Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-26T2800

(1)
  • Số lượng trang: 69
  • Loại tập tin: PDF

LCD Digital Colour TV

3-273-475-42(1)
K
© 2008 Sony Corporation
KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx
KDL-40U30xx
KDL-37U30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное
руководство для справок в будущем.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
GB
RU
Printed in EU
3-273-475-42(1)
K
KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx
KDL-40U30xx
KDL-37U30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-26T2800 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-26T2800 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-26T2800 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-26T2800 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-26T2800 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-26T2800
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-26T2800.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây