Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46S2530

(1)
  • Số lượng trang: 131
  • Loại tập tin: PDF

LCD Digital Colour TV

KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

2-894-287-42(1)
GB
RU
PL
K
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy
zapoznać się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Printed in Spain
2-894-287-4
2(1)
KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
K

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-46S2530 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-46S2530 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-46S2530 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46S2530 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-46S2530 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-46S2530
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-46S2530.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây