV
  jâFHOXLFL
  /HVâGRQQpHVGHâSURJUDPPHVRQWGHVâYDOHXUV
  PHVXUpHVHQâODERUDWRLUHVHORQODâQRUPH
  HXURSpHQQH(1'DQVâODâSUDWLTXH
  GHVâGpULYHVâSDUâUDSSRUWjâODâQRUPHVRQW
  SRVVLEOHV
  5DSLGHpFRQRPLTXHRXâLQWHQVLI
  3UpODYDJH
  5DSLGH
  
  'pOLFDW
  
  (FR
  
  1RUPDO
  
  ,QWHQVLI
  
  Õ
  Â
  k
  r
  z
  ~
  &RQVRPPDWLRQGHâFRXUDQWHQâN:K
  &RQVRPPDWLRQG·HDXHQâOLWUHV
  'XUpHHQâPLQXWHV
  2:30 - 1:10 0:30 0:15
  2,00 - 1,00 0,80 0,10
  21 - 17 13 5
  &\FOHDFFpOpUp
  9DULR6SHHG
  âREWHQXjâSXLVVDQFH
  GHâQHWWR\DJHFRQVWDQWH
  SDUXQHâFRQVRPPDWLRQ
  DFFUXHG·pQHUJLH
  'HPLFKDUJH
  HQâSUpVHQFHGHâSHX
  GHâYDLVVHOOHFHWWHRSWLRQ
  pFRQRPLVHGHâO·HDX
  GHâO·pQHUJLHHWâGXâWHPSV
  VHORQOHâPRGqOH
  )RQFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVâ
  SRXUIOH[LELOLVHUOHâ
  6pOHFWLRQGHâO·KHXUH
  âVpOHFWLRQQH]
  OHâSURJUDPPHDSSX\H]
  VXUâODâWRXFKHGHâVpOHFWLRQ
  GHâO·KHXUHâYRXVGLIIpUH]
  DLQVLOHâGpPDUUDJH
  GXâSURJUDPPHGHâ
  RXâKHXUHV
  K

Bạn có câu hỏi nào về Siemens SE23E233EU không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Siemens SE23E233EU cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Siemens SE23E233EU sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Siemens SE23E233EU miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Siemens SE23E233EU khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Siemens
Mẫu SE23E233EU
Sản phẩm Máy rửa chén
4242003391761
Ngôn ngữ Vietnamees
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Vị trí đặt thiết bị Đặt riêng
Màu cửa Màu trắng
Các đặc điểm khác
Lớp rửa A
Lớp sấy khô A
Năng lượng tiêu thụ hàng năm - kWh
Lượng nước tiêu thụ hàng năm - L
Hiệu suất
Mức độ ồn 54 dB
Số lượng chương trình giặt 3
Số địa điểm 12 chỗ
Chức năng dừng nước
Điện
Lượng nước tiêu thụ cho mỗi vòng quay 17 L
Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tải kết nối 2300 W
A
Mức năng lượng tiêu thụ/chu kỳ 1.05 kWh
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 50000 g
Chiều rộng 600 mm
Độ dày 573 mm
Chiều cao 850 mm

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.