Hướng dẫn sử dụng của Siemens SR636X03IE

(1)
 • 6WDUW
  1DSHĥQLúVROøVSHFMDOQø
  1DSHĥQLúSĥ\QHPQDEĥ\V]F]DMøF\P
  1DSHĥQLúĹURGNLHPF]\V]F]øF\P
  :\EUDúSURJUDP
  .UyWNRLâ]ZLċŝOH
  ZV]\VWNRF]HJRSRWU]HEXMH
  7ZRMD]P\ZDUND
  3U]HGâSLHUZV]\PXŐ\FLHP
  SU]HF]\WDúLQVWUXNFMĊ
  XVWDZLHQLDLâREVĥXJL
  .UyWNDLQVWUXNFMD]P\ZDUNL
  SO
  :ĥøF]\úXU]øG]HQLH
  :\ĥøF]\ú]P\ZDUNĊ.RQLHF
  :ĥøF]\úSURJUDP=DF]\QDâVLċ
  9001322259 (9706) 440 MV
  *9001322259*
  =DVLċJQøúLQIRUPDFML
  RâWZDUGRłFLZRG\
  ZSU]HGVLċELRUVWZLH
  ZRGRFLøJyZ
  LâZSLVDú
  1DVWDZLDQLHXNĥDGX]PLĊNF]DQLDZRG\â
  6]\ENRZ\NRQDQHâ
  W\ONRSU]HG
  SLHUZV]\P
  ]P\ZDQLHPOXE
  ]PLHQLRQHM
  WZDUGRłFL
  ZRG\
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7ZDUGRłú
  ZRG\
  G+
  =DNUHV
  WZDUGRłFL
  PPROO
  1DVWDZLHQLH
  XU]øG]HQLD
  LâWDNXVWDZLú
  %$
  &
  :ĭøF]\úSU]HĭøF]QLN:Ĭ÷&=â:<Ĭ÷&=
  .ODZLV]âSURJUDPX$SU]\WU]\PDúZFLłQLċW\LâSU]\FLVN67$57WDNGĭXJRQDFLVNDú
  DşâZ\łZLHWODF]âF\IURZ\]DF]QLHZ\łZLHWODú+
  3XłFLúRE\GZDSU]\FLVNL
  /DPSNDNRQWUROQDNODZLV]D$PLJDLâQDâZ\łZLHWODF]XF\IURZ\PZVND]\ZDQDMHVW
  IDEU\F]QLHXVWDZLRQDZDUWRłú+
  1DFLVQøúSU]\FLVNSURJUDPRZ\â&
  3U]H]âNDşGHQDFLłQLċFLHNODZLV]D]ZLċNV]DVLċZDUWRłúXVWDZLHQLD
  RâMHGHQVWRSLHį3RRVLøJQLċFLXZDUWRłFLâ+Z\łZLHWODF]âSU]HVNDNXMH
  ]QyZQDâ+Z\ĭøF]RQ\
  1DFLVQøúSU]\FLVN67$57
  :DUWRłúXVWDZLHQLD]RVWDMH]DSLVDQDZâSDPLċFLXU]øG]HQLD
  PLċNND
  PLċNND
  łUHGQLD
  łUHGQLD
  łUHGQLD
  WZDUGD
  WZDUGD
  WZDUGD
  5R]SXV]F]DNDPLHĿ]EęGQHSU]\ZDUWRŔFLXVWDZLHQLD
  2GNUęFLþ
  SRNU\Zę
  7\ONRSU]HG
  SLHUZV]\P
  ]P\ZDQLHP
  QDSHãQLþ]ELRUQLN
  VROLZRGĉ
  1DSHãQLþ
  VROĉVSHFMDOQĉ
  QLJG\ŔURGNLHP
  F]\V]F]ĉF\P
  =DPNQĉþSRNU\Zę
  1LH]ZãRF]QLH
  UR]SRF]ĉþ
  ]P\ZDQLH
  'ODX]\VNDQLDRSW\PDOQ\FKUH]XOWDWyZ]P\ZDQLD
  1DGDMHGRVNRQDã\SRã\VN
  1DFLVQĉþQD
  R]QDF]HQLH
  SRGQLHŔþ
  SRNU\Zę
  1DSHãQLþSã\QHP
  QDEã\V]F]DMĉF\P
  =DPNQĉþSRNU\Zę
  ./,.
  2
  1
  'ODX]\VNDQLDRSW\PDOQ\FKUH]XOWDWyZVXV]HQLD
  'XşR]DEUXG]HQLDGXşRSURV]NXâ
  (ZHQWXDOQLH
  RWZRU]\úSRNU\Zċ
  QDFLVQøúSU]\FLVN
  8ZDJD
  =HVSRORQHłURGNL
  F]\V]F]øFH
  QLHâQDGDMøVLċâ
  GRZV]\VWNLFK
  SURJUDPyZ
  SU]HVWU]HJDú
  SU]HSLVyZ
  SURGXFHQWD
  ŁURGHNF]\V]F]øF\
  ZV\SDúW\ONR
  GRâVXFKHJR
  SRMHPQLND
  QDâłURGHN
  F]\V]F]øF\
  =DVXQøú
  SRNU\Zċ
  QDFLVQøúâMø
  3/233
  15 ml
  25 ml
  50 ml
  2SLVHZHQWXDOQ\FKGRGDWNRZ\FKIXQNFMLPRŞQD]QDOHŜúZâLQVWUXNFMLREVĭXJL
  3U]HJOøGSURJUDPyZ
  :W\PSU]HJOøG]LHSU]HGVWDZLRQRPDNV\PDOQLHPRşOLZøLORłúSURJUDPyZ2GSRZLHGQLHSURJUDP\NWyUHVøGRG\VSR]\FMLZ3DįVWZD]P\ZDUFH
  ]D]QDF]RQHVøQDSXOSLFLHREVĭXJL3DUDPHWU\SURJUDPyZRSLHUDMøVLċRâSRPLDU\ODERUDWRU\MQHZHGĭXJQRUP\HXURSHMVNLHM(1
  6]\ENRRV]F]ċGQLHDOERLQWHQV\ZQLH
  =Xţ\FLHHQHUJLLZN:K
  =Xţ\FLHZRG\ZâOLWUDFK
  &]DVWUZDQLDZJRG]PLQ
  $XWR
  
  ¸Ä
  3ĥXNDQLH
  ZVWĊSQH
  ,QWHQV\ZQ\
  
  &]\V]F]HQLH
  ]P\ZDUNL
  µ
  É
  (FR
  
  k
  j
  3URJUDPQDGDMøF\VLċQDâQRF
  GĭXşV]\F]DVWUZDQLDSURJUDPX]DWREDUG]RFLFKR
  SRĭRZDQRUPRZHJR]DĭDGXQNX
  6]NĥR
  
  pq
  ª
  1RFQ\
  
  6]\ENL
  
  x
  Í
  £
  
  :DUWRłFL]Xş\FLD]DOHşøRGZ\EUDQHJRSURJUDPXLGRGDWNRZ\FKIXQNFML
  3U]\Z\ĭøF]RQ\PGRGDZDQLXSĭ\QXQDEĭ\V]F]DMøFHJROXEMHJREUDNX]PLHQLDVLċF]DVSUDF\
  6]\ENL
  
  x
  Í
  2:05 - 2:15 1:30 - 2:30 3:15 4:00 1:25 - 1:35 1:00 1:00 0:35 * 0:15 1:30
  1,100 - 1,200 0,650 - 1,100 0,780 0,840 0,700 - 0,750 1,000 1,000 0,700 0,050 0,800 - 0,950
  10 - 13 5 - 14 6,5 6 10 - 12 10 10 9 4 9,5 - 12

Bạn có câu hỏi nào về Siemens SR636X03IE không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Siemens SR636X03IE cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Siemens SR636X03IE sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Siemens SR636X03IE miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Siemens SR636X03IE khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Siemens
Mẫu SR636X03IE
Sản phẩm Máy rửa chén
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.