Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-32W5830

(1)
  • Số lượng trang: 186
  • Loại tập tin: PDF
Printed in Spain
4-159-943-21(1)
Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme
ES-CAT/022/002
Instructions about “Installing Wall Mount Bracket” are included within this TV’s instructions manual.
Anweisungen zum "Installieren der Wandhalterung" sind in der Bedienungsanleitung dieses Fernsehgeräts enthalten.
Pokyny k „Instalaci nástěnného montážního rámu“ jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze televizoru.
Les instructions relatives à "l'installation du support mural" sont incluses dans ce mode d'emploi.
Le istruzioni per "l'Installazione della staffa di montaggio a parete" sono presenti all'interno di questo manuale di
istruzioni del televisore.
Tento návod na obsluhu televízora obsahuje aj pokyny na „Montáž konzoly na stenu“.
“Duvara-Montaj Braketinin Montajı” ile ilgili talimatlar, bu televizyonun kullanım kılavuzunda verilmiútir.
Sony gives a minimum of 2 years guarantee for this LCD TV and 7 years availability for replacement of
electronic parts.
Sony gewährt eine Mindestgarantiezeit von 2 Jahren für dieses LCD Fernsehgerät und 7 Jahre
Lieferbarkeit für den Ersatz von Elektronikteilen.
Sony poskytuje na tento LCD televizor minimálně 2letou záruku a 7 let existuje možnost výměny
elektronických dílů.
Sony offre une garantie de 2 ans minimum pour ce téléviseur LCD et 7 ans de disponibilité pour
le remplacement de pièces électroniques.
Sony fornisce un minimo di 2 anni di garanzia per questo televisore LCD e 7 anni di disponibilità per i
pezzi di ricambio elettronici.
Spoločnost’ Sony poskytuje na tento LCD TV minimálne dvojročnú záruku a 7 ročnú zaručenú
dostupnost’ náhradných elektronických dielov.
Sony, bu LCD TV için minimum 2 yıl garanti ve elektronik parça de÷iúimi için 7 yıl parça bulunabilirlik
güvencesi vermektedir.
At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital
entertainment products. And we are also constantly rethinking and re-evaluating our
products, processes and our potential impact on the planet.
Thanks to our results in that direction, this product achieved the European Eco label
award issued by the European Comission. You can get more information in following link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
For useful information about Sony products
Fur hilfreiche Informationen zu Sony Produkten
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pour obtenir les informations utiles concernant les produits Sony
Per informazioni utili sui prodotti Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony ürünleri için faydali bilgiler
© 2009 Sony Corporation 4-159-943-21(1)
GB
DE
CZ
FR
IT
SK
TR

LCD Digital Colour TV

KDL-52V58xx
KDL-46V58xx
KDL-40V58xx
KDL-37V58xx
KDL-32V58xx
KDL-52W58xx
KDL-46W58xx
KDL-40W58xx
KDL-37W58xx
KDL-32W58xx

Operatin

g

Instructions

Bedienungsanleitung

Návod k použití

Mode d’emploi

Istruzioni per l’uso

Návod na obsluhu

Kullanım klavuzu

LCD Digital Colour TV

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-32W5830 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-32W5830 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-32W5830 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-32W5830 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-32W5830 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-32W5830
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-32W5830.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây